OFERTA 2016-2017

1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice de sprijin, cadre didactice care au in clasa copii cu c.e.s., educatoare, invatatori,profesori
Justificarea ofertei:

              În ultimele decenii, la nivelul politicilor şcolare şi al practicilor educaţionale s-a impus ca un principiu funcţional educaţia incluzivă. Aceasta a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia acesteia de a asigura cadrul necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe educative speciale.

            Educaţia inclizivă presupune extinderea scopului şcolii obişnuite, transformarea acesteia pentru a putea răspunde şi altor categorii de copii, în special copiilor cu CES. „Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, şi mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul uneo comunităţi”, afirmaţie formulată de către UNICEF în 1999.

            Educaţia incluzivă are ca scop adaptarea continuă a şcolii la cerinţele speciale de învăţare ale elevilor şi se realizează prin eliminarea barierelor în învăţare şi asigurarea participării tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare printr-o abordare strategică menită să faciliteze necesarul învăţării pentru toţi copiii.

Pasul care poate constitui model de bună practică aplicat şi în alte şcoli îl reprezintă profesorul itinerant, care prezintă avantajul că elevii cu deficienţe pot învăţa alături de ceilalţi copii normali şi permite o intervenţie timpurie pentru copii şi pentru părinţi: se evită deplasările la cabinete de specialitate, se întocmeşte un raport după fiecare şedinţă pentru părinţi şi cadrul didactic astfel încât, acesta din urmă să poată folosi strategiile didactice  cele mai potrivite pentru remedierea deficienţei semnalate.

Durata: 24 ore   

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

 • promovarea educaţiei incluzive drept prioritate educaţională în vederea evitării excluderii şi /sau marginalizării copiilor, tinerilor şi adulţilor;
 • dezvoltarea cadrului normativ şi didactico-metodic pentru promovarea şi asigurarea implementării educaţiei incluzive;
 • formarea unui mediu educaţional prietenos, accesibil, capabil să răspundă aşteptărilor şi cerinţelor speciale ale beneficiarilor;
 • formarea unei culturi şi a unei societăţi incluzive.

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Evoluţia concepţiilor în ascensiunea educaţiei incluzive

Istoricul dezvoltării

Teorii ale educației inclusive

3

1

2

-

2. Strategii de integrare a copiilor cu CES în medii educaționale obișnuite

1. Egalizarea șanselor de participare

2. Asigurare socilizării (diminuarea intimidării, )·

3

2

1

-

3. Incluziunea şcolară a copiilor cu nevoi speciale – provocare pentru sistemul şcolar tradiţional

Planul de interventie individualizat

Abordarea sistemică (EMD, Comisiile intrașcolare)

5

1

3

1

4. Evaluarea psihologica complexa a copilului cu CES

4

1

3

-

5.Managementul implementării educației incluzive

Mecanismele de colaborare intersectorială

Sensibilizarea opiniei publice cu privire la educația incluzivă

2

1

1

-

6. Copii cu cerințe educative speciale (CES)

Necesități specifice ale diferitor grupuri de copii cu CES

Partcicularități de dezvoltare și învățare a copiilor cu CES

5

1

3

1

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

7

13

4

c. Calendarul programului

Ziua

Tema

Tip de activitate

1

 

1.  Evoluţia concepţiilor în ascensiunea educaţiei incluzive( 3 h)  Aplicaţii- formator Dicu S.

Istoricul dezvoltării (1h)- formator Dicu S.

Teorii ale educației inclusive ( 2h)

Curs

Aplicaţii

Evaluare

Curs

2

2. Strategii de integrare a copiilor cu CES în medii educaționale obișnuite (3h)

1. Egalizarea șanselor de participare (2h) – formator Raru-Darie B.

2. Asigurare socilizării (diminuarea intimidării, )  (1h)

3. Incluziunea şcolară a copiilor cu nevoi speciale – provocare pentru sistemul şcolar tradiţional (5h)

Planul de interventie individualizat (2h)- formator Dicu S.

Abordarea sistemică (EMD, Comisiile intrașcolare)(3h)

4. Evaluarea psihologica complexa a copilului cu CES(4h)- formator Raru-Darie B.

5.Managementul implementării educației incluzive (2h)

Mecanismele de colaborare intersectorială (1h)- formator Dicu S

Sensibilizarea opiniei publice cu privire la educația incluzivă(1h)

Aplicaţii

Evaluare

Curs

Aplicații

3

6. Copii cu cerințe educative speciale (CES) (5h)

Necesități specifice ale diferitor grupuri de copii cu CES  (2h)

Particularități de dezvoltare și învățare a copiilor cu CES  (3h) Aplicatii

Formator: Şandru Valeria

Curs

Aplicaţii

Curs

Aplicaţii

Evaluare finală:  - (2h) formatorii Şandru Valeria, Dicu Sevastia- Lizuca, Raru-Darie Bogdan

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

frecvenţă

activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, referate, portofolii (plan de intervenţie personalizat, planificarea unei lecţii)

    

2. Resurse umane

Formatori

 • prof. Şandru Valeria, formator national
 • prof.drd. Dicu Sevastia Lizuca, formator national
 • prof. Raru-Darie Bogdan, formator judetean

1.Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadrele didactice, consilieri şcolari, personal didactic auxiliar

Justificarea ofertei: Nevoia de dezvoltare a abilităţilor de comunicare interpersonală, dezvoltarea unor strategii eficiente pentru managementul stresului, dezvoltare emoţională

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

 • dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală;
 • dezvoltarea unor strategii eficiente pentru managementul stresului;
 • însuşirea unor metode pentru îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă;

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Abilităţi de viaţă.

4

1

3

Comunicarea interpersonala. Lucrul in echipa

4

2

2

Managementul stresului

4

1

3

Gandirea critica. Rezolvarea de probleme

4

2

2

Metode pentru îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă

6

2

4

Evaluare finală

2

 

2

Total

24

8

16

 

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

 

9-17

Comunicarea interpersonala. Lucrul in echipa

curs

aplicaţii

Prof. Paraschiv Emilia

Prof. Nichita Ligia

Gandirea critica. Rezolvarea de probleme

curs

aplicaţii

Prof. Paraschiv Emilia

Prof. Nichita Ligia

2

9-17

Managementul stresului

curs

aplicaţii

Prof. Paraschiv Emilia

Prof. Nichita Ligia

 

curs

aplicaţii

Prof. Paraschiv Emilia

Prof. Nichita Ligia

3

10-16

Dezvoltarea ailităţilor de viaţă la elevi

curs

aplicaţii

Prof. Paraschiv Emilia

Prof. Nichita Ligia

4

10-12

Evaluare finală

evaluare

Prof. Paraschiv Emilia

Prof. Nichita Ligia

 

d. Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

 

2. Resurse umane

Formatori:

Prof. Nichita Ligia- formator județean

Prof. Paraschiv Emilia -formator județean

1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Cadrele didactice din învăţământul primar

Justificarea ofertei: Nevoia de înţelegere a dezvoltării emoţionale la copilul mic şi a relaţiei şcoală-familie

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate:

 • dezvoltarea personală a profesorilor din învăţămîntul primar;
 • necesitatea dezvoltării relaţiei şcoală-familie-copil;
 • importanţa particularităţilor de vârstă a şcolarului mic;

b. Planificarea modulelor tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Particularitățile de vârstă la şcolarul mic

5

1

3

Şcolarul mic în contextul socio-familial

2

2

-

Nevoia de reguli în viaţa copilului mic

8

3

6

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale la şcolarul mic

5

1

4

Evaluare finală

4

 

 

Total

24

7

13

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9-16

Particularitățile de vârstă la şcolarul mic

curs

aplicaţii

prof. Amza Daniela

prof. Nichita Ligia

2

Şcolarul mic în contextul socio-familial

curs

aplicaţii

prof. Amza Daniela

prof. Nichita Ligia

3

9-17

Nevoia de reguli  în viaţa copilului mic

curs

aplicaţii

prof. Amza Daniela

prof. Nichita Ligia

4

9-14

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale la şcolarul mic

curs

aplicaţii

prof. Amza Daniela

prof. Nichita Ligia

5

9-13

Evaluare finală

evaluare

prof. Nichita Ligia

prof. Amza Daniela

 

d. Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţă şi implicare

Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal

2. Resurse umane

Prof. Nichita Ligia, formator județean

Prof. Amza Daniela, formator județeanâ

1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educaţionale special, integraţi în şcolile de masă

Justificarea ofertei: Scopul cursului este să contribuie la schimbarea atitudinii faţă de copiii cu dizabilităţi, în sensul ca aceştia să fie percepuţi ca având drepturi efectiv egale şi să li se asigure egalizarea şanselor, pentru participare şi includere în şcoala incluzivă. Urmărim cresterea gradului de incluziune scolara a copiilor/elevilor cu CES, concomitent cu cresterea calitatii acesteia. Politicile incluzive conduc la calitate în educaţie şi valorizează toţi elevii, cadrele didactice şi părinţii. S-a constatat un interes deosebit al cadrelor didactice pentru integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în şcoala de masă, dar şi pentru problematica învăţământului special.

Durata: 24 ore   

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

 • Aplicarea strategiilor de comunicare didactică, pedagogică  şi educaţională în învăţământul special şi special integrat
 • Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale în învăţământul special şi special integrat, în consilierea părinţilor şi cadrelor didactice,  orientarea / integrarea  socio-psiho-pedagogică a elevilor
 • Dobândirea unor mecanisme psihice pentru a realiza stăpânirea de sine şi echilibrul comportamental în toate situaţiile educaţionale

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Educaţia incluzivă - Introducere, Prezentari, Asteptari, Norme

3

1

2

-

2. Integrare/ Incluziune

2

1

1

-

3. Copilul cu CES

5

1

3

1

4. Intervenţa  specifică diagnosticului. Sprijin individualizat

4

1

3

-

5. Alte modalităţi de sprijin educaţional ce pot fi acordate în şcoala de masă

2

1

1

-

6. Metode active de predare

4

1

2

1

7. Creşterea sănătoasă a copilului. Abordarea unor situaţii specifice prezentului: Copilul cu parinti plecati la munca in straintate, Comportamente dezirabile într-o societate incluzivă.

2

1

1

-

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

7

13

4

 

c. Calendarul programului

Ziua

Tema

Tip de activitate

1

 

1. Educaţia incluzivă -Introducere, Prezentari, Aşteptări, Norme ( 3 h)  Aplicaţii-

Curs

Aplicaţii

2. Integrare / Incluziune (2h)

3. Copilul cu CES ( 3 h)

Evaluare

Curs

2

4. Copilul cu CES – intervenţia specifică diagnosticului. Sprijin individualizat (6h)

5. Alte modalităţi de sprijin educaţional ce pot fi acordate în şcoala de masă (consiliere psihopedagogică, logopedie, educaţie remedială). (2 h)

Aplicaţii

Evaluare

Curs

Aplicații

3

6. Metode active de predare (4h) - Aplicatii

Curs

Aplicaţii

7. Creşterea sănătoasă a copilului. Abordarea unor situaţii specifice prezentului: Copilul cu parinti plecati la munca in straintate, Comportamente dezirabile într-o societate incluzivă.  (2 h)

Curs

Aplicaţii

Evaluare finală:  - (2h)

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

frecvenţă

activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, referate, portofolii (plan de intervenţie personalizat, planificarea unei lecţii)

    

2. Resurse umane

Prof. Lazăr Mariana, formator judeţean

Prof. Nițoi Octaviana, formator județean

I.  Criterii curriculare:

Public - ţintă vizat:  cadre didactice din invatamantul prescolar, primar, gimnazial, liceal; personal didactic auxiliar

Justificarea ofertei:           

Dezvoltarea profesională este puntea între locul unde se află azi cadrele didactice şi locul unde vor fi în anii ce vor urma. Pentru modernizarea sistemului de educaţie este crucial ca toate cadrele didactice să identifice noi modalităţi de comunicare şi să devină familiari cu noi idei, metodologii şi forme de organizare şcolare. În această perspectivă, rolul cadrului didactic în noua societate este mult mai complex şi mai mare consumator de timp. Toate aceste aspecte pot ajuta şcolile să răspundă mult mai eficient nevoilor regionale şi locale.

Proiectarea unui program de formare care să continue și să îmbogățească sub aspect teoretic  dar și al exersării competențelor dobândite a apărut ca o necesitate obiectivată în urma efectuării analizei de nevoi.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competențe vizate:

 • Utilizarea limbii engleze în diferite situații de învățare;
 • Conceperea și utilizarea mesajelor orale și scrise;
 • Exersarea schemelor de dialogare în vederea perfecționării abilităților de comunicare orală și scrisă;
 • Aplicarea strategiilor de utilizare eficientă a limbii engleze în activități extrașcolare.

b. Planificarea modulelor tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. HOME & FAMILY

6

1

5

 

2. FOOD & DRINK

 

6

1

4,5

0,5 h

3. SHOPPING, TRAVEL & HOLIDAYS

6

1

5

 

4. SPORTS & HOBBIES

6

1

4,5

0,5 h

Total

24

4

19

1

 

c. Calendarul programului: 

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formator

I

( 6 h)

8-9.30

1. HOME & FAMILY

- descrierea casei

- gradele de rudenie

- viaţa de familie

- case în Anglia

Curs

Prof. Stancut Ioana

Prof. Militaru Maria Magdalena

Prof. Imparatu Lacramioara

Prof. Ilina Ozana Mirela

9.45-11.15

Aplicații

11.30-13.00

Curs

13.30- 15.00

Aplicații

 

Evaluare

II

( 6 h)

8-9.30

 

2. FOOD & DRINK

- despre mâncare

- mâncăruri și băuturi tradiționale în Anglia

- diete sănătoase

- la restaurant

Curs

Prof. Stancut Ioana

Prof. Militaru Maria Magdalena

Prof. Imparatu Lacramioara

Prof. Ilina Ozana Mirela

9.45-11.15

 

Aplicații

11.30-13.00

 

Aplicații

13.30- 15.00

Evaluare

III

( 6 h)

8-9.30

 

3. SHOPPING, TRAVEL & HOLIDAYS

- la cumpărături

- unde să facem cumpărături în Londra

- vacanțe și călătorii

Curs

Prof. Stancut Ioana

Prof. Militaru Maria Magdalena

Prof. Imparatu Lacramioara

Prof. Ilina Ozana Mirela

9.45-11.15

 

Aplicații

11.30-13.00

 

Aplicații

13.30- 15.00

Evaluare

IV

( 5 h)

8-9.30

 

4. SPORTS & HOBBIES

- Sport. Hobby-uri

- emisiuni de radio și televizor

- sistemul de educație în Marea Britanie

Curs

Prof. Stancut Ioana

Prof. Militaru Maria Magdalena

Prof. Imparatu Lacramioara

Prof. Ilina Ozana Mirela

9.45-11.15

 

Aplicații

11.30-13.30

 

Aplicații

 

Evaluare

V (1h)

9 - 10

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

Prof. Stancut Ioana

Prof. Militaru Maria Magdalena

Prof. Imparatu Lacramioara

Prof. Ilina Ozana Mirela

 

d. Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, conspecte,  investigaţii practice.

proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului

 

2. Resurse umane:

Prof. Stancut Ioana, profesor limba engleza, formator judetean

Prof. Militaru Maria Magdalena, profesor limba engleza, formator judetean

Prof. Imparatu Lacramioara, profesor limba engleza, formator judetean

Prof. Ilina Ozana Mirela, profesor limba engleza, formator judetean