OFERTA 2020-2021

Organizator: Liceul de Arte Victor Giuleanu Rm.Vâlcea

Partener: CCD Vâlcea

Simpozionul se adresează profesorilor și învățătorilor din școlile și liceele de cultură generală /vocațională sau grădiniţe, care doresc să participe la această dezbatere cu o comunicare ştiinţifică, rezultat al preocupărilor proprii pentru rezolvarea problematicilor întâlnite în practica educaţiei şi a instrucţiei școlare  pe care o desfăşoară.

Simpozionul are în vedere schimbul de experiență între profesori, prin îmbunătățirea procesului instructiv-educativ al elevilor și al cadrelor didactice conform schimbărilor sistemului educațional  modern european ce pune bazele unui concept de implementare a practicii pedagogice în sistemul de învățământ preuniversitar românesc.

Simpozionul se desfășoară pe trei secțiuni :

  • Cadre – educatoare din grădinițe și cămine de copiii
  • Învățătoare din sistemul primar
  • Profesori din sistemul preuniversitar (școli și licee)

Sesiunea de referate și comunicări științifice urmărește:

„Importanța stabilirii unor standarde de calitate pentru practica pedagogică”.

„Modele de educație diferențiată în sistemul educațional actual”

Dorim ca finalitatea  acestei manifestări să constituie un sprijin real în vederea ridicării ștachetei și calității profesorului din sistemul de învățământ preuniversitar românesc, parte integrantă a sistemului de învățământ european.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2020-2021

Responsabil:  prof. metodist CCD Șandru Valeria

Activitate susținută prin intemediul platformei educațională a Casei Corpuilui Didactic Vâlcea, Gsuite for Education, sub forma webinariilor meet sincron online.

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea

Simpozionul se adresează cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, care doresc să participe la această dezbatere cu o comunicare ştiinţifică, rezultat al preocupărilor proprii pentru dezvoltarea culturii organizaționale din unitățile de învățământ.

Educația pentru egalitatea de șanse este esențială pentru fiecare dintre noi. Publicul trebuie educat în spiritul unor valori democratice, iar această educație se poate face numai printr-o comunicare eficientă, folosind un limbaj pe înțelesul tuturor. De aceea este foarte important ca această educație să se înceapă de la o vârstă fragedă, chiar din timpul perioadei preșcolare, deoarece îi ajută pe copii să crească mai siguri pe ei din punct de vedere al interacțiunilor sociale.

Scopul acestui simpozion este de a promova egalitatea de șanse prin educație începând cu vârsta preșcolarității până la adolescență.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2020-2021

Responsabil:  prof. metodist CCD Diaconu Maria Aurelia

1. Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Public țintă vizat: personal didactic, de conducere și auxiliar din învățământul preuniversitar

Justificare: Imperativul calităţii în educaţie obligă la o reconsiderare a demersului educaţional al profesorului, astfel încât strategiile didactice elaborate să fie centrate pe învăţare şi, respectiv, pe cel care învaţă.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

- Capacitatea de a adecva metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare la specificul clasei de elevi

- Reactualizarea strategiilor de integrare a metodelor activ – participative în managementul clasei de elevi

- Proiectarea elementelor de metodică în activitatea didactică

- Înțelegerea conceptelor de incluziune și integrare, aplicarea lor în situații de învățare specifice

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Curriculum. Educația centrată pe elev

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Didactica. Strategii, metode, tehnici

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Predarea interactivă. Incluziune versus integrare

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Educația pentru excelență

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Curriculum. Educația centrată pe elev

Didactica. Strategii, metode, tehnici

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Predarea interactivă. Incluziune versus integrare

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Educația pentru excelență

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare: Proiectarea unei unități de învățare la disciplina predată

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- prof. Andreianu Mihaela, inspector școlar general, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, - prof. Toma Mirela, inspector școlar adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, - prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

b. Coordonatorul programului (profesor metodist CCD ): Prof. Diaconu Maria Aurelia

1.Criterii curriculare:

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Public – ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare din județul Vâlcea

Justificarea ofertei: activitățile de orientare urmăresc dezvoltarea personală și înzestrarea tânărului cu cunoștințe și abilități necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere. Educarea tinerilor pentru independență și flexibilitate le permit acestora exercitarea unui control asupra propriei dezvoltări și asigură flexibilitate în managementul carierei.

Durata programului: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat;

2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare;

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare;

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații. 

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Cunoștințe despre sine

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Informații ocupaționale

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Luarea deciziei

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Planificare

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Rezolvare de probleme

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Cunoștințe despre sine

Informații ocupaționale

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Luarea deciziei

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Planificare

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Rezolvare de probleme

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare: elaborarea unui portofoliu de curs (fişe, chestionare, opţional) şi a unui proiect didactic

 

2. Resurse umane:

a. Formatori implicați:

- Prof. Nițu Larisa, psihologie, gradul didactic I, inspector școlar ISJ Vâlcea certificat formator acreditat ANC (CNFPA)

- prof. Georgescu Maria, psihologie/ consilier școlar, coordonator CJAP, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei:  Orice schimbare și orice reformă în educație nu se poate realiza fără o analiză a aspectelor culturale și fără a le lua în considerare ca parte integrantă a mediului educațional. Actualul program de formare vă propune identificarea aspectelor de management administrativ care să aducă un plus de valoare unităţii de învăţământ în care activaţi.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

- abilitatea de a folosi tehnici de managent a calității specifice instituțiilor de învățământ

- elaborarea de strategii eficiente pentru proiectele educaţionale.

- cunoaşterea modalităţilor de gestionare a resurselor umane, materiale şi financiare.

- aplicarea deontologiei profesionale pentru organizaţia şcolară.

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Dezvoltare instituțională

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Structuri organizatorice specifice

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Metode si tehnici de management

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Managementul prin obiective

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Managementul prin buget şi proiecte

 

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Dezvoltare instituțională

Structuri organizatorice specifice

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Metode si tehnici de management

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Managementul prin obiective

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Managementul prin buget şi proiecte

 

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare: planul operațional, PDI/ PAS

 

2. Resurse umane:

a. Formatori implicați:

- Prof. Andreianu Mihaela, inspector școlar general, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Toma Mirela, inspector școlar general adjunct, gr. I., certificat ANPC formator

- Prof. Luca Adrian, director CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului profesor metodist CCD Șandru Valeria