Oferta 2014-2015

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal;

Justificarea ofertei: Necesitatea formării unor competenţe pentru reorganizarea aspectului creativ – participativ al învăţământului, prin promovarea metodelor alternative de educaţie.Pentru prevenirea şi diminuarea comportamentelor de risc, cadrele didactice trebuie să cunoască şi să evalueze corespunzător dimensiunea umană. Acest program va eficientiza activitatea didactică, prin formarea şi responsabilizarea cadrelor didactice privind implicarea în reducerea manifestărilor nedorite  prezente în activitatea şcolară ; cadrele didactice formate vor cunoaşte modalităţi de prevenţie şi intervenţie şi vor fi abilitate cu competenţe specifice dezvoltării şi implementării unor strategii alternative la nivelul clasei şi la nivelul şcolii.

Durata programului: 24 ore

 

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

-       Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare;

-       Dezvoltarea capacităţii de a relaţiona cu elevii;

-       Organizarea activităţilor instructiv-educative, în funcţie de particularităţile de vârstă şi de nevoile elevilor;

-       Adoptarea de conduite didactice eficiente pentru depăşirea «situaţiilor de criză educaţională»;

-       Asumarea integrală a diferitelor roluri specifice profesiei de cadru didactic;

b. Planificarea pe modelelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1.Drepturile si nevoile copilului.

4 h

1 h

2,5h

0,5h

2.Copilul dificil

4 h

1 h

2,5 h

0,5 h

3. Copilul si abuzul

4 h

1 h

2,5 h

0,5h

4.Rolul parintelui. Managementul stresului parental

4 h

1 h

2,5 h

0,5h

5.Etapele dezvoltarii

6 h

2 h

3,5 h

0,5h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

13,5 h

4,5 h

c. Calendarul programului:

Ziua

Interval orăr

Tema

Tipul activităţii

Formator

1.     

(8 ore)

8.00-9.00

 1. Drepturile si nevoile copilului.

Curs

Prof. Laţiu Andreea  Iuliana

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Copilul dificil

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

2.     

(8 ore)

8.00-9.00

3. Copilul si abuzul

4. Rolul părintelui. Managementul stresului parental

Curs

Prof. Sandu Elena Daniela

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

3.     

(8 ore)

8.00-10.00

5. Etapele dezvoltării

Curs

Prof. Sandu Elena Daniela

Prof. Laţiu Andreea Iuliana

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală.(2 ore)

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea în timp, implicarea şi interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe în vederea transformării lor în puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, investigaţii practice.

         Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:

-proiectarea unu program educativ; un proiect de parteneriat educaţional şcoală-familie pentru prevenirea violenţei şcolare;

2. Resurse umane: Formatori implicaţi

 • Prof. psih. Calotă Elena Daniela, formator judeţean
 • Prof. psih. Laţiu Andreea Iuliana, formator judeţean
 • Prof. psih. Bălteanu Claudia, formator judeţean 

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat:Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare de mentori, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.

De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesorilor cu atribuţii în domeniul activităţilor de mentorat (sau care doresc să se implice în astfel de activităţi) - mentori de practică pedagogică, pentru a deveni profesionişti în realizarea pregătirii practice a noilor generaţii de profesori.

Durata:24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

 • cunoaşterea şi înţelegerea contextului actual şi a noilor standarde de calitate în conformitate cu care se realizează procesul formării profesionale pentru cariera didactică;
 • cunoaşterea şi înţelegerea specificităţii şi particularităţilor activităţilor de mentorat;
 • aplicarea cu profesionalism a unor principii şi metode de bază din domeniul mentoratului pentru rezolvarea unor probleme asociate debutului profesional în cariera didactică;
 • utilizarea adecvată de criterii, metode standard şi instrumente specifice de evaluare, pentru aprecierea calităţii activităţilor pe care le experimentează debutanţii;
 • elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare prin aplicarea inovativă a unor metode cantitative şi calitative;
 • dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi aduce contribuţii personale la crearea unei adevărate culturi în domeniul mentoratului pentru cariera didactică.

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Psihosociologia grupului educaţional

5

1

3

1

Educaţia diferenţiată

5

1

3

1

Activităţi de practică pedagogică

5

1

3

1

Întocmirea caietului de practică pedagogică

5

1

3

1

Evaluare finală

4

 

 

 

Total

24

4

12

8

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-14

Psihosociologia grupului educaţional

curs

aplicaţii

evaluare

 

 

 

Prof. Ochia Mădălina

2

8-14

Educaţia diferenţiată

curs

aplicaţii

evaluare

3

8-14

Activităţi de practică pedagogică

curs

aplicaţii

evaluare

4

8-14

Întocmirea caietului de practică pedagogică

curs

aplicaţii

evaluare

5

8 - 10

Evaluare finală

evaluare

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare

Prezenţă şi implicare

Teste şi chestionare

Proiect didactic specific

2. Resurse umane

 • prof. Ochia Mădălina - formator județean

1. Criterii curriculare:

Publicul ţintă vizat: cadre didactice de conducere din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: necesitatea abilitării managerilor unităţilor de învăţământ în domeniul încadrării personalului didactic şi a altor competenţe specifice, ce le revin în urma descentralizării învăţământului preuniversitar.

Durata : 24 ore

a. Competenţe vizate:

- realizarea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru,

- elaborarea fişelor de încadrare,

- elaborarea deciziilor în conformitate cu legislaţia în vigoare,

- folosirea normelor metodologice pentru completarea machetelor.

b. Planificarea modulelor:

1. Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru - 4 ore;

2. Încadrarea cu personal didactic - 4 ore;

3. Elaborarea deciziilor - 4 ore;

4. Mapa directorului - 5 ore;

5. Norme metodologice pentru completarea machetelor - 5 ore;

6. Evaluare - 2 ore.

 

c. Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I (8 h)

8 – 9

1. Întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile cadru

2. Încadrarea cu personal didactic

Curs

 

 

 

Prof. Vlădescu Liviu

 

 

Prof. Dumbrăvescu Dumitru

 

 

 

Prof. Statie Silviu

9 - 11

Aplicații

11 – 12

Curs

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

II(8 h)

8 – 10

3. Elaborarea deciziilor

4. Mapa directorului

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

III(8 h)

8 – 10

5. Norme metodologice pentru completarea machetelor

Curs

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

10 - 12

Aplicații

12 – 14

Aplicații

14 – 16

Evaluare

V (4h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

-          activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

-          proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

proiect specific

2. Resurse umane:

 • Prof. Vlădescu Liviu, inspector general adjunct, formator judetean
 • Prof. Dumbrăvescu Dumitru, inspector de specialitate ISJ Vâlcea, formator judetean
 • Prof. Statie Silviu, inspector de specialitate ISJ Vâlcea, formator judetean

I. Criterii curriculare:

Tipul programului: abilitare dezvoltare personala

Public – ţintă vizat: personal didactic din învăţământul prescolar, primar, gimnazial şi liceal,personal didactic auxiliar  care doreste sa-si  formeze  abilităţile  de utilizare a strategiilor de învăţare astfel incat sa le permita rezolvarea problemelor în carieră, dezvoltarea motivaţiei pentru studiu şi consolidarea stimei de sine, operând cu elemente ale cunoaşterii şi imaginii de sine, autocunoaştere şi intercunoaştere

Justificarea ofertei: existent in fiecare unitate de invatamant a comisiei de perfectionare

Durata: 24 ore 

Curriculum-ul programului: 

Competenţe vizate:

 • aplicarea teoriilor învăţarii în dezvoltarea carierei;
 • gestionarea emoţiilor ca dimensiune a personalităţii şi ca suport în managementul
 • conflictului;
 • utilizarea corectă a unor metode pentru dezvoltarea şi consolidarea stimei de
 • sine, cunoaşterii de sine şi imaginii de sine;

Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Cariera

5 h

1 h

3 h

1 h

2. Planificarea carierei profesionale

5 h

1 h

3 h

1 h

3. Modele de instruire pentru adulti

5  h

1h

3 h

1 h

4. Plan individual de dzvoltare profesionala

7 h

3h

3 h

1 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6 h

12 h

6 h

 

Calendarul programului:


Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I
(5 h)

14-15

1. Cariera

Curs

 

 

Prof.

Trusca Maria

 

Prof. Tanasie

Daniela

15-18

Aplicaţii

18-19

Evaluare

II
(5 h)

8 – 9

2. Planificarea carierei profesionale

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

II
(5h)

14-15

3. Modele de instruire pentru adulti

Curs

15-18

Aplicaţii

18-19

Evaluare

IV
(7 h)

8 – 11

4. Plan individual de dezvoltare profesionala

Curs

11-14

Aplicaţii

14-15

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului, prezentat prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare 
aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, , dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste,referate, recenzii, conspecte, de alcătuit o bibliografie, investigaţii practice.

elaborarea unui plan individual de dezvoltare profesionala

2. Resurse umane:

 • Prof.Trusca Maria , formator județean
 • Prof. Tanasie Daniela, formator județean

1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice și didactice auxiliare

Justificarea ofertei: Ca urmare a evoluțiilor sociale din ultimele decenii și a impunerii opțiunilor strategice pentru libertate, democrație, alternativitate și pluralism, conflictul nu mai este perceput ca o boală a organizației, ci ca un lucru firesc, inevitabil și chiar dezirabil pentru sănătatea organizațiilor. De aceea trebuie să găsim un punct grad optim de conflict în care beneficiile obținute prin potențialul inovativ al conflictului sunt maxime, iar pierderile în eficiența organizației (inerente situațiilor conflictuale) sunt minime.

Durata:  24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

 • Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală,  complexă, totală (ectosemantică), multiplă, diversificată şi  specifică;
 • Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental;
 • Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea ,,situaţiilor limită”;
 • Manifestarea unei conduite psihopedagogice  inovative în plan profesional/social
 • Stăpânirea conceptelor şi teoriilor   moderne privind formarea ,,schemelor de acţiune” şi a capacităţilor de cunoaştere;
 • Selectarea  metodelor  optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice;

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Conflictul.Definiţie, cauze, consecinţe. Factori de escaladare şi de diminuare a conflictului 

4 h

1 h

3 h

-

Abilităţi de comunicare în managementul conflictului

4 h

1 h

3 h

-

Negocierea. Contextele negocierii

5 h

2 h

3 h

-

Negocierea / rezolvarea conflictelor

5 h

1 h

3 h

1 h

Medierea conflictelor

3 h

1 h

2 h

-

Evaluare finală

3 h

     

Total

24

     

c. Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-16

Conflictul.definiţie, cauze, consecinţe. Factori de escaladare şi de diminuare a conflictului 

Abilităţi de comunicare în managementul conflictului

curs

aplicaţii

evaluare

 

Prof. Papuzu Cornelia

 

Prof. Grama Aurelia

 

PsihologNichita Ligia

2

8-13

Negocierea. Contextele negocierii

curs

aplicaţii

evaluare

3

8-16

Negocierea / rezolvarea conflictelor

Medierea conflictelor

curs

aplicaţii

evaluare

4

9-12

Evaluare finală

evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor in puncte tari, chestionar de evaluare.Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale: Studiu de caz – Conflictul – negocierea/rezolvarea

Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

2.Resurse umane

 • Prof. Papuzu Cornelia – formator județean
 • Prof. Nichita Ligia – formator  județean
 • Prof. Grama Aurelia – formator județean