Oferta 2021-2022

Public-țintă vizat: personal didactic de predare;

Justificare: Pentru că banii  primiți de la buget sunt puțini iar nevoile școlilor tot mai mari este necesar ca fiecare cadru didactic sau manager să realizeze aplicații și proiecte prin care să poată utiliza noi surse de finanțare pentru o școală modernă de tip european. Profesorilor le va fi  util să capete deprinderea de a obține finanțări pentru participări la conferințe și cursuri organizate la nivel european, mobilități individuale sau schimburi de bune practici cu elevii, să diversifice și finanțeze activități, să deprindă managementul de proiect, să poată susține financiar planurile de dezvoltare instituțională.

Durata: 60 ore

Curriculum-ul programului:

Scop:

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în domeniul managementului de proiect.

Obiective generale:

O.1.  Utilizarea managementului de proiect în creșterea calității procesului educațional;

O.2. Dezvoltarea competențelor și abilităților cadrelor didactice la nivelul unității școlare prin utilizarea managementului de proiect;

O.3. Identificarea și atragerea altor surse de finanțare bugetară sau nerambursabilă pentru organizația școlară;

O.4. Formarea  competențelor pentru o școală modernă de tip european;

O.5. Identificarea căilor de implicare și motivare a cadrelor didactice prin management de proiect;

Competenţe vizate:

 • Utilizarea unui set de concepte specifice în realizarea analizei de nevoi a organizațiilor școlare din perspectiva  managementului de proiect;
 • Analizarea rolului şi responsabilităţilor managerului școlar/cadrului didactic cu  competențe în management de proiect;
 • Dezvoltarea strategiilor de planificare inovativă la nivelul şcolii prin utilizarea  managementului de proiect;
 • Formarea competențelor în domeniul  managementului de proiect;
 • Utilizarea managementului de proiect pentru atingerea obiectivelor din planul de dezvoltare instituțională  la nivelul organizației școlare;

Planificarea pe module tematice         

MODULUL I

Managementul de proiect –de la analiză de nevoi la studiul de impact      

MODULUL II. Activități educative naționale și regionale  

MODULUL III. Surse de finanțare nerambursabilă pentru o școală modernă de tip european     

MODULUL IV. Management de proiect – aspecte teoretice și abordări practice în  organizațiile  școlare

MODULUL V. Management de proiect – aplicații

Evaluare finală 

Modalități de evaluare a cursanților: Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

Public-țintă vizat: Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Asigurarea calităţii activităţii profesorilor metodişti prin cunoasterea tehnicilor adecvate de evaluare a proiectării, organizării şi desfăşurării unui demers didactic eficient. Cadrele didactice cu experienţă au nevoie să-şi formeze competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a activităţilor ştiinţifico-metodice şi a inspecţiei şcolare.

Durata: 120 ore (30 credite)

Curriculum-ul programului:

Scop:

- Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar prin leadership și management educațional

Obiective:

O.1. Utilizarea leadership-ului în creșterea calității managementului educațional;

O.2. Dezvoltarea competențelor și abilităților necesare la nivelul unității școlare prin antreprenoriat și management educațional;

O.3. Identificarea și atragerera surselor de finanțare extrabugetară pentru o școală europeană;

O.4. Formarea competențelor transversale pentru realizarea unei școli incluzive;

O.5.  Managementul programelor de excelență și/sau de detecție timpurie și intervenție pentru copiii în risc de abandon școlar;

O.6. Identificarea și utilizarea  resurselor motivaționale pentru profesori;

O.7. Proiectarea  activităților extra-curriculare și non-formale;

Competenţe vizate:

C.1.     Utilizarea unui set de concepte specifice în analiza de nevoi a şcolilor din perspectiva  leadership-ului și managementului educational;

C.2.     Analizarea rolului şi responsabilităţilor managerului școlar cu  competențe antreprenoriale;

C.3.     Dezvoltarea strategiilor de planificare inovativă a intervenţiilor la nivelul şcolii prin utilizarea  surselor de finanțare extrabugetară;

C.4.     Formarea și utilizarea competențelor transversale în realizarea unei școli inclusive;

C.5. Utilizarea de strategii inovative de facilitare a diferitelor intervenţii educaţionale necesare la nivelul şcolii;

C.6. Selectarea/utilizarea adecvată a metodelor și mijloacelor necesare motivării cadrelor didactice din unitatea școlară pentru creșterea calității procesului educațional;

C7.      Elaborarea de oferte extracurriculare și non-formale la nivelul şcolii, centrate pe elev și nevoile acestuia;

Planificarea pe stagii / module tematice – timp alocat:         

I. MODULUL I. Analiza de nevoi a școlii din perspectiva leadership-ului  și managementului educațional – 16 ore

II. MODULUL II. Antreprenoriat și management educațional – 10 ore

III.    MODULUL III. Surse de finanțare pentru o școală europeană – 29 ore

 IV. MODULUL IV. Competențele transversale și managementul școlar 21h30`

V. MODULUL V. Managementul programelor de excelență și/sau de detecție timpurie și intervenție pentru copii în risc de abandon școlar – 17 ore

VI. MODULUL VI. Resurse motivaționale pentru profesori – 4h 30’

VII. MODULUL VII. Managementul activităților extra-curriculare și non-formale – 22 ore

Modalități de evaluare a cursanților: Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 420 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

Justificare: Studierea atentă a legislației în domeniul educației nonformale ne-a condus la constatarea că statul român sprijină inițiativele de realizare a educației în contexte nonformale variate, care contribuie semnificativ la formarea competențelor cheie ale formabililor.

Prin realizarea acestui program de formare continuă, urmărim diversificarea activităților de educație nonformală desfășurate în școală, precum și creșterea calității implementării programelor de educație nonformală în învățământul preuniversitar românesc. Prin rezultatele sale, acest program se dorește a fi pentru cadrele didactice un pilon de articulare a complementarității formal-nonformal în educație, care generează exemple concrete de contexte de învățare nonformală, valorificând experiențe de succes în proiectarea și implementarea de proiecte educaționale din mediul nonformal.

Durata: 60 ore

Curriculum-ul programului:

Scop: Dezvoltarea competenţelor  transversale ale cadrelor didactice din perspectiva educației nonformale, în vederea îmbunătățirii practicilor didactice utilizate la clasă

Obiective:

 • Familiarizarea cu specificul educației nonformale, în vederea valorificării complementarității formal-nonformal în activitatea didactică
 • Dezvoltarea competențelor metodologice ale cadrelor didactice privind proiectarea și implementarea de proiecte și parteneriate educaționale la nivel național, regional sau local, respectiv în Săptămâna Școala Altfel
 • Dezvoltarea competențelor transversale digitale ale cadrelor didactice prin utilizarea instrumentelor TIC  pentru organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activităților  educaționale formale și nonformale

Competenţe vizate:

 • Planificarea şi organizarea eficientã a activitãților specifice săptămânii Școala Altfel
 • Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate pentru eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației elevilor pentru învățare
 • Utilizarea metodelor specifice educației nonformale pentru diversificarea strategiilor de dezvoltare a competenţelor transversale ale elevilor în procesul de învăţare – evaluare – autoevaluare,
 • Valorificarea influențelor educației nonformale în planul dezvoltării personale, al orientării şcolare şi profesionale, precum și al integrării socioprofesionale a elevilor
 • Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

I. Importanța educației nonformale într-o școală altfel – 23 ore

II.  Proiectarea și implementarea activităților de educație nonformală– 35 ore

Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 290 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

Public-țintă : personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Formarea iniţială a cadrelor didactice  nu asigură o pregătire metodică  şi socio-profesională necesară unei integrări eficiente în cariera didactică. Această situaţie generează dificultăţi  în toate fazele de exercitare a profesiei didactice: proiectare/întocmire de  documente, managementul clasei, predare, evaluare. Beneficiile interacţiunii cu profesorul mentor sunt: optimizarea activităţii  profesorului  prin supervizare, remedierea deficienţelor în procesul de predare – evaluare-comunicare, îmbunatăţirea relaţiilor la nivelul organizaţiei.

Durata: 60 ore

Curriculum-ul programului:

SCOP Prin programul “Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate, în învățământul preuniversitar”, se urmăreşte  furnizarea de competenţe necesare cadrelor didactice care deţin sau vor deţine rol de mentori în vederea realizării predării şi evaluării cu un grad ridicat de profesionalism și pentru asigurarea standardelor de performanţă în învăţământul preuniversitar.

Obiective:

 • Consolidarea corpului de profesionişti activi în zona de mentorat la înalte standarde de calitate;
 • Dezvoltarea unor competenţe specifice, asociate statutului profesorului mentor;
 • Consolidarea de competenţe transversale utile pentru exercitarea cu flexibilitate a activităţilor de mentorat  şcolar în contexte cu profil diferit;

Competenţe vizate:

 • Dezvoltarea strategiilor de comunicare eficientă;
 • Proiectarea conținuturilor specific activităților de mentorat;
 • Exersarea capacităților de interrelaționare, de muncă în echipă și parteneriate educaționale, bazate pe învățare experiențială și transfer de bune practice;
 • Proiectarea evaluării activităților de mentorat.

Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

a) Comunicarea mentor-debutant – 16 h

b) Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale – 13 h

c) Profesorul mentor- rolul şi importanţa activităţii de mentorat – 19 h

d) Utilizarea noilor tehnologii în mentorat – 10 h

Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria

Public-țintă vizat: Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să-şi dezvolte profilul de metodist al IŞJ; Studii medii/superioare.

Justificare: Asigurarea calităţii activităţii profesorilor metodişti prin cunoasterea tehnicilor adecvate de evaluare a proiectării, organizării şi desfăşurării unui demers didactic eficient. Cadrele didactice cu experienţă au nevoie să-şi formeze competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a activităţilor ştiinţifico-metodice şi a inspecţiei şcolare.

Durata: 40 ore

Curriculum-ul programului

Scop: creşterea calităţii inspecției şcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea eficientizării serviciilor de educaţie şi formare a elevilor.

Obiective:

 • Consolidarea corpului de profesionişti activi în zona de inspecție şcolară la înalte standarde de calitate;
 • Dezvoltarea unor competenţe specifice, asociate statutului de metodist al Inspectoratului Școlar Județean;
 • Consolidarea de competenţe transversale utile pentru exercitarea cu flexibilitate a activităţilor de metodist  şcolar în contexte cu profil diferit;

Competenţe vizate:

 • Monitorizarea cadrelor didactice repartizate
 • Stabilirea domeniilor de formare recomandate pentru cadrele didactice pe care le inspectează
 • Consilierea cadrelor didactice în vederea inspecţiei.
 • Elaborarea raportului scris de inspecţie
 • Asigurarea calităţii inspecţiei şcolare
 • Planificarea pe stagii / module tematice – timp alocat:         

I.Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului metodist al IŞJ – 12,5 ore

II.Managementul carierei didactice – 9,5 ore

III.Profesorul metodist și inspecția școlară – 12,5 ore

 IV.Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional Marketing – 3,5 ore

Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria