1. Criterii curriculare

Publicul ţintă vizat: Personalul didactic din învăţământul preuniversitar vâlcean

Justificarea ofertei:

Proiectul îşi propune să dezvolte modele şi scenarii posibile de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, prin activităţi colaborative şi de cercetare în mediul virtual.

Acesta va oferi cadrelor didactice: modele pentru optimizarea procesului de predare prin efi cientizarea strategiilor didactice pe baza utilizării tehnologiei informatiei şi a comunicaţiilor, soluţii de integrare a calculatorului în activitatea de învăţare şi de comunicare a învăţării, familiarizarea cu noi strategii de evaluare pentru lecţiile centrate pe elev şi noi instrumente de evaluare continuă.

Utilizarea eficientă a tehnologiilor moderne se poate realiza numai în condiţiile proiectării demersului didactic, în mod corect şi coerent, racordat la cerinţele unei instruiri centrate pe elev.

Durata: 24 ore

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

  • instrumentarea cadrelor didactice în domeniul practicilor inovatoare în ceea ce priveşte predarea/învăţarea/ evaluarea;
  • stimularea creativităţii cadrelor didactice în ceea ce priveşte proiectarea predării şi a evaluării progresului elevilor;
  • descoperirea de soluţii flexibile pentru folosirea calculatorului la orice oră de curs şi în activităţile extracurriculare;
  • stimularea învăţării prin fructificarea motivaţiei elevilor de a folosi calculatorul.

b. Planificarea modulelor tematice

Module

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Curriculum, instruire şi proiectare

5

1

4

-

2. Tehnologia informaţiei în procesul de învăţare

5

1

4

-

3. Evaluarea învăţării folosind noile tehnologii

5

1

3

1

4. Instrumente de lucru google aps

7

3

4

-

Evaluare finala

2

 

 

2

Total

24

6

15

3

c. Calendarul programului

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

I

8 - 13

1. Curriculum, instruire şi proiectare

Teorie + aplicații

II

8 - 13

2. Tehnologia informaţiei în procesul de învăţare

Teorie + aplicații

III

8 - 13

3. Evaluarea învăţării folosind noile tehnologii

Teorie + aplicații + evaluare

IV

8 - 15

4. Instrumente de lucru google aps

Teorie + aplicații

V

9 - 11

Evaluare finala

evaluare

 

d. Modalități de evaluare

Activităţile din cadrul programului de formare continua se vor desfăşura atât in mod individual cat si frontal, iar procesul instructiv/educativ se va desfăşura sub forma de curs si de seminarii.

Evaluarea se va realiza intermediar şi final, teorie şi practică.

2. Resurse umane

Formatori implicaţi:

- prof. Ciochină Ana Luisa, profesor informatică și TIC, inspector școlar, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- prof. Farcaşanu Antoanela profesor informatică și TIC, director adjunct, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

- Prof. Şandru Valeria – prof. metodist,  Google APS trainer, grad didactic I, certificat formator acreditat ANC (CNFPA), adeverință formator CCD Vâlcea

Coordonatorul programului profesor metodist CCD Diaconu Aurelia