Ordin acreditare OMEN nr. 3995/10.05.2019  

Perioadă acreditare 5 ani (2019 – 2024)

Categorie program 1

Tip de competențe: 1.a;

Domeniu tematic:3

Grup ţintă Personal didactic de predare din învățământul primar

Scop: Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice (ca ansamblu structurat de cunoștințe, abilități, atitudini) de a promova practici didactice eficiente la clasă, în contextul aplicării noului curriculum la nivel primar

Nr. credite 30 CPT 6

Nr. ore formare 120

Tip formare Blended Learning

Competenţe vizate

1. Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe şi a efectelor acestuia asupra curriculumului scris şi predat

2. Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor şcolare, promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei aflaţi în risc de excluziune

3. Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de curriculum eficient la nivelul şcolii şi al clasei

Titlurile modulelor / număr de ore asociate

I. I. Un nou Curriculum național pentru învățământul primar şi gimnazial – conceptualizări necesare /28 ore

II. Aplicarea noului Curriculum naţional pentru învăţământul primar/ gimnazial. Disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialităţii /60 ore

III. Aspecte transversale în abordarea şi implementarea curriculumului national /28 ore

Evaluare finală 4 ore

Formatori: prof. metodist CCD Șandru Valeria, prof. Vețeleanu Alina Nicoleta, prof. Săraru Elena Calonfira, prof. Buleteanu Maria

Înscriere: Se derulează numai în cadrul proiectului POCU CRED cod SMIS 2014+:118327 - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – beneficiar Ministerul Educației Naționale

Coordonator program: director CCD Luca Adrian