1. CRITERII CURRICULARE

·         Denumirea programului

Educatie non formala pentru o scoala Altfel , OMEN nr. 3189/07.02.2020, 15 CPT – 06.06.2024

·         Public-țintă vizat

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Studii superioare

·         Justificare (necesitate, utilitate)

Studierea atentă a legislației în domeniul educației nonformale ne-a condus la constatarea că statul român sprijină inițiativele de realizare a educației în contexte nonformale variate, care contribuie semnificativ la formarea competențelor cheie ale formabililor.

Prin realizarea acestui program de formare continuă, urmărim diversificarea activităților de educație nonformală desfășurate în școală, precum și creșterea calității implementării programelor de educație nonformală în învățământul preuniversitar românesc. Prin rezultatele sale, acest program se dorește a fi pentru cadrele didactice un pilon de articulare a complementarității formal-nonformal în educație, care generează exemple concrete de contexte de învățare nonformală, valorificând experiențe de succes în proiectarea și implementarea de proiecte educaționale din mediul nonformal.

·         Durata (număr total de ore de formare)

60

·         Curriculum-ul programului (competențe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)

Scop: Dezvoltarea competenţelor  transversale ale cadrelor didactice din perspectiva educației nonformale, în vederea îmbunătățirii practicilor didactice utilizate la clasă

Obiective

Familiarizarea cu specificul educației nonformale, în vederea valorificării complementarității formal-nonformal în activitatea didactică

Dezvoltarea competențelor metodologice ale cadrelor didactice privind proiectarea și implementarea de proiecte și parteneriate educaționale la nivel național, regional sau local, respectiv în Săptămâna Școala Altfel

Dezvoltarea competențelor transversale digitale ale cadrelor didactice prin utilizarea instrumentelor TIC  pentru organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activităților  educaționale formale și nonformale

Competenţe vizate:

Planificarea şi organizarea eficientã a activitãților specifice săptămânii Școala Altfel

Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate pentru eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației elevilor pentru învățare

Utilizarea metodelor specifice educației nonformale pentru diversificarea strategiilor de dezvoltare a competenţelor transversale ale elevilor în procesul de învăţare – evaluare – autoevaluare,

Valorificarea influențelor educației nonformale în planul dezvoltării personale, al orientării şcolare şi profesionale, precum și al integrării socioprofesionale a elevilor

Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

I.    IMPORTANȚA EDUCAȚIEI NONFORMALE ÎNTR-O ȘCOALĂ ALTFEL – 23 ore

II.  PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ– 35 ore

·         Modalități de evaluare a cursanților

Evaluare finală va avea loc în format asincron, constând în realizarea unui portofoliu care va fi analizat și notat de către comisia de evaluare finală prin alocarea unui punctaj de la 0 la 100, condiția pentru promovare fiind de minimum 70 de puncte.

În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul la reevaluarea portofoliului, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări.

2. RESURSE UMANE

·         Formatori implicați (nivelul de pregătire)

Studii superioare si de specialitate

Atestat de formator.

Operare PC: Word, Excel, PowerPoint

3. CRITERII ECONOMICE

·         Număr de cursanți planificați

25 /  grupa;

·         Costul programului/ al activității

300 lei