OFERTA 2016-2017

1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar

Justificarea ofertei: o mare parte din viaţa copilului se va desfăşura în grădiniţă, apoi în şcoală, iar de armonia dintre cele două medii educaţionale depinde mult dezvoltarea sa viitoare

Durata: 24 ore    Curriculum-ul programului:

Scop: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi cel primar privind

planficarea, proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere şi parteneriat cu părinţii în manieră adecvată şi creativă, pentru optimizarea dezvoltării preşcolarului şi şcolarului mic.

Competenţe vizate:

 • De a asigura o bună dezvoltare a copiilor din punct de vedere fizic, intelectual, social şi al personalităţii;
 • De a antrena părinţii să-i educe pe copii în a avea încredere în sine, în propria lor valoare;
 • De a stimula şi de a creea mediul propice pentru dezvoltarea copiilor;
 • De a forma capacitatea cadrelor didactice de a consilia părinţii, de a media conflictele ;
 • De a asigura transpunerea eficientă a proiectării consilierii părinţilor în practică;

Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Prezentare generală a copilui de vârstă preşcolară şi şcolară mică

3 h

1 h

2 h

-

2. Tipologia părinţilor în abordarea educaţiei copiilor

3 h

1 h

2 h

-

3. Roluri şi relaţii în cadrul familiei – identificarea problemelor

3 h

1 h

2 h

-

4. Raportul şcoală-familie în plan educativ (Analiză SWOT)

3 h

1 h

2 h

-

5. Elaborarea planificării anuale /semestriale a întâlnirilor cu părinţii

4 h

1 h

2 h

1 h

6. Rolul colaborării familie-şcoală în integrarea socială a copilului

5 h

2 h

3 h

-

Evaluare finală

3 h

-

-

3 h

Total

24 h

7 h

13 h

4 h

 Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

  Tip de

 activitate

Formatori

1.

(6 h)

8-9

9-12

12-13

  13-14

1. Prezentare generală a copilui de vârstă preşcolară şi şcolară mică

2. Tipologia părinţilor în abordarea educaţiei copiilor

curs

aplicaţii

evaluare

 

Ancuţa Giorgiana

 

 

 

Prof. Comăneci Titina

2.

(6 h)

8-9

9-12

12-13

13-16

3. Roluri şi relaţii în cadrul familiei – identificarea problemelor

4. Raportul şcoală-familie în plan educativ (Analiză SWOT)

curs

aplicaţii

evaluare

3.

(9 h)

8-9

9-12

12-13

13-17

5. Elaborarea planificării anuale /semestriale a întâlnirilor cu părinţii

6. Rolul colaborării familie-şcoală în integrarea socială a copilului

curs

aplicaţii

evaluare

4.

(3 h)

9 - 12

Evaluare

evaluare

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

 Mic ghid educativ-practic pentru părinţi

activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor planificări, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

- elaborare ghid de bune-practici – 10%

Elaborarea unui  ghid care să cuprindă sfaturi practice pentru cadrele didactice, în conformitate cu problematica întâlnită în activitatea cu părinţii şi copiii

 

     2. Resurse umane

Prof. Ancuţa Giorgiana, formator județean

Prof. Comăneci Titina, formator județean

1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei: În contextul necesităţii optimizării instruirii, strategiile didactice interactive reprezintă „instrumentele” ce pot fi valorificate de către profesorii din învăţământul preuniversitar pentru a asigura eficienţa procesului educaţional.

Durata cursului: 24 ore.

Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1.Strategii didactice moderne

4

1.5

2.5

-

2.Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare

3

1

2

-

3. Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de probleme

3

1

2

-

4. Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critice

3

1

2

-

5. Metode şi tehnici de învăţare interactiv-creative

 

3

1

2

-

6. Mijloace de învățământ

 

3

1

2

-

5. Metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare

 

3

1

2

-

Evaluare

2

-

-

2

Total

24

7.5

14.5

-

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

 • Asimilarea unor metode moderne de predare-învățare-evaluare
 • Aplicarea  metodelor moderne în practica şcolară pe baza cunoaşterii obiectivelor propuse;
 • Crearea unor abilități de comunicare prin intermediul cărora profesorii ameliorează relațiile intragrupale;
 • Capacitatea de a elabora metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare

Activităţi: Formarea de module tematice, ateliere de lucru, evaluarea curentă a modulelor tematice, evaluarea finală a cursului.

Rezultate: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului în scopul sporirii eficienţei lecţiei.

b. Calendarul programului:  

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I

(6h)

8 – 10

Strategii didactice moderne

 

Curs

Aplicaţii

 

 

 

 

 

10.15- 12.15

Strategii didactice moderne

 

Aplicaţii

12.30 – 14.30

Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare

Curs

Aplicaţii

 

II

(6 h)

 

 

 

8 –  10

Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare

 Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de probleme

Curs

Aplicaţii

10.15- 12.15

 

Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de probleme.

Aplicaţii

12.30-14.30

Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critice

Evaluare

Curs

III

(6h)

8-10

Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critic Metode şi tehnici de învăţare interactiv-creative

 

Evaluare

10.15- 12.15

Metode şi tehnici de învăţare interactiv-creative

 

12.30-14.30

Mijloace de învățământ

IV

(4 h)

8-10

Mijloace de învățământ

Metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare

 

 

10.15- 12.15

Metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare

V(2 h)

10- 12

EVALUARE - Proiectaţi o unitate de învăţare, la alegere, din perspectiva unei competenţe cheie

 

 

 

c. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video.

Proiectarea unei unități de învăţare, la alegere, din perspectiva unei competenţe cheie.

2. Resurse umane

Prof. metodist Samoilă Daniela Mihaela

Prof. metodist Șandru Valeria

Prof. Purice Corina

1. Criterii curriculare:

Publicul – ţintă public: responsabili formare continuă şi perfecţionare din unităţile şcolare (personal didactic şi didactic auxiliar)

Justificarea ofertei: Responsabilul cu formarea continuă este persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ să gestioneze activitatea de dezvoltare profesională şi personală a angajaţilor din instituţie. Pe parcursul întregii activităţi colaborează şi este consiliat de către inspectorul pentru dezvoltare profesională al ISJ şi de către profesorul metodist al CCD, responsabil de zonă.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

 • Asigurararea promovării ofertei de formare continuă a Casei Corpului Didactic şi a altor furnizori de formare profesională,
 • Asigurarea respectării legislaţiei specifice formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • Respectarea principiilor de etică profesională şi adoptarea unui comportament psiho-social adecvat, în scopul realizării unei comunicări eficiente între cadrul didactic şi responsabilul cu formarea continuă şi perfecţionarea.

b. Planificarea pe stagii/ module tematice:

1. Prezentarea legislaţiei în vigoare, a regulamentelor şi metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar   – 4 ore

2. Rolul CCD Valcea în formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar – 4 ore

Raportul de activitate al CCD Valcea pe anul şcolar 2014-2015 (sinteză)

Oferta de programe de formare pentru anul şcolar 2015-2016

3. Managementul formării continue în unităţile de învăţământ preuniversitar – 7 ore

Instrumente de lucru în sprijinul activităţii responsabililor cu formarea continuă

 1. Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă – 7 ore

c. Calendarul programului:


Ziua

Interval orar

Tema

Tip de activitate

Formatori

I
(8 h)

8 – 9

1. Prezentarea legislaţiei în vigoare

2. Rolul CCD Valcea în formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

Curs

 

 

Prof.

Luca Adrian

 

Prof. Șandru Valeria

 

Prof. Ciobanu Dumitru

9 - 12

Aplicaţii

12 – 16

Evaluare

II
(5 h)

8 – 9

3. Managementul formării continue în unităţile de învăţământ preuniversitar

Curs

9 - 12

Aplicaţii

12 – 13

Evaluare

III
(8 h)

8 – 9

4. Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă

Curs

9 - 12

Aplicaţii

IV
(4 h)

8 – 9

3. Prezentari Microsoft Power Point

Aplicaţii

9 - 12

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (prezetare Power Point ), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare:

Completarea corectă a bazei de date a unităţii şcolare BDISJCCD

2. Resurse umane:

- prof. Luca Adrian, formator județean, director CCD

- prof. Şandru Valeria, formator județean, prof. metodist CCD

- prof. Ciobanu Dumitru, formator județean, prof. metodist CCD

1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: Personal didactic şi didactic auxiliar

Justificarea ofertei: „Abandonul şcolar este o formă a eşecului şcolar”  sau  “ieşirea din şcoală în general, indiferent de nivel, fără obţinerea diplomei care să ateste finalizarea studiilor”. Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului şcolar; cu cât indicele este mai mic, cu atât sistemul şcolar este mai eficient

Durata:  24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

 • Adoptarea metodelor și tehnicilor eficiente de cunOaștere a copiilor și integrare socială
 • Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea ,,situaţiilor limită”;
 • Aplicarea tehnicilor de cunoaștere a problematicilor socio-educaționale în consilierea, orientarea/integrarea socio-psihopedagogică a elevilor;
 • Selectarea  metodelor  optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice

b.  Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

I. Abandonul şcolar: definiţie, cauze, consecinţe. Categorii de persoane care sunt în risc de abandon școlar, caracteristici ale  acestora

5 h

1 h

4 h

-

II. Rolul comunității în prevenirea în prevenirea abandonului școlar, factori interesați

5 h

1 h

4 h

-

III. Strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar

7 h

2 h

4 h

1

IV. Exemple de bună practică în diminuarea abandonului școlar

5 h

1 h

4 h

-

Evaluare finală

2 h

 

 

2

Total

24

5 h

16 h

3

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval

orar

Tema

Tip activitate

Formatori

I

8-16

Abandonul şcolar: definiţie, cauze, consecinţe. Categorii de persoane care sunt în risc de abandon școlar, caracteristici ale  acestora

curs

aplicaţii

evaluare

 

 

Prof. Grama Aurelia

 

 

Prof. Papuzu Cornelia

 

 

Psiholog Nichita Ligia

II

8-16

Rolul comunității în prevenirea în prevenirea abandonului școlar, factori interesați

curs

aplicaţii

evaluare

III

8-16

Strategii de prevenire şi combatere a abandonului școlar

curs

aplicaţii

evaluare

IV

8-11

Exemple de bună practică în diminuarea abandonului școlar

aplicaţii

evaluare

IV

11-14

Evaluare finală

evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa și implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ încadrarea in timp, implicarea si interesul participanţilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformării lor in puncte tari, chestionar de evaluare.

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea și prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde: Studiu de caz – Prevenirea abandonului școlar,

Prezentarea orală teoretică și practică a unei secvențe cuprinsă în tematica cursului

 

2. Resurse umane

Prof. Grama Aurelia - formator județean

Prof. Papuzu Cornelia- formator județean

Psiholog Nichita Ligia- formator județean

 

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei: Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare a cadrelor didactice privind Uniunea Europeană, contribuind astfel în mod direct la realizarea unei veritabile comunități în domeniul educației despre Europa.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

Utilizarea adecvată a conceptelor din tematica privind Uniunea Europeană: istoria, instituțiile, politicile, drepturile și îndatoririle cetățenilor și cetățenia europeană, strategia EU 2020, Oportunități de programe educaționale europene;

Aplicarea conceptelor, metodelor specifice în proiectarea conținuturilor instructiv-educative din lecțiile despre Uniunea Europeană;

Utilizarea metodelor și strategiilor de predare adecvate particularităților elevilor și tematicii lecțiilor cu manifestarea unei conduite metodologice inovative;

Accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării;

Cooperarea cu alte cadre didactice în scopul realizării unei veritabile comunități în domeniul educației despre Europa.

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Istoricul și instituțiile UE

5

4

1

Principalele politici europene

3

2

1

Strategia EU 2020

6

4

2

Oportunități de programe educaționale europene. Spațiul profesorului

6

3

3

Evaluare finală

4

 

 

Total

24

13

7

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-17

Istoricul și instituțiile UE

curs

aplicaţii

Dicu Sevastia

Georgescu Maria

2

Principalele politici europene

curs

aplicaţii

Dicu Sevastia

Georgescu Maria

3

9-15

Strategia EU 2020

curs

aplicaţii

Dicu Sevastia

Georgescu Maria

4

9-15

Oportunități de programe educaționale europene. Spațiul profesorului

curs

aplicaţii

Dicu Sevastia

Georgescu Maria

5

9-13

Evaluare finală

evaluare

Dicu Sevastia

Georgescu Maria

 

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

 

2. Resurse umane

Prof. Georgescu Maria, coordonator CJAP Vâlcea, formator județean

Prof. Dicu Sevastia Lizuca, CȘEI Băbeni, formator județean