OFERTA 2018-2019

Dacă în urmă cu mai mulţi ani, termenului de carieră i se conferea mai mult sensul profesional, ulterior i s-au adăugat conotaţii ce ţin de viaţa personală, comunitară, economică. Orientarea profesională și dezvoltarea carierei au fost privite mai mult la nivel individual, cel organizațional fiind doar implicit, de aceea considerăm oportun să susținem preocuparile constante   față de problematica alegerii si dezvoltării carierei  didactice , sub forma orientării si reorientării profesionale.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar  

Data: Semestrul al II-a lea al anului școlar 2018-2019

Locul: sala de curs a Casei Corpului Didactic Vâlcea

Certificare: diplomă de participare persoanelor care susţin lucrarea şi participă la dezbateri.

Responsabil : prof. metodist CCD Șandru Valeria

 Demersul este focalizat  atât asupra investigării  sistemului actual de formare a cadrelor didactice (rată de participare, frecvenţă, furnizori, durată, certificare, finanţare, modalităţi de organizare, surse de informare), cât şi asupra  detalierii unor aspecte precum motivaţia participării, calitatea ofertei de formare, impactul programelor asupra beneficiarilor, facilităţi. Vor fi analizate, de asemenea, principalele categorii de obstacole în formarea continuă, nevoile viitoare de formare a cadrelor didactice, fiind elaborate şi o serie de recomandări relevante pentru îmbunătăţirea cadrului, practicilor şi impactului politicilor.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2018-2019

Locul: sala de curs a Casei Corpului Didactic Vâlcea

Certificare: diplomă de participare persoanelor care susţin lucrarea şi participă la dezbateri.

Responsabil : prof. metodist CCD Șandru Valeria      

Organizator: Liceul de Arte Victor Giuleanu Rm.Vâlcea

Partener: CCD Vâlcea

Simpozionul se adresează profesorilor și învățătorilor din școlile și liceele de cultură generală /vocațională sau grădiniţe, care doresc să participe la această dezbatere cu o comunicare ştiinţifică, rezultat al preocupărilor proprii pentru rezolvarea problematicilor întâlnite în practica educaţiei şi a instrucţiei școlare  pe care o desfăşoară.

Simpozionul are în vedere schimbul de experiență între profesori, prin îmbunătățirea procesului instructiv-educativ al elevilor și al cadrelor didactice conform schimbărilor sistemului educațional  modern european ce pune bazele unui concept de implementare a practicii pedagogice în sistemul de învățământ preuniversitar românesc.

Simpozionul se desfășoară pe trei secțiuni :

  • Cadre – educatoare din grădinițe și cămine de copiii
  • Învățătoare din sistemul primar
  • Profesori din sistemul preuniversitar (școli și licee)

Sesiunea de referate și comunicări științifice urmărește:

„Importanța stabilirii unor standarde de calitate pentru practica pedagogică”.

„Modele de educație diferențiată în sistemul educațional actual”

Dorim ca finalitatea  acestei manifestări să constituie un sprijin real în vederea ridicării ștachetei și calității profesorului din sistemul de învățământ preuniversitar românesc, parte integrantă a sistemului de învățământ european.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2018-2019

Responsabil:  prof. metodist CCD Șandru Valeria

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea

Simpozionul se adresează cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, care doresc să participe la această dezbatere cu o comunicare ştiinţifică, rezultat al preocupărilor proprii pentru dezvoltarea culturii organizaționale din unitățile de învățământ.

Educația pentru egalitatea de șanse este esențială pentru fiecare dintre noi. Publicul trebuie educat în spiritul unor valori democratice, iar această educație se poate face numai printr-o comunicare eficientă, folosind un limbaj pe înțelesul tuturor. De aceea este foarte important ca această educație să se înceapă de la o vârstă fragedă, chiar din timpul perioadei preșcolare, deoarece îi ajută pe copii să crească mai siguri pe ei din punct de vedere al interacțiunilor sociale.

Scopul acestui simpozion este de a promova egalitatea de șanse prin educație începând cu vârsta preșcolarității până la adolescență.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2017-2018

Responsabil:  prof. metodist CCD Diaconu Maria Aurelia

Public-țintă vizat: personal didactic de predare

Justificare: Programul de formare propus concordă cu politicile în managementul educațional preuniversitar, solicitate de Ministerul Educației.

Prin O.M.E.N. nr. 4887/26.08.2013 a fost aprobată programa școlară pentru disciplina opțională Educație financiară, curriculum la decizia școlii pentru învățământul primar, concepută din perspectivă transcurriculară la nivelul ariilor curriculare Om și societate, Matematică și Științele naturii.

Prin studiul disciplinei Educație financiare se are în vedere : sensibilizarea elevilor cu privire la problematica banilor și bancilor, formarea unor capacități de explorare/investigare a fenomenului bancar, formarea unor deprinderi și abilități de utilizare a unor mijloace și tehnici bancare, identificarea intereselor proprii și a unor mijloace de economisire și gestionare a banilor.

Durata: 60 ore

Curriculum-ul programului

Scop:

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar prin educaţie financiară pentru o şcoală modernă.

Obiective generale:

O.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru realizarea, la nivel de școală, a unor activități de educare financiară a elevilor pentru o școală modernă;

O.2.Dezvoltarea receptivității tinerilor pentru domeniul financiar-bancar ca premisă a formării cetățeanului activ într-o societate modernă;

O.3. Utilizarea educației financiare pentru facilitarea incluziunii financiare în scopul creării unei piețe integrate a serviciilor la nivel comunitar, accesibilă pentru toți cetățenii statelor membre Uniunii Europene;

Competenţe vizate:

C.1.     Cunoașterea și utilizarea unor elemente de limbaj financiar;

C.2.     Analizarea comparativă a bugetului personal/de familie și instituțional;

C.3.     Identificarea unor elemente specifice fenomenului bancar în diferite contexte;

C.4.     Analizarea unor situații în care banii pot fi investiţi;

C.5.  Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea unor probleme financiare.

Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

MODULUL I. Evoluția banilor în istorie. Monede din alte țări. Moneda națională. – 11 ore

MODULUL II. Bugetul – 11 ore

MODULUL III. Băncile și activitatea bancară – 12 ore

MODULUL IV. Valoarea banilor. Schimburi și investiții – 12 ore

MODULUL V. Activități de tip proiect pe probleme cu conținut financiar – 13 ore

Modalități de evaluare a cursanților: Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 300 lei/persoană