OFERTA 2020-2021

1. Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învățămntul preuniversitar, personal auxiliar

Justificarea ofertei:

            Programul de formare are ca scop dezvoltarea abilităților și competențelor  de lucru ale  cadrelor didactice care predau sau vor preda la clase , unde se lucrează cu adulţii ( elevi care au părăsit de timpuriu  şcoala şi au depăşit vârsta standard de şcolarizare). Acest curs  încurajează cadrele didactice din învăţământul preuniversitar să participe la programe de lucru cu adulţii, de tip  „A doua şansă“, să  promoveze în şcoli şi în comunităţi, contribuind astfel la reducerea analfabetismului şi reintegrarea socială a persoanelor participante în program. Acesta se adresează tuturor cadrelor, nu numai celor din comunităţile cu persoane aparţinând grupurilor dezavantajate.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Elaborarea şi implementarea de strategii, planuri de acţiune şi programe în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, menţinerii în sistemul de educaţie a elevilor cu risc de abandon şcolar şi reintegrării în educaţie a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala.

2. Transferul şi implementarea bunelor practici ce vizează creşterea accesului la educaţie prin dezvoltarea şi susţinerea de reţele şi  parteneriate.

3. Dezvoltarea acțiunilor specifice pentru îmbunătățirea și promovarea abilităților speciale în scopul facilitării integrării sociale a populației adulte în educația de tip “a doua șansă”.

b. Forma de organizare a programului: webinarii față în fața și teme offline

1. Noi repere teoretice privind programul A doua şansă

2. Elemente de proiectare didactică în programul  A doua şansă

3. Exemple de bune practica ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programe de lucru cu adulţii

4. Activități care promovează  principiul egalității de șanse și de gen și care urmăresc reintegrarea celor care au părăsit timpuriu școala.

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Tipuri de aplicații folosite: classroom, meet, ppt.

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Noi repere teoretice privind programul A doua şansă ( cadru normativ și materiale informative)

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Metodologii, repere metodologice, note, regulamente, ghiduri, manuale, alte preciări

 Elemente de proiectare didactică în programul A doua şansă (proiectarea unei activități didactice) -

Exemple de bune practici ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programul A doua şansă

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Metode activ-participative de predare-învăţare-evaluare

Evaluarea în cadrul sistemelor educaţionale incluzive

Managementul clasei incluzive

Exemple de bune practici ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programe de lucru cu adulţii

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Parteneriat pentru educaţie - şcoala şi comunitatea - în Programul “A doua şansă”

Activități care promovează  principiul egalității de șanse și de gen și care urmăresc reintegrarea celor care au părăsit timpuriu școala.

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Noi repere teoretice privind programul A doua şansă ( cadru normativ și materiale informative)

Metodologii, repere metodologice, note, regulamente, ghiduri, manuale, alte preciări

 Elemente de proiectare didactică în programul A doua şansă (proiectarea unei activități didactice) -

Exemple de bune practici ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programul A doua şansă

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Metode activ-participative de predare-învăţare-evaluare

Evaluarea în cadrul sistemelor educaţionale incluzive

Managementul clasei incluzive

Exemple de bune practici ( proiecte, parteneriate, studiu de caz) derulate în programe de lucru cu adulţii

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Parteneriat pentru educaţie - şcoala şi comunitatea - în Programul “A doua şansă”

Activități care promovează  principiul egalității de șanse și de gen și care urmăresc reintegrarea celor care au părăsit timpuriu școala.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

Tema1 - Proiectaţi o unitate de învăţare, la un modul la alegere, din perspectiva unei competenţe cheie, la o clasa „A doua sansa”

Tema2 - Identificaţi activităţi care promoveaza  principiul egalitatii de sanse si de gen si care urmaresc reintegrarea celor care au parasit timpuriu scoala

Tema3 -  - Realizaţi un proiect didactic la un modul, la alegere, la o clasa “A doua sansa”

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- prof. Păușescu Ioana Consuela, Comerț-Marketing,  Gr.  I, certificat ANPC formator

- prof. Becheru Ramona Florentina, Limba română,  Gr.  I, certificat ANPC formator

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD prof. Şandru Valeria

1. Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Public țintă vizat: profesori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din învățământul profesional și tehnic, având gradul didactic I, din județul Vâlcea

Justificare: Stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor specifice procesului de învăţământ (lecţii, cursuri, seminarii, lucrări practice, ore de dirigenţie; activităţi extraşcolare/cu: elevii, cadrele didactice, părinţii, alţi reprezentanţi ai comunităţii educative; activităţi: manageriale, metodice, de asistenţă psiho­pedagogică şi socială, de orientare şcolară şi profe­sională, de consiliere etc.), în condiţii optime, cores­punzător contextului intern şi extern existent, pe termen scurt, mediu şi lung.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

1. Realizarea unor inspecții curente si speciale cu un grad ridicat de profesionalism

2. Folosirea limbajului specific disciplinei

3. Întocmirea unor rapoarte scrise corecte, realiste in concordanta cu nevoile actuale;

4. Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului metodist al IŞJ

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Profesorul metodist și inspecția școlară

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații

Rapoarte scrise pentru definitivat, gradul I şi II

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului metodist al IŞJ

Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Profesorul metodist și inspecția școlară

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații

Rapoarte scrise pentru definitivat, gradul I şi II

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

- Întocmirea raport scris definitivat

- Întocmirea raport scris gradul II

- Întocmirea raport scris gradul I

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- prof. Manea Luminița, electrotehnică, inspector de specialitate, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Șandru Valeria, profesor discipline economice, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ciobanu Dumitru, electromecanica grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist Diaconu Maria Aurelia

1. Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul ţintă vizat: profesori din învăţămantul preuniversitar

Justificarea ofertei: Cursul de faţă îşi propune să analizeze impactul pe care îl are mass-media (în special televiziunea si internetul ) asupra tinerilor.De asemenea , cadrele didactice sunt pregătite să intervină corect in relatia elev-orice fel de media, sau intre mass media-scoala-familie. Aportul pe care îl aduce mass media în ceea ce priveşte dezvoltarea tinerilor este unul semnificativ, daca nu  cumva unul  determinant uneori.La finalul cursului cadrul didactic trebuie să ,,manuiască,, instrumentele media în folosul educaţiei eficiente şi să pregateasca tanărul să răspundă nevoilor societăţii.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

1.descrierea și explicarea corectã a termenilor  si a funcţiilor mass media, exemplificarea conceptelor de New media si folosirea acestora în contexte adecvate;

2. utilizarea strategiilor adecvate de evaluare/autoevaluare individualã și de grup, precum a strategiilor de interevaluare, care sã valorifice influențele educative pozitive;

3. planificarea conținuturilor psihopedagogice, prin valorificarea strategiilor optime în vederea formãrii deprindelor folosind instrumente mass media;

4. interpretarea provocãrilor specifice școlii contemporane și reformei învãțãmântului românesc in contextual folosirii noilor media în activitatea didactică.

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Tipuri de aplicații folosite: Zoom, Google Classroom

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Mass -  media  în societate

 

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Mass media, factor educativ

 

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Rolul reţelelor informatice şi a noilor media în educaţia contemporană

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Efectul televizorului şi al internetului asupra tinerilor

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Mass -  media  în societate

 

Mass media, factor educativ

 

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Rolul reţelelor informatice şi a noilor media în educaţia contemporană

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Efectul televizorului şi al internetului asupra tinerilor

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul

individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Realizarea  unui proiect extraşcolar corespunzător nivelului la care predă cursantul

2. Studiu de caz

3. Eseu structurat/ diagrama Venn

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- Diaconescu Cristina, profesor limba și literatura română, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Vlăsceanu Lorena Erika, profesor pentru învățământ preșcolar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist Șandru Valeria

1. Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Public țintă vizat: profesori de franceză din învățământul preuniversitar.

Justificare: Acest stagiu de formare se doreste un sprijin pentru profesorii debutanti in mod prioritar. El este conceput ca o insusire si aplicare metodologica a fundamentelor CECRL din perspectiva comunicativ-actionala (Claire Bourguignol). Profesorii vor descoperi o alta modalitate de a preda, de a-si construi demersul didactic prin integrarea TIC, prin intelegerea mecanismelor generale ale acestui demers didactic, vor putea sa elaboreze singuri un sistem de competente-cheie pentru elevi in functie de nivelul clasei si de scopul vizat, sa-si structureze continuturile si obiectivele in jurul notiunii de actiune, sa elaboreze scenarii didactice, teste si grile de evaluare din aceasta perspectiva activ-participativa. Unitatile tematice ale programelor scolare in vigoare vor fi astfel transformate in « unitati de actiune », elevii devin “actanti responsabili” in realizarea sarcinilor de lucru precise date de profesor. Acesta devine moderator,  asistent de invatare, organizator, persoană care proiectează, coordoneaza, sistematizează. Aceasta metodologie confera « o misiune », un sens invatarii luand in calcul interesele elevilor, permite un invatamant deschis cu forme diferite de lucru, parteneriat si exercitii pentru toate nivelurile de limba conform CECRL.

Durata: 24 de ore

Curriculum-ul programului

a. Competențe vizate:

1. Selectarea resurselor/auxiliarelor adecvate (documente autentice ca suport)

2. Elaborarea de activitati care stimuleaza autonomia elevilor si constituirea unui corpus pertinent pentru formularea regulilor si sistematizarea cunostintelor

3. Optimizarea comunicarii si dezvoltarea dinamicii de grup prin activitati creative.

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Du CECRL à l’approche communic’actionnelle 

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Construire une unité didactique

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Construire une unité didactique et piloter une séquence pédagogique

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Séquence  pédagogique online

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Evaluer : du contrôle à l’évaluation.

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Du CECRL à l’approche communic’actionnelle

Construire une unité didactique

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Construire une unité didactique et piloter une séquence pédagogique

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Séquence  pédagogique online

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Evaluer : du contrôle à l’évaluation.

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

 

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

  • fise de proiecte didactice,
  • o grilă de evaluare

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- Udrea Mihaela, profesor limba franceză, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Barbu Marcela, profesor limba franceză, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Șandru Valeria

1. Criterii curriculare:

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul ţintă vizat: cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar, membrii CA din unitățile de învățământ.

Justificare: necesitatea abilitării managerilor unităţilor de învăţământ în domeniul încadrării personalului didactic şi a altor competenţe specifice, ce le revin în urma descentralizării învăţământului preuniversitar.

Durata : 24 ore

Curriculum-ul programului

a. Competenţe vizate:

1. Realizarea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru.

2. Elaborarea fişelor de încadrare.

3. Elaborarea deciziilor în conformitate cu legislaţia în vigoare,

4. Folosirea normelor metodologice pentru completarea machetelor.

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Încadrarea cu personal didactic

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Elaborarea deciziilor

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Mapa directorului

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Norme metodologice pentru completarea machetelor

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru

Încadrarea cu personal didactic

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Elaborarea deciziilor

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Mapa directorului

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Norme metodologice pentru completarea machetelor

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Realizarea unei machete de lucru specifice

2. Analiza SWOT a unității școlare și a obiectivelor specifice instituției.

 

2. Resurse umane:

a. Formatori implicați:

- prof. Miu Lucian, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Dumbrăvescu Dumitru, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Statie Silviu, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru