Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

Justificare (necesitate, utilitate): pentru că avem nevoie de lideri care înţeleg că progresul e mai important decât perfecțiunea şi pentru că avem nevoie de lideri care se pricep să coopereze eficient.

Durata: 90 ore

Curriculum-ul programului

Scop: de a furniza competenţe manageriale în domeniul marketingului şi comunicării şcolare; de a dezvolta gândirea strategică la nivelul cursanţilor pentru a putea analiza şi defini schimbările ce au loc la nivelul organizaţiilor; de a ajuta cadrele didactice să contribuie la îmbunătăţirea stării actuale a managementului unităţilor şcolare.

Obiective:

  • dezvoltarea unor competenţe specifice, asociate statutului de manager: proiectarea, dezvoltarea, organizarea, implementarea şi evaluarea;
  • sensibilizarea şi responsabilizarea managerului din învăţământul preuniversitar cu privire la necesitatea elaborării şi derulării unor programe de formare în rezonanţă cu nevoile de dezvoltare şi optimizare identificate la nivelul organizaţiei pe care o conduce;
  • dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind rolurile sociale şi dezvoltarea personală şi profesională, interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi;
  • dezvoltarea/consolidarea de competenţe transversale utile pentru exercitarea cu flexibilitate a posturii de

      manager în contexte cu profil diferit;

  • consolidarea corpului de profesionişti activi în zona managementului la înalte standarde de calitate.

Competenţe vizate:

  • de  elaborare a strategiei de dezvoltare a instituţiilor educaţionale;
  • de  fundamentare a viziunii, misiunii şi obiectivelor strategice ale unei organizaţii;
  • de  implementare şi gestionare a schimbărilor strategice la nivelul organizaţiei;
  • de  identificare a elementelor culturii organizaţionale;
  • dezvoltarea abilităţilor de leadership, comunicare şi muncă în echipă.

Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

- Şcoala ca organizaţie. Dezvoltarea instituţională. Teoria generală a managementului educaţional - 10 ore

- Managementul comunicării în organizaţiile şcolare – 13 ore

- Managementul calităţii totale în educaţie – 13 ore

- Politici educaţionale. Marketing educational – 13 ore

-Managementul proiectelor în educaţie 

- Managementul juridic şi legislaţie şcolară – 13

- Informatizare în managementul educaţional13 ore

Modalități de evaluare a cursanților: Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 370 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria