1. Criterii curriculare

Tipul de program: Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră

Public țintă vizat: personal didactic, de conducere și auxiliar din învățământul preuniversitar

Justificare: Imperativul calităţii în educaţie obligă la o reconsiderare a demersului educaţional al profesorului, astfel încât strategiile didactice elaborate să fie centrate pe învăţare şi, respectiv, pe cel care învaţă.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

- Capacitatea de a adecva metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare la specificul clasei de elevi

- Reactualizarea strategiilor de integrare a metodelor activ – participative în managementul clasei de elevi

- Proiectarea elementelor de metodică în activitatea didactică

- Înțelegerea conceptelor de incluziune și integrare, aplicarea lor în situații de învățare specifice

b. Forma de organizare a programului: webinarii fata în fața și teme offline

c. Platforma educațională utilizată: Casa Corpuilui Didactic Vâlcea - Gsuite for Education

d. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Curriculum. Educația centrată pe elev

2 (webinar sincron online)

1 (webinar față în față)

1(webinar față în față)

-

Didactica. Strategii, metode, tehnici

4 (online mixt)

2 (webinar față în față)

2 (teme offline)

-

Predarea interactivă. Incluziune versus integrare

6 (online mixt)

2 (webinar față în față)

4 (teme offline)

-

Educația pentru excelență

2 (webinar sincron online)

 

2 (webinar față în față)

-

Aplicații practice e-learning

8(online mixt)

2 (webinar față în față)

5 (teme offline)

1 (offline)

Evaluare finala

2 (webinar sincron online)

-

-

2 (webinar față în față)

Total

24

7

14

3

 

e. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

(6h)

08.00 -  10.00

10.15 -  12.15

12,30 – 14,30

Curriculum. Educația centrată pe elev

Didactica. Strategii, metode, tehnici

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

II

(6h)

08.00- 10.00

10.15- 14.15

Predarea interactivă. Incluziune versus integrare

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

Aplicații (teme offline)

III

(4h)

08.00-10.00

 

10.15 -  12.15

 

Educația pentru excelență

Teorie + aplicații

(webinar față în față)

 

IV

(6h)

8,00 – 14,00

Aplicații practice e-learning

Aplicații (teme offline)

V

(2h)

09.00– 11.00

Evaluare finala

Evaluare

(webinar față în față)

 

f. Modalități de evaluare

Evaluare pe parcurs teorie

Evaluare pe parcurs  aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa şi gradul de implicare în sarcinile stabilite în webinariile față în față. și finalizarea  temelor offline.

Finalizarea temelor offline, calitatea rezultatelor activităţii și profunzimea competențelor formate participanților la curs.

Prezentarea unei teme din portofoliul individual al cursantului.

 

 

Structura portofoliului de evaluare: Proiectarea unei unități de învățare la disciplina predată

 

2. Resurse umane

a. Formatori implicați:

- prof. Andreianu Mihaela, inspector școlar general, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, - prof. Toma Mirela, inspector școlar adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANPC, - prof. Luca Adrian – profesor doctor filosofie, director CCD, grad didactic I, certificat Formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea, formator/ consilier ARACIP

b. Coordonatorul programului (profesor metodist CCD ): Prof. Diaconu Maria Aurelia