OFERTA 2020-2021

Ordin acreditare OMEN nr. 4737/10.05.2019

Perioadă acreditare 5 ani (2019 – 2024)

Categorie program 1

Tip de competențe: 1.a;

Domeniu tematic:3

Grup ţintă Personal didactic de predare din învățământul primar

Scop: Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice (ca ansamblu structurat de cunoștințe, abilități, atitudini) de a promova practici didactice eficiente la clasă, în contextul aplicării noului curriculum la nivel primar

Nr. credite 30 CPT 6

Nr. ore formare 120

Tip formare Blended Learning

Competenţe vizate

1. Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe şi a efectelor acestuia asupra curriculumului scris şi predat

2. Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor şcolare, promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei aflaţi în risc de excluziune

3. Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de curriculum eficient la nivelul şcolii şi al clasei

Titlurile modulelor / număr de ore asociate

I. I. Un nou Curriculum național pentru învățământul primar şi gimnazial – conceptualizări necesare /28 ore

II. Aplicarea noului Curriculum naţional pentru învăţământul primar/ gimnazial. Disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialităţii /60 ore

III. Aspecte transversale în abordarea şi implementarea curriculumului national /28 ore

Evaluare finală 4 ore

Formatori: prof. metodist CCD Diaconu Maria Aurelia, prof. Bălăceanu Gabriela, prof. Diaconescu Cristina, prof. Pleșea Adina Cristina, prof. Diaconescu Armășescu Claudia, prof. Militaru Magdalena, prof. Zaharioiu Ioana, prof. Udrea Mihaela, prof. Marin – Badea Laurențiu, prof. Buican Rodica, prof. Georgescu Florina Doina Ramona, prof. Gavrișiu Iuliana Claudia, prof. Manda Mihai, prof. Lăcraru Laura Marilena

Înscriere: Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale

Coordonator program: director CCD Luca Adrian

Ordin acreditare OMEN nr. 3995/10.05.2019  

Perioadă acreditare 5 ani (2019 – 2024)

Categorie program 1

Tip de competențe: 1.a;

Domeniu tematic:3

Grup ţintă Personal didactic de predare din învățământul primar

Scop: Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice (ca ansamblu structurat de cunoștințe, abilități, atitudini) de a promova practici didactice eficiente la clasă, în contextul aplicării noului curriculum la nivel primar

Nr. credite 30 CPT 6

Nr. ore formare 120

Tip formare Blended Learning

Competenţe vizate

1. Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe şi a efectelor acestuia asupra curriculumului scris şi predat

2. Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor şcolare, promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei aflaţi în risc de excluziune

3. Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de curriculum eficient la nivelul şcolii şi al clasei

Titlurile modulelor / număr de ore asociate

I. I. Un nou Curriculum național pentru învățământul primar şi gimnazial – conceptualizări necesare /28 ore

II. Aplicarea noului Curriculum naţional pentru învăţământul primar/ gimnazial. Disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialităţii /60 ore

III. Aspecte transversale în abordarea şi implementarea curriculumului national /28 ore

Evaluare finală 4 ore

Formatori: prof. metodist CCD Șandru Valeria, prof. Vețeleanu Alina Nicoleta, prof. Săraru Elena Calonfira, prof. Buleteanu Maria

Înscriere: Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale

Coordonator program: director CCD Luca Adrian

Nr. OMEN nr 3019 / 08.01.2018, 89 ore, 22 credite

Programul de formare “Comunicare în limba engleză” (89 de ore, 22 credite)  propus se aplică în contextul în care sistemul românesc de învăţământ este caracterizat printr-un intens și dinamic proces de schimbare, urmărind formularea unei oferte educaţionale îmbunătăţite în raport cu nevoile de cunoaştere şi de dezvoltare ale formabililor, cu provocările societăţii cunoaşterii şi cu cerinţele de calitate şi de eficienţă cerute de procesul de integrare efectivă în Uniunea Europeană.  Acest curs de formare este relevant faţă de politicile şi strategiile naţionale privind formarea continuă a cadrelor didactice. Astfel, programul propus ţine seama de documente de politică educaţională de la nivelul UE, ca Improving the Quality of Teacher Education – EC (2007).

Grupul țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Competențe lingvistice:

C.1. Competențe privind receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite contexte de comunicare.

C.2. Competențe care permit crearea unor mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite situații de comunicare.

C.3. Competențe de realizare unor interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă.

C.4. Competențe de transfer și mediere a mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare.

C.5. Competențe de de utilizare a tehnologiilor informaționale

Module:

Modulul I: Condițiile formale ale comunicării în limba engleză engleză

Modulul II : Conversație în limba engleză și vocabular de bază

Formatori, profesori de limba engleză:

- prof. Împăratu Elena Lăcrămioara – Colegiul Național ”Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- prof. Popescu Carmen Adriana - Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Manda Simona Cristina - Liceul ”Constantin Brâncoveanu” Horezu, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Romcescu Florin Liceul ”Constantin Brâncoveanu” Horezu, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ilina Ozana Mirela Școala Gimnazială ”Costea Marinoiu” Ocnele Mari, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Zaharioiu Ioana – Șc Gimnazială Mihăești, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Romcescu Elena Cristina Liceul ”Constantin Brâncoveanu” Horezu, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Militaru Magdalena – Liceul ”Gheorghe Surdu” Brezoi, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Toma Mihaela – Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleșoianu” Râmnicu Vâlcea, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ștefănescu Alina Petruța - Școala Gimnazială Muereasca de Sus, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Dezvoltarea tehnologiei a adus cu sine în societatea actuală, la nivel global, o integrare a acesteia pe toate planurile, formând în același timp un mediu propice creșterii eficienței unor procese. Acest fenomen a apărut inclusiv pe plan educațional, tehnologia jucând în aceste zile un rol indispensabil în procesul educațional, fie la nivel de optimizare a unor procese organizatorice, fie ca un instrument eficient integrat în procesul de predare, învățare sau evaluare.

Durata: 60 ore

Curriculum-ul programului

Obiective:

O.1.  Formarea unei gândiri structurate, de tip algoritmic, în cadrul folosirii instrumentelor tehnologice moderne;

O.2.  Implementarea și folosirea noilor tehnologii în cadrul activității de zi cu zi;

O.3.  Formarea unor competențe de aplicare a tehnologiei în mod transversal, în domenii variate;

O.4.  Formarea unei baze informaționale și a unei serii de abilități folositoare pentru utilizarea altor tipuri de instrumente hardware sau software decât cele prezentate în cadrul cursului;

O.5.  Stabilirea și simularea diverselor cazuri uzuale de folosire a competențelor dobândite în mediul economic, social și personal;

O.6.  Proiectarea activităților extra-curriculare și non-formale cu ajutorul instrumentelor tehnologice.

Planificarea pe module tematice – timp alocat:   

Modalități de evaluare a cursanților: Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

 OMEN 4414/28.05.2020, 15 CPT

 

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar  în  educația media și formarea gândirii critice în şcoală pentru realizarea unei școli moderne.

Durata: 60 ore

Curriculum-ul programului

Scop: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru utilizarea educației incluzive în formarea școlii pentru toți.

Obiective:

O.1. Formarea competențelor cadrelor didactice pentru predarea educației media în școală;

O.2. Dezvoltarea receptivității elevilor pentru educația media - premisă a formării cetățeanului activ în societate;

O.3. Utilizarea educației media pentru dezvoltarea gândirii critice și creșterea calității în educație.

Competenţe vizate:

C.1.     Cunoașterea și utilizarea unor concepte specifice pentru organizarea demersurilor de cunoaștere și explicare a unor fapte, evenimente din viața reală;

C.2.     Analizarea comparativă a diferitelor tipuri de informații utilizate de elevi;

C.3.     Efectele pozitive și negative ale media asupra elevilor;

C.4.     Realizarea profilului consumatorului de mesaje media din școală;

C.5.    Participarea, prin derularea unui proiect, la educația media în școală.

Planificarea pe module tematice – timp alocat:   

I MODULUL I. Media în școală și societatea contemporană – 11 ore

II.  MODULUL II. Mass-media – mesajul și responsabilitatea socială – 11 ore

III. MODULUL III. Mesajele publicitare – 12 ore

IV.  MODULUL IV. Consumatorul de mesaje media – 12 ore

V.   MODULUL V. Educația media în școală -  13 ore

Competenţe vizate:

- Înțelegerea și folosirea noțiunilor de bază privind tehnologia informației și a comunicațiilor

- Folosirea sistemului de operare Microsoft Windows și recunoașterea particularităților diverselor sisteme de operare

- Proiectarea și construirea unei clase digitale

- Folosirea rețelei de Internet și realizarea corespondenței electronice

- Procesarea de text: corectarea, tehnoredactarea și formatarea textelor

- Calcul tabelar

- Folosirea sistemelor de gestiune a bazelor de date

- Crearea suporturilor electronice pentru prezentare

- Folosirea noțiunilor primare de securitate și etică informatică

Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

Modulul 1 – Noțiuni teoretice ale tehnologiei informației și comunicațiilor (12h30’)

Modulul 2 – Sisteme de operare, aplicații și Internet (11h30’)

Modulul 3 – Clasa digitală și suita Microsoft Office (22h)

Modulul 4 – Proiectarea unei clase digitale (8h30’)

Modulul 5 – Integrarea soluțiilor software (3h30’)

Modalități de evaluare a cursanților: Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.