Organizator: Casa Corpului Didactic Vâlcea

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea

Acest proiect este subsumat proiectului Ministerului Educației ”Acces la educație pentru grupurile dezavantajate”, componenta ”Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România”, a politicilor specifice creșterii accesului la educație pentru grupurile dezavantajate, care se continuă pentru perioada 2020 – 2024.

Grup ţintă: elevi, cadre didactice, cadre de îndrumare și control, părinți, membri ai comunității rome; membri ai ONG partenere.

Obiectiv general: sensibilizarea cadrelor didactice, elevilor, părinților și membrilor comunității în vederea incluziunii sociale a elevilor dezavantajați din punct de vedere social și promovarea diversității culturale.

Obiective specifice:

  • informarea și sensibilizarea participanților cu privire la problematica segregării și excluziunii sociale;
  • înţelegerea conceptului de toleranţă și dezvoltarea atitudinilor tolerante;
  • analiza conceptului de discriminare pozitivă și a implicațiilor pe care le are asupra comunităților dezavantajate;
  • explicarea impactului educației incluzive și cultivarea toleranței față de semeni în societate;

Activități:

1. Webinar tematic Ziua Internațională a Toleranței – 16 noiembrie 2022

2. Workshop pe tema: ”Discriminare pozitivă versus toleranță” – 22 februarie 2023

3. Curs avizat ME ”Cultura rromă între tradiție și contemporaneitate” – martie 2023

4. Eveniment intercultural: ”Ziua Internațională a Romilor” (8 aprilie 2023)

5. Masă rotundă tema: ”Prevenirea violenței în mediul școlar” – mai 2023

6. Masă rotundă: ”Ziua Limbii Rromani” – 16 iunie 2023

            Responsabil: profesor metodist CCD Șandru Valeria