Proiect finanţat în cadrul Fondul Social European, “Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, axa prioritara 1 Educaţia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere, domeniul major de interventie1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate, cod contract: POSDRU/1/1.1/S/3, ID Proiect: 3074.
Datele generale ale proiectului:
I. partenerii proiectului: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - beneficiar și S.C. Softwin S.R.L. - partener
II. perioada de desfasurare: 1 Noiembrie 2008– 31 Octombrie 2011
III. bugetul proiectului: total costuri eligibile: 18.474.218 RON
IV. grupul țintă și beneficiarii finali ai proiectului: directori și directori adjuncti ai unitatilor de invatamant liceal, personal cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control din inspectoratele scolare, structuri centrale si locale ale MECTS sau aflate in coordonarea/ subordonarea acestuia; personal din sistemul national de examinare, evaluare si curriculum in invatamantul preuniversitar; elevi (invatamant preuniversitar).
Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanisme digitale de îmbunătăţire a proceselor evaluative şi de autopozitionare / autoevaluare a elevilor din învăţământul preuniversitar liceal. Proiectul vizează sistemul de învăţământ preuniversitar, cu o focalizare specială pe nivelul liceal, unde nevoile de evaluare / autoevaluare / autopoziţionare sunt mai acute, din perspectiva diversificării traseelor de învăţare şi a oportunităţilor existente la final de ciclu.
Proiectul adresează prioritatea strategică ”Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative” din Planului National de Dezvoltare 2007 - 2013 si mai exact răspunde obiectivului de dezvoltare a capitalului uman şi de creştere a competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive.
Proiectul urmăreşte să abordeze aspecte problematice legate de procesele evaluative prin oferirea unui sistem informatic performant de evaluare accesibil tuturor participanţilor la procesul de educaţie (elevi, cadre didactice) şi stimularea acestora în procesul unei educaţii adaptate nevoilor pietei muncii si societatii bazate pe cunoastere. Prezentul proiect vine sa sustina aceste deziderate prin modernizarea şi diversificarea modului de furnizare a educaţiei de la nivel preuniversitar, prin utilizarea resurselor şi serviciilor digitale care vor constitui o baza pentru dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare şi pentru asigurarea calităţii procesului educational.
Obiectivul general îl constituie dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanisme digitale de îmbunătăţire a proceselor evaluative şi de autopozitionare / autoevaluare a elevilor din învăţământul preuniversitar liceal.
La nivel național proiectul INSAM a elaborat 150 000 de itemi de evaluare și peste 5 000 de teste de evaluare pentru următoarele discipline de studiu la nivel liceal: limba şi literatura română; limba franceză; limba germană; limba engleză; matematică; fizică; chimie; biologie; istorie; discipline socio-umane (logică, argumentare si comunicare; psihologie; economie; sociologie; pshiologie; geografie); informatică; TIC (Tehnologia Informației și Comunicării).
Programul de formare continuă s-a desfășurat în cascadă, prin Casa Corpului Didactic Vâlcea, în perioada 1 mai – 31 iunie 2011, și a cuprins un număr de 25 de unități de învățământ preuniversitar liceal și un număr de 459 de cadre didactice, astfel:

 • Etapa I a cuprins: 153 de șefi de catedră și responsabili de arii curriculare, 47 de directori și directori adjuncți și 31 de inspectori și profesori metodiști.

Locațiile de desfășurare a programului de formare pe cele patru arii curriculare au fost:

 • Limbă și comunicare - Grup Școlar Industrial General Magheru Rm. Vâlcea, Str. Calea lui Traian nr. 43, tel. 0250/ 73.92.70,
 • Matematică și științe - Grup Şcolar Ferdinand I Rm. Vâlcea, Aleea Teilor nr. 1, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, cod postal 240077, tel. 0350/ 401693,
 • Om și societate - Colegiul Național Mircea cel Bătrân Rm. Vâlcea, Str. Carol I, Nr. 41, Ramnicu-Valcea, Cod 240178, Tel/Fax (004) 0250 731874, Tel. (004) 0350 407950
 • Tehnologii - Colegiul Tehnic Energetic Rm. Vâlcea, Str. Aleea Prof. Sergiu Purece nr. 10, tel. 0250/ 74.39.50.
 • În etapa a II-a, formarea s-a desfășurat la nivelul celor 25 de unități de învățământ preuniversitar liceal din județul Vâlcea de către cadrele didactice formate în prima etapa, fiind formate un număr de 228 de cadre didactice pe aceleași arii curriculare ca și în prima etapă.

Proiectul a produs o schimbare în domeniul evaluării (internă si externă) în învatamantul preuniversitar cu rezultate concrete pe:

 • Palierul strategic :
 • la nivel functional: crearea unei culturi a evaluarii, in cadrul careia atitudinea fata de evaluare trece de la perceperea acesteia ca o sanctiune la perceperea ca un instrument de autopozitionare, autopromovare si de vizibilizare a propriului potential
 • la nivel profesional: formarea, acreditarea si introducerea efectiva in sistem a formatorilor de experti in evaluare la nivel national si a specialistilor in elaborarea de itemi de evaluare;
 • Palierul actional:
 • utilizarea mai eficienta a resurselor si intrumentelor digitale;
 • sistem de evaluare care ofera feed-back puternic si continuu;

crearea competentelor de autoevaluare/autopozitionare in randul elevilor.

Activitate in cadrul proiectului INSAM