1. CRITERII CURRICULARE

·         Denumirea programului

ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODISTI PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR – 10 credite;

·         Public-țintă vizat

Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să-şi dezvolte profilul de metodist al IŞJ

·         Justificare (necesitate, utilitate)

Asigurarea calităţii activităţii profesorilor metodişti prin cunoasterea tehnicilor adecvate de evaluare a proiectării, organizării şi desfăşurării unui demers didactic eficient. Cadrele didactice cu experienţă au nevoie să-şi formeze competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a activităţilor ştiinţifico-metodice şi a inspecţiei şcolare

·         Durata (număr total de ore de formare)

40

·         Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Scop:

-creşterea calităţii inspecției şcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea eficientizării serviciilor de educaţie şi formare a elevilor.

Obiective:

- Consolidarea corpului de profesionişti activi în zona de inspecție şcolară la înalte standarde de calitate;

- Dezvoltarea unor competenţe specifice, asociate statutului de metodist al Inspectoratului Școlar Județean;

- Consolidarea de competenţe transversale utile pentru exercitarea cu flexibilitate a activităţilor de metodist  şcolar în contexte cu profil diferit;

Competenţe vizate:

Monitorizarea cadrelor didactice repartizate

Stabilirea domeniilor de formare recomandate pentru cadrele didactice pe care le inspectează

Consilierea cadrelor didactice în vederea inspecţiei

Elaborarea raportului scris de inspecţie

Asigurarea calităţii inspecţiei şcolare

Planificarea pe stagii / module tematice – timp alocat:         

I.Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului metodist al IŞJ – 12,5 ore

II.Managementul carierei didactice – 9,5 ore

III.Profesorul metodist și inspecția școlară – 12,5 ore

 IV.Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional Marketing3,5 ore

·         Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare finală va avea loc în format asincron, constând în realizarea unui portofoliu care va fi analizat și notat de către comisia de evaluare finală prin alocarea unui punctaj de la 0 la 100, condiția pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.

În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul la reevaluarea portofoliului, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.

2. RESURSE UMANE

·         Formatori implicați (nivelul de pregătire)

Studii superioare si de specialitate

Atestat de formator.

Operare PC: Word, Excel, PowerPoint

·         Coordonatorul programului

***

3. CRITERII ECONOMICE

·         Număr de cursanți planificați

25 /  grupa;

·         Costul programului/ al activității

300 lei