OFERTA 2016-2017

1. Criterii curriculare

Program de perfecţionare realizat în cadrul proiectului inițiat de MECS ”Banca de date națională a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar” (ID 63931)

Publicul  ţintă vizat: responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)

Justificarea ofertei:

Conform metodologiei în vigoare, cadrele didactice trebuie să participe la cursurile de pregătire profesionala continuă și să acumuleze cel puțin 90 de CPT la interval de 5 ani. Ele se pot înscrie la programele de pregătire puse la dispoziție de către furnizorii de formare, în urma cărora acumuleazaă creditele necesare, acumula credite transferabile prin obţinerea unui nou grad în urma unui examen sau doctorat.  Cu ajutorul aplicației CONCRET vor putea accesa Banca națională de date și, astfel, un cadru didactic va putea căuta cu uşurinţă un program de formare care să corespundă cu obiectivele proprii de dezvoltare a carierei, va putea să-şi calculeze creditele profesionale obţinute, săşi verifice datele profesionale sau să-şi introducă o nevoie de formare.

Durata: 16 ore

Curriculum-ul programului:

Principalul obiectiv al aplicaţiei CONCRET este îmbunătățirea managementului și a calității programelor de formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar și  fundamentarea politicilor și strategiilor educaționale în domeniu.

Banca națională de date va permite adăugarea de noi date și informații privind poziționarea pe ruta de formare profesională continua a cadrelor didactice, înscrierea etapelor de formare continua finalizate cu credite profesionale transferabile (CPT), calcularea CPT pe categorii de programe de formare, precum și generarea de rapoarte și statistici necesare fundamentării de studii de diagnoză și prognoză în domeniul formării continue.

a. Competenţe vizate:

- Dobândirea cunoştinţelor de bază în utilizarea aplicației CONCRET

- Gestionarea bazei de date naţională a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

- Dezvoltarea competențelor de management al programelor de formare continua

- Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în actualul context.

b. Planificarea modulelor tematice:

Nr.crt.

Module tematice

Nr. ore

 

Prezentarea aplicației CONCRET

1

 

Utilizarea aplicaţiei CONCRET

4

 

Scenarii de utilizare

4

 

Exerciţii practice

4

 

Consultare Rapoarte ȘI STATISTICI

2

 

Evaluare

1

 

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (5 h)

8 – 9

1. Prezentarea aplicației CONCRET

2. Utilizarea aplicaţiei CONCRET

Curs

9 – 13

Aplicaţii

II (5 h)

8 – 12

3. Scenarii de utilizare

4. Exerciţii practice

Curs

12 – 13

Aplicaţii

III (4 h)

8 – 11

4. Exerciţii practice

5. Consultare Rapoarte ȘI STATISTICI

Aplicaţii

11 - 12

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală:

evaluare online ale aplicației CONCRET

Evaluare

 

d. Modalități de evaluare:

- Exerciţii practice ale aplicației CONCRET

- evaluare online ale aplicației CONCRET

2. Resurse umane

- prof. Șandru Valeria, profesor metodist CCD, formator județean

- prof. Ciobanu Dumitru, formator județean

- informatician Nedica Monica

- informatician Dăscălete-Burtea Alexandru Constantin

1. Criterii curriculare

Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: cursul îşi propune să formeze, dezvolte şi să accentueze competenţele  esenţiale ale cursanţilor legate de inspecţia şcolară.

Programul propune crearea unui mediu de învăţare pentru formabil în care să poată câştiga experienţă în ceea ce priveşte aplicarea informaţiilor de actualitate privind inspecţia şcolară.  Formabilul va fi abilitat  să utilizeze aceste cunoştinţe astfel încât, la finalul cursului, să deţină un portofoliu de lucru necesar desfăşurării cu succes a activităţii profesorului metodist (concepte, idei, materiale de curs, instrumente etc.), pe care să îl poată utiliza în activitatea specifică profesorului metodist. 

Durata 16 de ore

Curriculum-ul programului de formare 

a. Competenţe vizate

 • Dezvoltarea abilităţilor de elaborare a  documentelor şi proceselor verbale   specifice inspecţiei şcolare
 • Însuşirea principalelor repere legislative pe care le implică abordarea problematicii formării continue a cadrelor didactice 
 • Orientarea cadrelor didactice în reevaluarea propriei activităţi didactice 
 • Asigurarea continuităţii dinamicii profesionale prin parcurgerea unor programe de formare care să răspundă atât cerinţelor impuse de evoluţia sistemului de învăţământ, cât şi a necesităţii de evoluţie în carieră 

b. Planificarea modulelor tematice

 • Strategii didactice utilizate în procesul instructiv-educativ (3 ore)
 • Evaluarea activităţii didactice. Fişa de observare a lecţiei (2 ore)
 • Formele educaţiei: educaţia formală, educaţia nonformală, educaţia informală (3 ore)
 • Evaluarea activităţilor educative nonformale: portofoliul dirigintelui,  proiectul educaţional (2 ore)
 • Activităţi specifice profesorului metodist (2 ore)
 • Legislaţie şcolară (2 ore)   
 • Evaluare finală (2 ore)

c. Calendarul programului

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (5 h)

8 – 9

1. Strategii didactice utilizate în procesul instructiv-educativ

2. Evaluarea activităţii didactice. Fişa de observare a lecţiei

Curs

9 – 13

Aplicaţii

II (5 h)

8 – 9

3. Formele educaţiei: educaţia formală, educaţia nonformală, educaţia informală

4. Evaluarea activităţilor educative nonformale: portofoliul dirigintelui,  proiectul educaţional

Curs

9 – 13

Aplicaţii

III (4 h)

8 – 9

5. Activităţi specifice profesorului metodist

6. Legislaţie şcolară

Aplicaţii

9 - 12

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală:

Elaborarea unui proiect didactic la disciplina predata

Teste grilă de evaluare sumativă

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Portofoliu de evaluare

 • Elaborarea unui proiect didactic la disciplina predata
 • Teste grilă de evaluare sumativă

2. Resurse umane

Formatori implicaţi

- inspectori școlari

- profesori metodisti CCD

1. Criterii curriculare

Publicul -țintă :

-profesori debutanți de limba și literatura română

Justificarea ofertei:

Abordarea modernă a carierei presupune traseul parcurs prin învăţare şi muncă, fiind o componentă integrală, activă şi esenţială în viaţa unei persoane. Cariera didactică este un proces dinamic de formare permanentă, de dezvoltare, de căutare şi descoperire a resurselor care generează profesionalizarea. Profesionalizarea carierei didactice este o premisă esenţială pentru calitatea educaţiei şi pentru succesul în carieră.Definitivarea în învăţământ reprezintă un prim pas în dezvoltarea carierei didactice, un pas de confirmare a trecerii de la planul cunoaşterii şi înţelegerii la planul aplicabilităţii, la planul dezvoltării de competenţe specifice profesiei didactice. Pentru tinerii debutanţi,  promovarea examenului de definitivat este punctul de plecare în construirea viitoarei cariere profesionale, de aceea este necesară informarea corectă, consilierea şi sprijinirea lor în vederea obţinerii unor rezultate foarte bune la acest examen.

Durata: 24 ore

Planificarea pe stagii/ module tematice:

1. Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

2. Didactica lecturii .Didactica limbii romane  

3. Evaluarea

4. Comunicarea didactică-mijloc al interacțiunii educaționale  

5.Managementul clasei

6..Evaluare

Competențe vizate:

 -utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare;

-aplicarea corectă și personalizata a cunoștințelor de didactică și de metodică a disciplinei;

-valorificarea corectă a continuturilor științifice ale disciplinei ;

-aplicarea modelului comunicativ-funcțional în toate domeniile disciplinei

 

Activităţi: Module tematice, ateliere de lucru, evaluări curente ale modulelor tematice, evaluarea finală a cursului.

Rezultate: Perfecţionarea pregătirii profesorilor  debutanți  în vederea  participării la concursul pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar.

Modalităţi de evaluare: portofoliul personal

 

Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1.Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

4

1

3

-

2.Didactica lecturii .Didactica limbii romane 

4

1

3

-

3.Evaluarea

4

1

3

-

4. Comunicarea didactică-mijloc al interacțiunii educaționale 

4

1

3

-

5.Managementul clasei

6

2

4

-

6. Evaluare

2

-

-

2

Total

24

6

16

2

 

 

Ziua

Forma de activitate

Nr.

ore

Tema/ conţinuturi (schiţa temelor din programul de formare continuă)

Formatori

I

curs

1

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Prof. Isabella Ioniţă

 

 

 

 

 

Prof.Diaconescu Cristina

curs

1

Didactica lecturii .Didactica limbii române

Activităţi

practice

4

Proiectarea scenariului didactic

II

curs

1

Evaluarea

curs

1

Comunicarea didactică-mijloc al interacţiunii educaţionale

Activităţi

practice

4

Modalități de construire a probelor de evaluare

Soluții de prevenire și depășire a blocajelor în comunicare

III

Curs

2

Managementul clasei

Activităţi practice

4

Rolurile profesorului

Evaluare

2

Portofoliu de evaluare

2. Resurse umane

Prof.Ioniță Isabella, inspector şcolar de specialitate, formator național

Prof. Diaconescu Cristina, profesor metodist CCD

 

1.Criterii curriculare

Publicul țintă :-profesori pentru învățământ primar

Justificarea ofertei:

Definitivarea în învăţământ reprezintă un prim pas în dezvoltarea carierei didactice, un pas de confirmare a trecerii de la planul cunoaşterii şi înţelegerii la planul aplicabilităţii, la planul dezvoltării de competenţe specifice profesiei didactice. Pentru tinerii debutanţi,  promovarea examenului de definitivat este punctul de plecare în construirea viitoarei cariere profesionale, de aceea este necesară informarea corectă, consilierea şi sprijinirea lor în vederea obţinerii unor rezultate foarte bune la acest examen.

Durata: 24 ore

Planificarea pe stagii/ module tematice:

1. Procesul de învãţãmant – sistem și funcționalitate

2. Finalitãţile educaţiei. Ideal, scopuri, obiective

3. Învãțarea școlarã. Orientãri contemporane în teoria si practica învãţãrii la școlarul mic

4. Predarea. Orientãri contemporane în teoria și practica predãrii

5. Evaluarea în procesul de învãţãmânt

6. Evaluare

 

Competențe vizate:

1.1. descrierea și explicarea corectã a ideilor, proceselor și fenomenelor educaționale;

1.2. utilizarea adecvatã a cunoștințelor de pedagogie școlarã și a elementelor de psihologie a educației, în contexte variate;

2.1. exemplificarea conceptelor, prin proiectarea conținuturilor instructiv-educative, în acord cu prevederile metodice și curriculare în vigoare, dar și cu particularitãțile psiho - individuale și de vârstã ale școlarului mic;

2.2. manifestarea unei conduite metodologice flexibile și inovative pe plan professional.

 

Activităţi: Module tematice, ateliere de lucru, evaluări curente ale modulelor tematice, evaluarea finală a cursului.

Rezultate: Perfecţionarea pregătirii profesorilor  debutanți  în vederea  participării la concursul pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar.

Modalităţi de evaluare: portofoliul personal

Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Procesul de învãțãmant – sistem și funcționalitate

 

4

1

3

-

2. Finalitãțile educației. Ideal, scopuri, obiective

 

4

1

3

-

3. Învãțarea școlarã. Orientãri contemporane în teoria si practica învãțãrii la școlarul mic

 

4

1

3

-

4. Predarea. Orientãri contemporane în teoria și practica predãrii

 

4

1

3

-

5.Evaluarea în procesul de învăţământ

 

6

1

4

1

6.Evaluare

2

-

-

2

Total

24

5

16

3

 

Ziua

Forma de activitate

Nr.

ore

Tema/ conţinuturi (schiţa temelor din programul de formare continuă)

Formatori

I

curs

1

Procesul de învãțãmant – sistem și funcționalitate

 

Prof. Săraru Elena

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Diaconescu Cristina

curs

1

Finalitãțile educaþiei. Ideal, scopuri, obiective

Activităţi

practice

6

Taxonomia finalităților educaționale

Operaționalizarea obiectivelor operaționale

II

curs

1

Învãțarea școlarã. Orientãri contemporane în teoria si practica învãțãrii la școlarul mic

 

curs

1

Predarea. Orientãri contemporane în teoria și practica predãrii

 

Activităţi

practice

6

Forme / tipuri ale învățării

Modalități de construire a unor activități de învățare 

III

Curs

2

Evaluarea în procesul de învățământ

Activităţi practice

4

Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor și a progreselor școlare

Modalități de construire a probelor de evaluare

 

Evaluare

2

Portofoliu de evaluare

 

2. Resurse umane

Prof.Săraru Elena , inspector şcolar de specialitate, formator național

Prof. Diaconescu Cristina, profesor metodist CCD

1. Criterii curriculare:

Tipul programului: abilitare curriculară

Public – ţintă vizat: cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar.

Justificarea ofertei: Țintă strategică a programelor de formare continuă pentru anul școlar 2016/ 2017 a Direcției Generale de Învățământ Preuniversitar, Direcția Formare continuă.

Durata: 16 ore

Curriculum-ul programului:

 1. Competenţe vizate:

analizarea standardelor şi a criteriilor de acordare a notelor, în relaţie cu elementele componente ale programei şcolare,

analizarea scopului evaluării în stabilirea tipologiei instrumentelor de evaluare şi a testelor scrise.

Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcție de scop și de particularitățile individuale și de grup.

Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicații docimologice (examinator/ examinat/ concurent/ supraveghetor).

 1. Planificarea pe stagii/ module tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Componentele Curriculumului Naţional

2 h

1 h

1 h

-

2. Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări

2 h

1 h

1 h

-

3. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare: metode „tradiţionale” şi metode „complementare”

3 h

1 h

2 h

-

4. Proiectarea testului docimologic. Tipologia itemilor

4 h

1 h

2 h

1h

5. Elemente de deontologie în procesul de evaluare

3 h

1 h

2 h

-

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

16 h

5 h

8 h

3 h

 

 

 1. Calendarul programului: 

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 9

1. Componentele Curriculum-ului Naţional

2. Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări

Curs

9 – 12

Aplicaţii

12 – 13

13 - 16

Curs

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 9

3. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare: metode „tradiţionale” şi metode „complementare”

4. Proiectarea testului docimologic. Tipologia itemilor

Curs

9 – 14

 

14 -15

15 - 16

Aplicaţii

Curs

 

Aplicații

III (8 h)

8 – 9

4. Proiectarea testului docimologic. Tipologia itemilor

5. Elemente de deontologie în procesul de evaluare

Aplicaţii

9 - 10

Evaluare

10 – 12

Curs

12 – 15

15 – 16

Aplicaţii

Evaluare

V (2h)

9 - 11

Evaluare finală:

elaborarea unui proiect didactic prin care să fie pusă în evidenţă relaţia dintre curriculum şi evaluare,

elaborarea unei probe de evaluare, utilizând o metodă tradiţională/ complementară de evaluare.

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

• analiza diferitelor tipuri de standarde şi a utilizării acestora în practică;

• realizarea unor exerciţii practice de optimizare a evaluării curente, prin utilizarea criteriilor de notare raportate la obiective/ competenţe.

• Se va realiza o activitate pe grupe, pentru elaborarea unei probe de evaluare, utilizând o metodă tradiţională de evaluare.

• Se va desfăşura o activitate individuală, pentru analiza corelaţiei dintre o variantă de subiect şi barem; activitatea se încheie printr-o discuţie, în cadrul căreia ideea centrală va fi unitatea existentă între sarcina de lucru şi răspunsul aşteptat, prin terminologia utilizată.

• Se va realiza un joc de rol cu tema Comunicarea dintre profesorul evaluator şi elev, pentru analiza şi interpretarea rezultatelor evaluării, prin interpretarea rezultatului obţinut de elev la un moment dat, corelând nota cu criteriile care au stat la baza notării, şi, după caz, menţionarea unor căi de optimizare a rezultatelor.

elaborarea unui pro-iect didactic prin care să fie pusă în evidenţă rela-ţia dintre curriculum şi evaluare,

elaborarea unei probe de evaluare, utilizând o metodă tradiţională/ complementară de evalu-are.

 

2.    Resurse umane:

inspectori şcolar ide specialitate (formatoi judeţeni)

profesori metodiști CCD (formatori judeţeni)