Oferta 2021-2022

1. Criterii curriculare

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Înţelegerea şi aplicarea conceptului de educaţie antreprenorială este important atât pentru cadrele didactice dar mai ales pentru elevi. Spiritul antreprenorial și abilitățile manageriale sunt importante în actualul context socio – economic.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea receptivităţii şi capacităţii de abordare raţională a problemelor economice, personale şi publice, în contextul unui mediu economic, social şi cultural complex şi dinamic

2. Realizarea unor observaţii, studii de caz, elaborarea unor portofolii  pentru exersarea competenţelor de întreprinzător, utilizarea calculatorului (a softului educaţional şi internetului) în exerciţii de simulare a procesul de predare-învăţare-evaluare

3. Operarea cu diferite alternative în interpretarea unor fapte, fenomene, procese care pot contribui la dezvoltarea unui comportament competitiv şi raţional în utilizarea resurselor proprii

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron față în față și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice:

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Delimitări conceptuale ale terminologiei specifice educației financiare și antreprenoriale

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Metode didactice  tradiţionale şi moderne utilizate in educația antreprenorială

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Firme de exercițiu

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Portretul profesorul antreprenor

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Delimitări conceptuale ale terminologiei specifice educației financiare și antreprenoriale

Metode didactice  tradiţionale şi moderne utilizate in educația antreprenorială

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Firme de exercițiu

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Portretul profesorul antreprenor

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Elaborarea unei ”Firme de exercițiu”

2. Prezentarea unei aplicații online pentru utilizarea în secvența de evaluare la clasa online.

3. Elaboraea unei fișe de activități specifice aplicațiilor financiare de la clasă.

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:    

- prof. Andreianu Mihaela, inspector școlar general, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

 

- Prof. Şandru Valeria –prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, profesor de Economie și Educație Antreprenorială, Google APS trainer, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- Prof. Din Maria Andreea – Funcția: prof. Învățământ primar, Școala Gimnazială Anton Pann, specializare: învățător, limba engleză și socilogie, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC( CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

Dacă în urmă cu mai mulţi ani, termenului de carieră i se conferea mai mult sensul profesional, ulterior i s-au adăugat conotaţii ce ţin de viaţa personală, comunitară, economică. Orientarea profesională și dezvoltarea carierei au fost privite mai mult la nivel individual, cel organizațional fiind doar implicit, de aceea considerăm oportun să susținem preocuparile constante   față de problematica alegerii si dezvoltării carierei  didactice, sub forma orientării si reorientării profesionale.

            Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar  

Data: Semestrul al II-a lea al anului școlar 2021-2022

Activitate susținută prin intemediul platformei educațională a Casei Corpuilui Didactic Vâlcea, Gsuite for Education, sub forma webinarii sincronlor meet sincron online.

Certificare: diplomă de participare persoanelor care susţin lucrarea şi participă la dezbateri.

Responsabil : prof. metodist CCD Șandru Valeria

Demersul este focalizat  atât asupra investigării  sistemului actual de formare a cadrelor didactice (rată de participare, frecvenţă, furnizori, durată, certificare, finanţare, modalităţi de organizare, surse de informare), cât şi asupra  detalierii unor aspecte precum motivaţia participării, calitatea ofertei de formare, impactul programelor asupra beneficiarilor, facilităţi. Vor fi analizate, de asemenea, principalele categorii de obstacole în formarea continuă, nevoile viitoare de formare a cadrelor didactice, fiind elaborate şi o serie de recomandări relevante pentru îmbunătăţirea cadrului, practicilor şi impactului politicilor.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2021-2022

Activitate susținută prin intemediul platformei educațională a Casei Corpuilui Didactic Vâlcea, Gsuite for Education, sub forma webinarii sincronlor meet sincron online.

Certificare: diplomă de participare persoanelor care susţin lucrarea şi participă la dezbateri.

Responsabil : prof. metodist CCD Șandru Valeria       

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

Simpozionul se adresează profesorilor și învățătorilor din școlile și liceele de cultură generală /vocațională sau grădiniţe, care doresc să participe la această dezbatere cu o comunicare ştiinţifică, rezultat al preocupărilor proprii pentru rezolvarea problematicilor întâlnite în practica educaţiei şi a instrucţiei școlare  pe care o desfăşoară.

Simpozionul are în vedere schimbul de experiență între profesori, prin îmbunătățirea procesului instructiv-educativ al elevilor și al cadrelor didactice conform schimbărilor sistemului educațional  modern european ce pune bazele unui concept de implementare a practicii pedagogice în sistemul de învățământ preuniversitar românesc.

Sesiunea de referate și comunicări științifice urmărește:

- „Importanța stabilirii unor standarde de calitate pentru practica pedagogică”.

- „Modele de educație diferențiată în sistemul educațional actual”

Dorim ca finalitatea  acestei manifestări să constituie un sprijin real în vederea ridicării ștachetei și calității profesorului din sistemul de învățământ preuniversitar românesc, parte integrantă a sistemului de învățământ european.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2021-2022

Activitate susținută prin intemediul platformei educațională a Casei Corpuilui Didactic Vâlcea, Gsuite for Education, sub forma webinarii sincronlor meet sincron online.

Responsabil:  prof. metodist CCD Șandru Valeria

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

Simpozionul se adresează cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, care doresc să participe la această dezbatere cu o comunicare ştiinţifică, rezultat al preocupărilor proprii pentru dezvoltarea culturii organizaționale din unitățile de învățământ.

Educația pentru egalitatea de șanse este esențială pentru fiecare dintre noi. Publicul trebuie educat în spiritul unor valori democratice, iar această educație se poate face numai printr-o comunicare eficientă, folosind un limbaj pe înțelesul tuturor. De aceea este foarte important ca această educație să se înceapă de la o vârstă fragedă, chiar din timpul perioadei preșcolare, deoarece îi ajută pe copii să crească mai siguri pe ei din punct de vedere al interacțiunilor sociale.

Scopul acestui simpozion este de a promova egalitatea de șanse prin educație începând cu vârsta preșcolarității până la adolescență.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2021-2022

Activitate susținută prin intemediul platformei educațională a Casei Corpuilui Didactic Vâlcea, Gsuite for Education, sub forma webinarii sincronlor meet sincron online.

Responsabil:  prof. metodist CCD Șandru Valeria