Oferta 2011-2012

I. Criterii curriculare

Denumirea programului: Tehnici folosite în educaţia plastică
Publicul ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preşcolar si primar
Justificarea ofertei: Cursul de faţă îşi propune să ofere cadrelor didactice informaţii cu privire la modul în care normele didacticii pot fi aplicate la predarea educaţiei artistico-plastice ca obiect de învăţământ. Introducerea în problematica actuală a didacticii disciplinei (definiţia şi obiectul său) va fi secondată de o prezentare detaliată a metodologiei predării-învăţării educaţiei artistico-plastice, accentuându-se necesitatea reconsiderării metodelor clasice şi a utilizării lor în spirit modern, euristic, alături de cele active, recomandate de didactica actuală. Interdisciplinaritatea presupune o învăţare prin cooperare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.
Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate

 • să înţeleagă şi să utilizeze corect limbajul specific pedagogiei în organizarea predării cunoştinţelor de specialitate
 • să cunoască documentele care reglementează predarea-învăţarea educaţiei artistico-plastice în ciclul preprimar si primar
 • să operaţionalizeze corect obiectivele lecţiilor de educaţie artistico-plastică
 • să cunoască principalele metode de predare-învăţare şi modalităţile specifice de a le utiliza în lecţiile de educaţie artistico-plastică
 • formarea deprinderilor copiilor de a găsi singuri informaţii, de a lucra în echipă, de a aplica cunoştinţele în diferite situaţii de viaţă, de a conştientiza stilurile de învăţare pe care le preferă (adică cum învaţă o poezie, o poveste, cum realizează un desen, o construcţie etc., cel mai repede);

Planificarea moduleler tematice


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Introducere: prezentarea problematicii cursului şi a temelor ce urmează a fi analizate; evidenţierea obiectivelor ce trebuie atinse la sfârşitul cursului şi a formei de examinare

2

2

   

Rolul şi importanţa educaţiei artistico-plastice la ciclul preşcolar şi primar
Gustul estetic – formă de cunoaștere.
Stilul - sinteză a trăsăturilor estetice dominante

10

3

6

1

Metodologia educatiei estetice; Proiectarea scenariilor didactice adecvate învăţării active şi a metodelor active de învăţare, activităţi demonstrative

8

4

3

1

Evaluare finală

4

-

-

4

Total

24

9

9

6

 • Calendarul programului

Ziua

Interval
orăr

Tema

Tip activitate

Formator

1

8.00-10.00
10.00-13.00

Prezentarea cursului
Gustul estetic – forma de cunoastere

curs
aplicaţii

Vasile Nelu
Dican Gheorghe

2

9.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00

Stilul - sinteză a trăsăturilor estetice dominante
Metode interactive de grup utilizate în cadrul activităţilor didactice de educatie plastica;
Activizarea şi interactivitatea elevilor;

curs
aplicaţii
evaluare

Vasile Nelu
Dican Gheorghe

3

10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-15.00
15.00-19.00

Metodologia educatiei estetice; Proiectarea scenariilor didactice adecvate învăţării active şi a metodelor active de învăţare, activităţi demonstrative
Evaluare finală

curs
aplicaţii
evaluare
evaluare

Vasile Nelu
Stefan Natalia
Maria Ohîi

- Modalităţi de evaluare a cursanţilor:


Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

prezenţa si implicare

 • frecvenţă
 • activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, interviul,);

portofoliu

II. Resurse umane
Formatori implicaţi:

 • Vasile Nelu -ISJ Vâlcea
 • Dican Gheorghe – Presedinte U.A.P. Valcea
 • Stefan Natalia – prof. gr. I, formator judetean
 • Maria Ohîi – profesor metodist, formator județean


Certificare: adeverinţă CCD

I. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Evaluare şi educaţie
Public – ţintă vizat

   : cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal


Justificarea ofertei

   : Evaluarea reprezintă, cu certitudine, o variabilă foarte importantă a procesului de instruire. Relaţia dintre curriculum şi evaluare este deosebit de complexă, ceea ce implică abordarea procesului de predare-învăţare-evaluare în mod unitar. Orice schimbare produsă la nivelul uneia dintre aceste activităţi influenţează modalităţile de realizare a celorlalte, generând o adevărată reacţie în lanţ, care impune reveniri şi revizuiri permanente.

 

   Programul propus are ca obiectiv general susţinerea procesului de îmbunătăţire a sistemului naţional de educaţie si formare profesională, prin creşterea atractivităţii şi calităţii programelor de educaţie şi formare profesională asigurată prin pregatirea cadrelor didactice pentru realizarea unei evaluari moderne.


Durata cursului

   : 24 ore


Curriculum-ul programului

   :


Competenţe vizate

  :
 • Proiectarea şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative.
 • Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală, de didactică a specialităţii, de psihologie;
 • Deschiderea faţă de schimbările care au loc în situaţii de competiţie, examen, concurs etc.;
 • Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicaţii docimologice ;
 • Deschidere faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării profesionale.

Planificarea pe stagii/ modele tematice:


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicatii

Evaluare

1. Relaţia dintre curriculum şi evaluare. Scopul evaluării educaţionale.

4 h

1 h

2,5h

0,5h

2. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare. Relaţia dintre metoda de evaluare,instrumentul de evaluare; scopul şi obiectivele evaluării.

4 h

1 h

2,5 h

0,5 h

3. Teste pedagogice / teste docimologice: delimitări şi tipologie.

8h

2,5h

4,5 h

1 h

4. Elaborarea şi aplicarea baremului de corectare şi notare. Efectele evaluării asupra învăţării .

6 h

2 h

3,5 h

0,5 h

Evaluare finală

2 h

-

-

2 h

Total

24 h

6,5 h

13 h

4,5 h

Calendarul programului


Ziua

Interval orar

Tema

Tipul activităţii

Formator

(8 ore)

8.00-9.00

1.Relaţia dintre curriculum şi evaluare. Scopul evaluării educaţionale.

Curs

Prof. Apostol Doiniţa
Prof.Scirlea Larisa

9.00-11.30

Aplicaţii

11.30-12.00

Evaluare

12.00-13.00

2. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare. Relaţia dintre metoda de evaluare, instrumentul de evaluare; scopul şi obiectivele evaluării.

Curs

13.00-15.30

Aplicaţii

15.30-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-10.30

3. Teste pedagogice / teste docimologice: delimitări şi tipologie.

Curs

Prof. Dincă Dorina Prof.Scirlea Larisa

10.30-15.00

Aplicaţii

15.00-16.00

Evaluare

(8 ore)

8.00-10.00

4. Elaborarea şi aplicarea baremului de corectare şi notare. Efectele evaluării asupra învăţării.

Curs

Prof. Apostol Doiniţa
Prof. Dincă Dorina Prof.Scirlea Larisa

10.00-13.30

Aplicaţii

13.30-14.00

Evaluare

14.00-16.00

Evaluare finală

 

Modalităţi de evaluare:


Evaluare teorie

Evaluare
aplicaţii

Evaluare finală

Prezenţa si implicare

Evaluare continuă care vizează acoperirea subiectelor/ incadrarea in timp, implicarea si interesul participantilor, nevoile de formare ca urmare a sesiunii, analiza punctelor slabe in vederea transformarii lor in puncte tari, chestionar de evaluare.
Activitatea la seminar – prezenţă activă, lucrul in echipă, investigaţii practice.

Alcătuirea şi prezentarea unui portofoliu personal care va cuprinde următoarele materiale
- o unitate de învăţare şi matricea de specificaţie;
- un test, barem de corectare, borderou de notare, tabel cu notele acordate, diagrama notelor acordate ,diagrama cu procentul notelor, recomandari de optimizare, concluzii la test;
- un barem de corectare şi de notare pentru o variantă de subiecte propuse pentru olimpiadă sau bacalaureat;
- elemente de deontologie a evaluarii in contextul cresterii calitatii actului educational-referat.

2. Resurse umane
Formatori implicati:

 • prof.Scirlea Larisa- inspector şcolar de specialitate, prof. gr. I, formator judeţean
 • prof. Apostol Doinita, prof. gr. I, formator judeţean
 • prof. Dincă Dorina, prof. gr. I, formator judeţean

Certificare: adeverinţă CCD

I. Criterii curriculare:

Tipul programului: curs propriu - formare şi gestionare activitate profesională cadre didactice
Publicul – ţintă public: responsabili formare continuă şi perfecţionare din unităţile şcolare (personal didactic şi didactic auxiliar)
Justificarea ofertei: Responsabilul cu formarea continuă este persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ să gestioneze activitatea de dezvoltare profesională şi personală a angajaţilor din instituţie. Pe parcursul întregii activităţi colaborează şi este consiliat de către inspectorul pentru dezvoltare profesională al ISJ şi de către profesorul metodist al CCD, responsabil de zonă.
Durata: 24 ore
Planificarea pe stagii/ module tematice:

 • Întâlnire preliminară – 3 ore
 • Rolul CCD Valcea în formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar vâlcean – 4 ore
  • Raportul de activitate al CCD Valcea pe anul şcolar 2010-2011 (sinteză)
  • Oferta de programe de formare pentru anul şcolar 2011-2012
 • Managementul formării continue în unităţile de învăţământ preuniversitar – 10 ore
  • Instrumente de lucru în sprijinul activităţii responsabililor cu formarea continuă
 • Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă – 7 ore

Curriculum-ul programului:
Scopul: completarea corectă a bazei de date BDISJCCD şi organizarea eficienta a înscrierilor la programele de formare organizate de Casa Corpului Didactic Valcea
Obiective:

 • Reactualizarea, gestionarea şi completarea corecta a bazei de date BDISJCCD
 • Postarea cererii de înscriere pe site-ul instituţiei şi pe panoul din incinta instituţiei.
 • Distribuirea către responsabilii cu formarea continuă şi către directorii unităţilor de învăţământ a ofertei de programe de formare şi a tipului de cerere; comunicarea termenelor limită de depunere a cererilor.
 • Depunerea la biroul profesorilor metodişti, a cererilor de înscriere, însoţite de copii nelegalizate după: diploma de licenţă (de diplomă), actul de identitate şi certificatul de căsătorie (dacă este cazul), precum şi a taxei (în cazul programelor ce se vor desfăşura cu aportul cursanţilor) - pentru programele neacreditate;
 • Depunerea la biroul profesorilor metodişti, a cererilor de înscriere, însoţite de copii legalizate după: diploma de licenţă, actul de identitate, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), precum şi adeverinţa care atestă faptul că persoana respectivă are calificarea cerută publicului ţintă – pentru toate programele solicitate-
 • Înregistrarea cererii de înscriere.

Activităţi: frontal, individual, independentă, pe ateliere de lucru
Rezultate: Înscrierea corectă la cursurile de formare, completarea bazei de date BDISJCCD până la 1 decembrie 2011
Calendarul programului: Anul şcolar
Modalităţi de evaluare: Completarea corecta a bazei de date a unităţii şcolare BDISJCCD
B. Resurse umane:
• prof. Ciobanu Dumitru – prof. gr. I,
• prof. Şandru Valeria – prof. gr. I,

Certificare: adeverinţă CCD

I. Criterii curriculare
Denumirea programului: Profesionalizarea carierei didactice prin mentorat
Publicul ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificarea ofertei:
Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de formare de mentori, contribuind astfel în mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.
De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesorilor cu atribuţii în domeniul activităţilor de mentorat (sau care doresc să se implice în astfel de activităţi) - mentori de practică pedagogică, pentru a deveni profesionişti în realizarea pregătirii practice a noilor generaţii de profesori.
Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:

 1. Cunoaşterea şi înţelegerea specificităţii şi particularităţilor activităţilor de mentorat;
 2. Aplicarea cu profesionalism a unor principii şi metode de bază din domeniul mentoratului pentru rezolvarea unor probleme asociate debutului profesional în cariera didactică;
 3. Utilizarea adecvată de criterii, metode standard şi instrumente specifice de evaluare, pentru aprecierea calităţii activităţilor pe care le experimentează debutanţii;
 4. Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare prin aplicarea inovativă a unor metode cantitative şi calitative;
 5. Dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi aduce contribuţii personale la crearea unei adevărate culturi în domeniul mentoratului pentru cariera didactică.

Planificarea modulelor tematice


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Bazele conceptuale şi modele ale mentorului

5

1

3

1

Managementul calităţii activităţii de practică pedagogică

5

1

3

1

Standarde de calitate în practica pedagogică

5

1

3

1

Etape în desfăşurarea practicii pedagogice

5

1

3

1

Evaluare finală

4

     

Total

24

4

12

8

Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

8-14 1 h pauză

Bazele conceptuale şi modele ale mentorului

curs aplicaţii evaluare

Prof. Turmacu Carmen

2

8-14 1 h pauză

Managementul calităţii activităţii de practică pedagogică

curs aplicaţii evaluare

Prof. Turmacu Carmen

3

8-14 1 hpauză

Standarde de calitate în practica pedagogică

curs aplicaţii evaluare

Prof. Turmacu Carmen

4

8-14 1 h pauză

Etape în desfăşurarea practicii pedagogice

curs aplicaţii evaluare

Prof. Turmacu Carmen

Modalități de evaluare


Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10% prezenţa si implicare

40%, procent repartizat pentru: frecvenţă - 10% (prezenţă fizică); activitatea la seminar - 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain – stormingul, interviul, înregistrări audio-video, proiecte, referate, portofolii – 10%

50% (repartizare: scris 30%, oral 20%)

II. Resurse umane

Formatori implicaţi ( nivelul de pregătire)

 • TURMACU CARMEN - prof. dr. fizică, grad didactic I; formator şi mentor
 • CV europass
 • Documente care să ateste experienţa în domeniul vizat de programul propus
 • Atestatul de formator
 • Documente de specializare tn formarea adulţilor, pe domeniul vizat ele programai propus

Certificare: adeverinţă CCD

I.Criterii curriculare
Denumirea programului: Paşi spre educaţie incluzivă în grădiniţă
Publicul ţintă vizat: 25 -30 educatoare
Justificarea ofertei: Sistemul naţional românesc este încă un sistem tradiţional care, în ciuda tuturor disfuncţiilor, are un nivel calitativ bun. Elevii români obţin rezultate destul de bune la concursuri, olimpiade naţionale şi internaţionale la diferite discipline, însă rezultatele la testele internaţionale de tip PISA sau TIMSS nu sunt la fel de bune. Acest lucru ne conduce la concluzia că, pe de o parte, calitatea predării nu este aceeaşi pentru toţi copiii şi, pe de altă parte, sistemul acordă încă mult prea multă importanţă copiilor foarte buni şi mai puţină importanţă celor cu rezultate slabe.
În plus, o altă caracteristică este tendinţa de a cere aceleaşi performanţe de la toţi copiii, fără a înţelege diferenţele naturale, fireşti care există între ei. Unele cadre didactice sunt dispuse/dornice să se schimbe şi să se îndrepte către o educaţie centrată pe copil, individualizată. Metodologia de evaluare, atât pentru copii/elevi, cât şi pentru cadrele didactice s-a schimbat tocmai pentru a da greutate criteriilor privind accesul la educaţie pentru toţi copiii, a celor privind măsurarea progresului şcolar şi nu a rezultatelor, a celor privind crearea unui mediu deschis şi prietenos în unitatea de învăţământ, gata să primească şi să pună în vedere pe fiecare.
În acest context, suntem conştienţi de faptul că accesul la educaţie este interconectat cu incluziunea, anti-discriminarea şi desegregarea şi că suntem răspunzători pentru a acţiona în consecinţă, fiecare la locul nostru de activitate.
Durata: 24 ore
Curriculum-ul programului:

 • Competenţe vizate
  • Familiarizarea cu principiile de bază ale educaţiei incluzive.
  • Utilizarea de strategii de predare-învăţare care promovează practicile incluzive în grădiniţe
  • Proiectarea activităţilor în cadrul grupelor cu copii cu cerinţe educative speciale

- Planificarea modulelor tematice


Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Educaţia timpurie în cadrul educaţiei pentru toţi şi a educaţiei incluzive.

8

5

3

-

Dinamica integrării şcolare şi dezvoltarea spre educaţia incluzivă

8

4

4

-

Cerinţe educative speciale în grădiniţă

6

3

3

-

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

12

10

2

 

 

 

Calendarul programului


Ziua

Interval
orar

Tema

Tip activitate

Formator

1

9.00-10.45

 

10.45-11.00
11.00-12.45

 

12.45-13.45
13.45-15.45

 

15.45-16.00
16.00-17.30

17.30-18.30

 

Legislaţie şi practică educaţională privind incluziunea în grădiniţele din România
Pauza de cafea
Aspecte din experienţa naţională privind incluziunea în educaţie. Conceptele de CES şi educaţie incluzivă
Pauză
Parteneriatul în educaţia incluzivă din grădiniţe.
Pauză
Aplicaţii la temele zilei (lucru pe ateliere). Raportul în plen al grupurilor
Consiliere şi dezvoltare personală (vizionare filme, discuţii individuale, prezentări ale propriilor experienţe legat de incluziune)

curs

 

curs

 

curs

 

aplicaţii

 

Mihaela Cîţu
Mihaela Ioana Sălişte

2

9.00-10.45

 

10.45-11.00
11.00-12.45
12.45-13.45
13.45-15.30

 

15.30-15.45
15.45-16.45
16.45-18.00
18.00-18.30

Dezvoltarea copilului în perioada 0-6/7 ani
Dificultăţile de învăţare la copiii din grădiniţă
Pauză
Aplicaţii la temă
Pauză
Copilul preşcolar cu dizabilităţi. Instituţii şi responsabilităţi; trasee şi mijloace de sprijin
Pauză
Aplicaţii la temă. Raportări în plen
Mediul de învăţare incluziv
Consiliere şi dezvoltare personală (prezentare studiu)

curs

 

 

aplicaţii

curs

 

aplicaţii
curs
aplicaţii

 

Mihaela Cîţu
Mihaela Ioana Sălişte

3

9.00-10.45

 

10.45-11.00
11.00-12.45

12.45-13.45
13.45-15.00
15.30-15.45
15.45-16.45

Adaptarea curriculară şi diferenţierea curriculară. Planul educaţional individualizat pentru CES
Aplicaţie la temă
Pauză
Bune practici de predare într-o grădiniţă incluzivă
Pauză
Aplicaţii la temă. Studiu de caz
Pauză
Planificarea activităţii într-o grădiniţă incluzivă. Concluzii şi încheierea sesiunii de formare

curs

 

aplicaţie

curs

 

aplicaţii

curs

Mihaela Cîţu
Mihaela Ioana Sălişte

4

13.00-15.15

Evaluare

evaluare

Mihaela Cîţu
Mihaela Ioana Sălişte

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

10% prezenţa si implicare

40%, procent repartizat pentru:

 • frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
 • activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, referate, portofolii – 10%

50% (repartizare: scris 30%, oral 20%)

 

II.Resurse umane
Formatori implicaţi ( nivelul de pregătire)

 • Mihaela Cîţu
 • Mihaela Ioana Sălişte
 • CV europass
 • Documente care să ateste experienţa în domeniul vizat de programul propus
 • Atestatul de formator
 • Documente de specializare în formarea adulţilor, pe domeniul vizat de programul propus

Certificare: adeverinţă CCD