Oferta 2022-2023

1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice din învățământul primar

Justificarea ofertei: învăţătorii trebuie să demonstreze o serie de abilități și competențe în plan profesional, didactic și social, prin creativitatea, rigurozitatea și competența cu care acestea își construiesc demersul didactic.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

-          Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv – educativ,

-          Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare,

-          Proiectarea şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative,

-          Organizarea adecvată a activităţilor didactice  în funcţie de tipul de lecţie dominant.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Tema 1  Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Noțiuni științifice privind didactica specialității.

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Tema 2 Curriculum școlar. Obiectivele predării – învățării - evaluării

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Tema 3 Cadrul metodologic al învățării

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Tema 4 Evaluarea si reglarea activității didactice

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Tema 5 Proiectarea instruirii. Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finală

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru. Noțiuni științifice privind didactica specialității.

Tema 2 Curriculum școlar. Obiectivele predării – învățării - evaluării

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Tema 3 Cadrul metodologic al învățării

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15 -  12.15

Tema 4 Evaluarea si reglarea activității didactice

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Tema 5 Proiectarea instruirii. Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

 Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile sincron față în față și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

  

Structura portofoliului de evaluare:

1. Elaborarea unui opțional integrat la nivelul ariei curriculare.

2. Elaborarea unui test sumativ cu specificarea itemilor de evaluare și a baremului de notare.

 

2. Resurse umane

- prof. Trăistaru Adriana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ceaușoglu Eleonora Anelice, profesor învățământ primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Ungureanu Ana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Călvun Georgiana Cristiana

1. Criterii curriculare:

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul primar  

Justificarea ofertei: Program elaborat şi necesar pentru abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul şcolar 2022 - 2023, în vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

- Planificarea și proiectarea demersului didactic specific activtății clasei pregătitoare;

- Dezvoltarea competențelor de management al procesului de predare-învățare-evaluare specific clasei pregătitoare;

- Dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare cu elevii;

- Dezvoltarea competențelor de evaluare pe parcursul și la finalul clasei pregătitoare.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

 

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Tema 1 Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru.  Raportarea la principiile și regulile de prelucrare a datele personale statuate în Regulamentul UE 2016/ 679 al Parlamentului European.

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Tema 2 Noul curriculum-Plan cadru -Planificare calendaristică

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Tema 3 Planificarea calendaristică,Planificarea pe unități de invățare

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Tema 4 Proiectul didactic

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Tema 5 Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu). Jocuri folosind diferite aplicatii

6 (teme offline)

2 (webinar față în față)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

Portofoliu-prezentare

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului:

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(4h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

Tema 1 Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru.  Raportarea la principiile și regulile de prelucrare a datele personale statuate în Regulamentul UE 2016/ 679 al Parlamentului European.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

II

(4h)

08.00- 10.00

10.15- 12.15

Tema 2 Noul curriculum-Plan cadru -Planificare calendaristică

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

III

(4h)

08.00-10.00

10.15– 12.15

Tema 3  Planificarea calendaristică,Planificarea pe unități de invățare

Teorie + aplicații + evaluare

(webinar față în față)

IV

(4h)

08.00– 10.00

10.15– 12.15

Tema 4 Proiectul didactic

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

V

(2h)

08.00– 10.00

 

Tema 5 Jocuri folosind diferite aplicatii

aplicații

(webinar față în față)

VI

(4h)

08.00-12.00

Tema 5 Aplicații practice e-learning (elaborarea temelor de portofoliu)

Aplicații

(teme offline)

VII

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Prezentarea portofoliului

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile sincron față în față și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Proiectarea unei unități de învățare.

2. Proiect didactic in care folosesc și resurse  online

 

2.    Resurse umane:

a. Formatori implicaţi:

- prof. Trăistaru Adriana, profesor învățământ primar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Buleteanu Maria, profesor învățământ primar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), formator CRED

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Parteneri: unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea

Activitățile se desfășoară lunar, pentru a dezbate și pune în practică OME Nr. 4224/06.07.2022 Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă

a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

Activitățile organizate de CCD în mediu online, webinarii față în față sau prin întâlniri de lucru, format față în față, cu profesorii formatori ai CCD Vâlcea și cu responsabilii cu Comisia de Mentorat Didactic și Formare în Cariera Didactică - CMDFCD, cu atribuții prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ - ROFUIP.

Activități:

       septembrie 2022:

-          Raportarea și analiza activităților din anul școlar 2021/ 2022, ședință de lucru;

-          Analiza de nevoi pentru anul școlar 2022/ 2023, colectarea datelor din teritoriu;

-          Planul managerial al CCD pentru anul școlar 2022/ 2023, compartiment programe/ proeicte CCD;

-          Oferta de formare pentru anul școlar 2022/ 2023, profesori metodiști și formatori;

       octombrie 2022:

-          organizarea și desfășurarea programelor de formare acreditate din cadrul proiectelor Ministerului Educației: ”Manager CRED”, ”RED CRED”, și ”PROF III” și ”PROF IV”;

-          elaborarea instrumentelor de lucru din cadrul cursurilor și programelor de formare;

-          revizuirea procedurilor operaționale pe compartimentele de formare/ perfecționare;

       noiembrie 2022:

-          diseminarea Ofertei  CCD Vâlcea în teritoriu;

-          înscrierea la cursurile de formare din Oferta CCD Vâlcea;

       decembrie 2022:

ședințe de lucru cu

-          formatorii;

-          responsabilii cu CDI;

-          responsabilii cu Comisia de Mentorat Didactic și Formare în Cariera Didactică – CMDFCD;

       ianuarie 2023:

-         organizarea și desfășurarea activităților de formare, prin cursurile din Oferta CCD Vâlcea;

-          implementarea proiectelor ME;

-          activități științifice, metodice și culturale destinate cadrelor didactice și educației cu adulții;

       februarie 2023:

-          organizarea și desfășurarea activităților de formare, prin cursurile din Oferta CCD Vâlcea;

-          implementarea proiectelor ME;

-          activități științifice, metodice și culturale destinate cadrelor didactice și educației cu adulții

       martie 2023:

-          organizarea și desfășurarea activităților de formare, prin cursurile din Oferta CCD Vâlcea;

-          implementarea proiectelor ME;

-          activități științifice, metodice și culturale destinate cadrelor didactice și educației cu adulții

       aprilie 2023:

-          organizarea și desfășurarea activităților de formare, prin cursurile din Oferta CCD Vâlcea;

-          implementarea proiectelor ME;

-          activități științifice, metodice și culturale destinate cadrelor didactice și educației cu adulții

       mai 2023:

-          organizarea și desfășurarea activităților de formare, prin cursurile din Oferta CCD Vâlcea;

-          implementarea proiectelor ME;

-          activități științifice, metodice și culturale destinate cadrelor didactice și educației cu adulții

       iunie 2023:

-          organizarea și desfășurarea activităților de formare, prin cursurile din Oferta CCD Vâlcea;

-          implementarea proiectelor ME;

-          activități științifice, metodice și culturale destinate cadrelor didactice și educației cu adulții

      iulie 2023:

-          organizarea și desfășurarea activităților de formare, prin cursurile din Oferta CCD Vâlcea;

-          implementarea proiectelor ME;

-          activități științifice, metodice și culturale destinate cadrelor didactice și educației cu adulții

    august 2023:

-          Raportarea și analiza activităților din anul școlar 2022/ 2023, ședință de lucru;

-          Analiza impactului programelor de formare și a activitiăților de formare/ informare pentru anul școlar 2022/ 2023, colectarea datelor din teritoriu.

Responsabili: director CCD, profesori metodiști

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Parteneri: Centrul Județean de Excelență Vâlcea

Acest proiect este în acord cu politicile educaționale promovate de Ministerului Educației, a strategiilor specifice creșterii accesului la educație pentru grupurile dezavantajate, care se continuă pentru perioada 2020 – 2024.

Grup ţintă: elevi, cadre didactice, cadre de îndrumare și control, părinți, membri ai comunității locale.

Obiectiv general: implicarea cadrelor didactice, elevilor, părinților și membrilor comunității în dezvoltarea și promovarea excelenței în educație.

Obiective specifice:

  • informarea și sensibilizarea participanților cu privire la educația de performanță;
  • deprinderea unor concepte privind competiția și performața școlară;
  • analiza responsabilităților specifice educației din școală  asupra dezvoltării comunităților locale ;
  •  explicarea impactului educației de performanță și cultivarea toleranței față de semeni în societate;

Activități:

1. Masă rotundă cu tema ”Ziua Educației” – 5 octombrie 2022

2. Workshop pe tema: ” Ziua Internațională a Elevului și Studentului” – 17 noiembrie 2022

3. Curs avizat ME ” Strategii de promovare a educației pentru excelență” – februarie 2023

4. Webinar tematic: ”Competiția și performața școlară” – mai 2023

5. Masă rotundă: ”Rezultatele elevilor vâlceni obținute la olimpiadele și concursurile școlare ” – iunie – iulie 2023

            Responsabil: profesor metodist CCD Șandru Valeria

Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea

Acest proiect este subsumat proiectului Ministerului Educației ”Acces la educație pentru grupurile dezavantajate”, componenta ”Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România”, a politicilor specifice creșterii accesului la educație pentru grupurile dezavantajate, care se continuă pentru perioada 2020 – 2024.

Grup ţintă: elevi, cadre didactice, cadre de îndrumare și control, părinți, membri ai comunității rome; membri ai ONG partenere.

Obiectiv general: sensibilizarea cadrelor didactice, elevilor, părinților și membrilor comunității în vederea incluziunii sociale a elevilor dezavantajați din punct de vedere social și promovarea diversității culturale.

Obiective specifice:

  • informarea și sensibilizarea participanților cu privire la problematica segregării și excluziunii sociale;
  • înţelegerea conceptului de toleranţă și dezvoltarea atitudinilor tolerante;
  • analiza conceptului de discriminare pozitivă și a implicațiilor pe care le are asupra comunităților dezavantajate;
  • explicarea impactului educației incluzive și cultivarea toleranței față de semeni în societate;

Activități:

1. Webinar tematic Ziua Internațională a Toleranței – 16 noiembrie 2022

2. Workshop pe tema: ”Discriminare pozitivă versus toleranță” – 22 februarie 2023

3. Curs avizat ME ”Cultura rromă între tradiție și contemporaneitate” – martie 2023

4. Eveniment intercultural: ”Ziua Internațională a Romilor” (8 aprilie 2023)

5. Masă rotundă tema: ”Prevenirea violenței în mediul școlar” – mai 2023

6. Masă rotundă: ”Ziua Limbii Rromani” – 16 iunie 2023

            Responsabil: profesor metodist CCD Șandru Valeria