Oferta 2021-2022

1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei:

Programul de formare se adresează în primul rând cadrelor didactice din şcolile cuprinse în strategia judeţeană privind accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, pentru a dezvolta profesional personalul didactic, astfel încât să adopte un comportament incluziv şi o atitudine reflexivă, să creeze un mediu educaţional prietenos şi să promoveze echitatea în educaţie, dar și cadrelor didactice interesate de adaptarea procesului de predare-învățare-evaluare în sistem integrat.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Înţelegerea utilizării instrumentelor de adaptare curriculară (PIP) în scopul asigurări accesului la educaţie pentru toţi elevii.

2. Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului de proiectare diferenţiată, ca act de comunicare;

3. Exersarea şi perfecţionarea deprinderilor practice de aplicare eficientă a instrumentelor de lucrul cu copiii cu CES ( programa adaptată, PIP, descriptori de performanţă)

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education; zoom, classroom

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Bariere în calea învăţării

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Aspecte-cheie: bazată pe comunitate, fără bariere, promovează colaborarea, egalitatea

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Principiile unei şcoli incluzive de succes: o viziune a egalităţii şi incluziunii puternic afirmată, sisteme de cooperare, roluri şi responsabilităţi flexibile, parteneriat cu părinţii

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Ghidul de incluziune; elaborarea unei schiţe de proiect de dezvoltare şcolară

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Realizarea Planurilor de Intervenţie personalizată PIP

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Bariere în calea învăţării

Aspecte-cheie: bazată pe comunitate, fără bariere, promovează colaborarea, egalitatea

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Principiile unei şcoli incluzive de succes: o viziune a egalităţii şi incluziunii puternic afirmată, sisteme de cooperare, roluri şi responsabilităţi flexibile, parteneriat cu părinţii

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Ghidul de incluziune; elaborarea unei schiţe de proiect de dezvoltare şcolară

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Realizarea Planurilor de Intervenţie personalizată PIP

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Prezentarea unui studiu de caz cu un subiect de la clasă aflat în dificultate

2. Realizarea Planurilor de Intervenţie personalizată PIP

3. Prezentarea unei aplicații online practice pentru o secvență de lecție (RED CES)

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:   

- Prof. Şandru Valeria –prof. metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, formator CRED, Google APS trainer, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea;

- prof. Diaconu Maria Aurelia, profesor metodist CCD, doctorat, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea.

- Prof. dr. Dicu Sevastia, profesor itinerant de sprijin CȘEI Băbeni, doctorat, acertificat formator ANC (CNFPA)

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

1.Criterii curriculare

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare pentru profesorii diriginți, contribuind astfel în mod direct la asigurarea calităţii şi creşterii eficienţei activităţii de dirigenție.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

1. Analizarea specificităţii şi particularităţilor activităţii de dirigenție în dezvoltarea carierei.

2. Organizarea activităţilor de dirigentie și a orelor de consiliere și orientare în mediu online

3. Aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor de dezvoltare personală în orientarea în carieră.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Dirigintele – atribuții și responsabilități

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Cadrul legislativ al profesiei

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Organizarea activităţii de dirigenție

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Promovarea metodelor de lucru în activitatea de dirigenție

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Organizarea activităţilor de dirigentie și a orelor de consiliere și orientare în mediu online

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Dirigintele – atribuții și responsabilități

Cadrul legislativ al profesiei

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Organizarea activităţii de dirigenție

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Promovarea metodelor de lucru în activitatea de dirigenție

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Organizarea activităţilor de dirigentie și a orelor de consiliere și orientare în mediu online

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Plan de lecție personalizat (activitate online, webinar)

2. Fișa de activități pentru online (lectorate cu părinții, activități nonformale)

3. Avantajele comunicării online cu părinții și elevii – eseu.

2. Resurse umane

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi

- prof. Nicula Cristina Florentina, psihologie/ consilier școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

1.Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Publicul țintă vizat: cadre didactice din învățământul preșcolar

Justificarea ofertei:

            Curriculumul pentru învăţământul prescolar (2019) presupune o abordare nouă a copilului, prin reconsiderarea activităţilor de învăţare, adaptate la specificul dezvoltării şi particularităţilor individuale ale copiilor, dar si o foarte bună cunoaştere a metodicii predării în specialitate.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

-  Cunoaşterea  caracteristicilor dezvoltării şi domeniile de dezvoltare ale  copilului de la 3 la 6-7ani;

- Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor integrate şi a activităţilor pe domenii   experienţiale;

-  Individualizarea  conţinuturilor  de învăţare în funcţie de particularităţile de dezvoltare ale copilului şi asimilarea de tehnici de observare şi evaluare ale copilului. 

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Noțiuni științifice privind didactica specialității.

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Integrarea curriculară.

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Elaborarea planificării anuale /săptămânale/ zilnice.

Realizarea de proiecte tematice și proiecte didactice

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Modalităţi de observare şi evaluare a copiilor preşcolari

Modalităţi de inregistrare a datelor.  Fişe de observatii psihopedagogice, de înregistrare  a rezultatelor copiilor preşcolari, listele de comportamente.

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Noțiuni științifice privind didactica specialității.

Integrarea curriculară.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Elaborarea planificării anuale /săptămânale/ zilnice.

Realizarea de proiecte tematice și proiecte didactice

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Modalităţi de observare şi evaluare a copiilor preşcolari

Modalităţi de inregistrare a datelor.  Fişe de observatii psihopedagogice, de înregistrare  a rezultatelor copiilor preşcolari, listele de comportamente.

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare: Proiect didactic pe un nivel şi un proiect tematic specific prezentat în cadrul webinarii sincronlor sincron.

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi

- prof. Ancuța Giorgiana Maria, profesor învățământ preșcolar, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Săliște Mihaela, profesor învățământ preșcolar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria

1. Criterii curriculare:

Publicul ţintă vizat: cadre didactice în curs de perfecționare prin obținerea gradelor didactice

Justificarea ofertei: idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane și dezvoltarea personală și profesională și în evoluția în carieră. Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă activități care au ca scop dezvoltarea competențelor, cunoștințelor și expertizei modulare.

Durata : 24 ore

Competenţe vizate:

1. Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogic şi metodic.

2. Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic.

3. Asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele.

b. Forma de organizare a programului: webinarii sincron fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpului Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Informarea privind cariera

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Consilierea și educarea (pentru carieră)

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Evoluția în carieră prin definitivarea în învățământ și obținerea gradelor didactice

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Planul de dezvoltare profesională

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Instrumente de lucru pentru realizarea planului de dezvoltare profesională

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Informarea privind cariera

Consilierea și educarea (pentru carieră)

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Evoluția în carieră prin definitivarea în învățământ și obținerea gradelor didactice

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Planul de dezvoltare profesională

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Instrumente de lucru pentru realizarea planului de dezvoltare profesională

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare: proiect specific: ”Planul de carieră”

 

2. Resurse umane:

a. Formatori implicaţi:

- prof. Miu Lucian, profesor chimie, inspector școlar ISJ Vâlcea, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

-   Prof. Stroescu Laura, director, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Şandru Valeria, profesor metodist CCD, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, adeverință formator CCD Vâlcea

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Ciobanu Dumitru

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

Justificarea ofertei:

            Acest curs își propune o abordare sistemică, integrată  la nivel de județ care să genereze beneficii pe termen lung pentru elevii rromi care se află în situații de risc în cee ce privește excluziunea socială și discriminarea pe criterii etnice și / sau rasiale.

Acest program de formare vine să răspundă unor exigențe din ”Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020”. În concordanță cu aceste cerințe, acest program își propune ca formabilii să intre în posesia unor cunoștințe care țin de valorile și tradițiile populației rrome, să înțeleagă problememele care sunt specifice acestei comunități, eforturile pe care aceștia le fac pentru a-și construi o identate culturală, socială, etc

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

- Înțelegerea semnificației unor concepte precum: valori, principii, tradiții, cutume, stereotipuri, discriminare;

- Valorificarea acestor cunoștințe în cadrul interacțiunii cu persoanele care aparțin minorității rrome;

- Construirea unor unor strategii de prevenire a conflictelor, gestionarea corectă a eventualelor conflicte care își au originea în diferențele culturale dintre majoritate-minoritate;

b. Forma de organizare a programului: 20 ore față în față și 4 ore teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education;

Tipuri de aplicații folosite: jamboard, padlet, mentimeter, kahoot etc.

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Noțiuni introductive privind tradițiile și obiceiurile rromilor. Majoritate-Minoritate

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Specificul cultural al comunității rrome.

 

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Reprezentarea rromului de către majoritate

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

 

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Aspecte organizatorice și formarea echipelor de lucru

Noțiuni introductive privind tradițiile și obiceiurile rromilor Majoritate-Minoritate

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Specificul cultural al comunității rrome.

 

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Reprezentarea rromului de către majoritate

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinarii sincronle față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

Structura portofoliului de evaluare:

1. Eseu: Tradiții și obiceiuri ale rromilor

2. Analiza unui eveniment contemporan ce a marcat puternic viața comunității  rrome.

3. Proiectul didactic al unei activități prin care se urmărește promovarea tradițiilor în comunitate.

2. Resurse umane

a. Formatori implicaţi:

- prof. Iacob Ramona, Inspector pentru Minorități, Inspectoratul Școlar Județean Valcea, gr. I, certificat ANPC formator

- prof. Diaconu Maria Aurelia – profesor metodist, Casa Corpului Didactic Vâlcea; doctorat, certificat ANPC formator

- prof. Popescu Mihaela, Director Școala Gimnazială ”Anton Pann” Rm. Vâlcea, gr. I, certificat ANPC formator

b. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria