I. Criterii curriculare:
Tip program: formare şi dezvoltare profesională
Public - ţintă vizat: profesori de matematică
Justificarea ofertei:
Este foarte greu ca în contextul noilor orientări şi tendinţe din teoria instruirii printr-o practică rigidă să poţi asigura condiţiile reuşitei. Este nevoie să construim un context flexibil în care să privim învăţământul matematic sub toate aspectele: strategii, conţinut, competenţe, evaluare, etc. Calitatea serviciilor educaţionale oferite de o instituţie de învăţământ trebuie să fie o prioritate fundamentală pentru toate cadrele didactice. Este important ca fiecare profesor să simtă că reprezintă un reper semnificativ în viaţa şcolii, că şi el este înţeles şi apreciat pentru reuşita elevilor
A fi profesor de matematica si a te face inteles în demersurile tale nu e întotdeauna usor!
De aceea actualul program de formare vine în sprijinul tinerilor absolvenţi de facultate şi nu numai. Program de formare vă propune să urmaţi un parcurs care are ca destinaţie crearea unei oportunităţi de reuşită în proiectarea şi susţinerea unei lecţii pentru fiecare cadru didactic tânar, în funcţie de interesele, nevoile şi posibilităţile acestuia.
Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului:
Competenţe vizate, conform standardelor funcţiei de profesor de matematică:

  1. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional
  2. Proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv – educative la disciplina matematică.
  3. Manifestarea unei conduite (auto) reflexive asupra activităţilor didactice / pedagogice proprii
  4. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ în cadrul orelor de matematică
  5. Elaborarea de strategii eficiente în proiectarea didactică la disciplina matematică.
  6. Manifestarea capacităţii de a diagnostica aşteptările şi interesele elevilor şi adaptarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere în scopul activizării elevilor

Planificarea modulelor tematice:


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Componentele Curriculumului Naţional. Relaţia dintre curriculum şi evaluare. Obiectul metodicii predării matematicii

4 h

1 h

2,5h

0,5h

2. Observarea şi evaluarea unei lecţii. Proiectarea şi conţinutul lecţiei. Obiective şi strategegii didactice.

4 h

1 h

2,5 h

0,5 h

3. Desfăşurarea lecţiei – activitatea profesorului; activitatea elevilor. Stiluri de învăţare. Învăţarea centrată pe elev.

8h

2,5h

4,5 h

1 h

4. Descriptori de performanţă. Portofoliul profesorului.

6 h

2 h

3,5 h

0,5 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6,5 h

13 h

4,5 h

Calendarul programului:


Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activităţii

Formator

(8 ore)

8.00-9.00

1. Componentele Curriculumului Naţional. Relaţia dintre curriculum şi evaluare. Obiectul metodicii predării matematicii

Curs

prof. Dicu Florentina

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Observarea şi evaluarea unei lecţii. Proiectarea şi conţinutul lecţiei. Obiective şi strategegii didactice.

Curs

prof. Mazilu Marius

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-10.30

3. Desfăşurarea lecţiei – activitatea profesorului; activitatea elevilor. Stiluri de învăţare. Învăţarea centrată pe elev.

Curs

prof. Mazilu Marius

10.30-15.00

Aplicaţii

15.00-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-10.00

4. Evaluare. Descriptori de performanţă. Portofoliul profesorului.

Curs

prof. Dicu Florentina

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (A4, TNR, 12, 1 rând), la u-na din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispoziti-velor multimedia (PC şi video proiec-tor)

Evaluare

prof. Mazilu Marius
prof. Dicu Florentina

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:


Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

prezenţa si implicare

  1. activitatea la seminar – prezenţă activă, alcătuirea unor planificări, teste de evaluare, analize, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video
  2. proiecte, referate, portofolii – portofoliul, teste, fişă psiho-pedagogică, referate, conspecte, investigaţii practice.

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale:
-două fişe de observare a lecţiei (pentru două cadre didactice diferite);
-un test predictiv;
- un test sumativ cu diferite tipuri de itemi
-un plan de lectie pentru trei tipuri de lecţie,
-proiectare calendaristica anuală
-proiectul unei unităţi de învăţare

II. Resurse umane:

  • Prof. Mazilu Marius, formator judeţean)
  • Prof. Dicu Ileana - Florentina, profesor de matematică, gr I (formator judeţean)

Certificare: adeverinţă CCD