1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificarea ofertei:Programul de formare „Strategii de prevenire a părăsirii timpurii a școlii pentru copiii proveniți din grupurile vulnerabile” propune orientarea activităţii de formare continuă a cadrelor didactice pe trei mari direcţii după cum urmează:

Prima direcţie vizează sporirea şanselor de acces ale tuturor elevilor/ tinerilor, fără nici un fel de discriminare, la un învăţământ de calitate, în care se utilizează strategii didactice diferenţiate în funcţie de nevoile specifice ale acestora. Metodele şi practicile pe care programul le propune încurajează trecerea de la paradigm „învăţământului pentru toţi”, la aceea a „învăţământului pentru fiecare”. În acelaşi timp, programul stabileşte o legătură directă între ideea asigurării accesului la educaţie pentru fiecare şi calitatea ofertei educaţionale, cu alte cuvinte între nevoia de echitate şi cea de calitate în educaţie.

Cea de a doua orientare majoră priveşte învăţarea, care va fi abordată ca formare de competenţe-cheie care să faciliteze inserţia socială şi învăţarea de-a lungul întregii vieţi. În acest sens, cursurile de formare propuse vor dezvolta capacitatea profesorilor de a proiecta un proces didactic orientat spre formarea de competenţe precum: culegerea independentă de informaţii, rezolvarea de probleme, gândirea critică, transferul de cunoştinţe şi de competenţe deprinse în contexte noi, emiterea şi argumentarea unor judecăţi de valoare, orientarea flexibilă spre carieră.

Cea de a treia direcţie propusă priveşte şcoala ca parte a comunităţii, cu toate consecinţele ce decurg de aici. Astfel se explică orientarea proiectului de formare propus către: promovarea unei strategii de tip participativ în definirea ofertei educaţionale, cu consultarea şi implicarea elevilor, a părinţilor şi a autorităţilor locale, dar şi în organizarea procesului didactic.

Astfel programul va crea valoare adăugată atât prin contribuţia la dezvoltarea cunoştinţelor şi a competenţelor cadrelor didactice cât şi prin sprijinirea acestora în a parcurge drumul de la abordarea teoretică la activitatea de predare efectivă la clasă.

 Durata:  60 ore    

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

 • Stăpânirea conceptelor și teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală; complexă ectosemantică; diversificată și specifică;
 • Manifestarea comportamentului empatic și a ”orientării helping”;
 • Accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării;
 • Proiectarea, conducerea și realizarea procesului instructive – educative, ca act de comunicare;
 • Realizarea unor proiecte comune școală – familie – comunitate.
 • Utilizarea metodelor și strategiilor de predare adecvate particularităților individuale și de grup scopului și tipului lecției;
 • Utilizarea adecvată a conceptelor și teoriilor din științele educației (abordări interdisciplinare, didactica general și a aspecialității, psihologie, filosofia educației, noile educații în ”societatea cunoașterii”);
 • Organizarea și administrarea mediului de învățăre în colaborare comitetul de părinți și al clasei.

Planificarea moduleler tematice

 

Nr. ore

Curs/ Activitate teoretică

Aplicaţii practice

Evaluare

TEMA  I – PROGRAME  EDUCATIONALE

10 h

3 h

6 h

1 h

TEMA  II – CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ

15 h

5 h

9 h

1 h

TEMA  III – EDUCAȚIE DIFERENȚIATĂ

17 h

5 h

11 h

1 h

TEMA  IV – POLITICI  EDUCAȚIONALE  PENTRU ELEVII ÎN SITUAŢIE DE RISC ŞI PENTRU CEI CU DIZABILITĂŢI

16 h

5 h

 10 h

1 h

Evaluare  (cf art. 17 (1) lit. f)

2 h

 

 

2 h

Total:

60 h

18 h

36 h

6 h

 

Calendarul programului

 

TEMA I – PROGRAME EDUCAȚIONALE

 

 

Ziua

Interval orar

SUBTEMA

Tip activitate

Formator

 

1(8–5.30)

8 – 9

„Politicile Educaţionale pentru elevii în situaţie de risc şi pentru cei cu dizabilităţi”

Curs

 

Șandru Valeria

 

 

9 - 10

Aplicaţii

 

-

Evaluare

 

10 – 11

Managementul de curriculum  - CDS

 

Curs

 

11 – 13

Aplicații

 

13 – 13.30

Pauză

 

13.30–14,30

Educația diferențiată – Planul de intervenție personalizat pentru  recuperare rămânerilor în urmă la învățătură

Curs

 

14,30–15.30

Aplicații

 

2 (8 – 11)

8 – 10

Programe școlare – ”Grădinița de vară”, ”Școala după școlală”, ”Școala părinților”

Aplicaţii

 

10 – 11

Evaluare

 

Notă: Evaluarea la sfârşitul temei se va realiza prin întocmirea unui portofoliu tematic, care va fi introdus în portofoliul de evaluare finală.

 

 

TEMA II – CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ

 

 

Ziua

Interval orar

SUBTEMA

Tip activitate

Formator

 

2(11–5.30)

11 - 12

Psihologia personalității

Curs

 

 

Apostol Doinița

 

12 - 13

Aplicaţii

 

13 – 13.30

Pauza

 

13.30– 14.30

Aplicatii

 

14.30-15.30

Consilierea  educaţională a elevilor

Curs

 

3(8–16.30)

8 - 11

Consilierea  educaţională a elevilor

Aplicaţii

 

11 – 12

Profiluri de personalitate ale elevilor

Curs

 

12 -13

Aplicații

 

13 – 13.30

 

Pauza

 

13.30–14.30

Profiluri de personalitate ale elevilor

Aplicatii

 

14.30 -16.30

Activităţi educaţionale de orientare şi consiliere a elevilor

Curs

 

4 (8 –11)

8 – 10

Activităţi educaţionale de orientare şi consiliere a elevilor

Aplicaţii

 

10 – 11

 

Evaluare

 

Notă: Evaluarea la sfârşitul temei se va realiza prin întocmirea unui portofoliu tematic, care va fi introdus în portofoliul de evaluare finală.

 

 

TEMA III – EDUCAȚIE DIFERENȚIATĂ

 

 

Ziua

Interval orar

SUBTEMA

Tip activitate

Formator

 

4(11–16.30)

11 – 13

Învățarea diferențiată – delimitări conceptuale. Diferențe individuale în învățare

Curs

Grama Aurelia

 

 

13 – 13.30

Pauza

 

13.30-16.30

Aplicatii

 

5(8–16.30)

8 – 10

Stilul de învățare. Strategii de dezvoltare a stilului de învățare

Curs

 

10 - 13

Aplicatii

 

13 – 13.30

Pauza

 

13.30-16.30

Aplicatii

 

6 (8 – 12)

8 - 9

Curriculum diferențiat pentru elevii dotați

Curs

 

9 - 11

Aplicatii

 

11 - 12

Evaluare

 

 

TEMA IV – POLITICI  EDUCAȚIONALE  PENTRU ELEVII ÎN SITUAŢIE DE RISC ŞI PENTRU CEI CU DIZABILITĂŢI

 

 

Ziua

Interval orar

SUBTEMA

Tip activitate

Formator

 

6(12-16.30)

12 – 13

 

Cadrul legislativ în domeniul educației speciale

Curs

Șandru Valeria

 

13 – 13,30

Pauza

 

13.30–14.30

Aplicatii

 

14,30–15.30

Conceptual de integrare și incluziune

Curs

 

15.30–16.30

Aplicații

 

7 (8–14.30)

8 - 10

Servicii de sprijin pentru copii cu cerințe educative special integrați în școlile obișnuite

Curs

 

10 - 13

Aplicatii

 

13 – 13.30

Pauza

 

13.30–14.30

Aplicatii

 

8 (8–14.30)

8 – 9

Curriculum pentru copiii cu deficiențe integrați în învățământul de masă

Curs

 

9 - 13

Aplicatii

 

13 – 13.30

Pauza

 

13.30–14.30

Evaluare

 

Notă: Evaluarea la sfârşitul temei se va realiza prin întocmirea unui portofoliu tematic, care va fi introdus în portofoliul de evaluare finală.

 

Ziua

Interval orar

Activitate

Tip activitate

Modalitate de prezentare

 

9 (9 - 11)

9 - 11

Evaluarea portofoliilor

EVALUARE FINALĂ

Suport electronic, cu prezentarea unei teme din portofoliu

 

 

EVALUAREA CURSULUI  - Se va realiza prin întocmirea unui portofoliu tematic (pe suport electronic) care să cuprindă toate cele 4 teme. Fiecare cadru didactic va prezenta, la alegere, una din temele din portofoliu.

 

 
                         

 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video;

proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, conspecte,  investigaţii practice.

proiect metodico-ştiinţific la una din temele programului

2. Resurse umane

 • prof. Apostol Doinița, prof. gr. I, formator judetean
 • prof. Grama Aurelia, prof. gr. I, formator judetean
 • prof. Șandru Valeria, prof. gr. I, formator judetean, profesor metodist CCD Vâlcea

Taxa: 300lei