1. Criterii curriculare

Publicul  ţintă vizat: cadre didactice de sprijin, cadre didactice care au in clasa copii cu c.e.s., educatoare, invatatori,profesori
Justificarea ofertei:

              În ultimele decenii, la nivelul politicilor şcolare şi al practicilor educaţionale s-a impus ca un principiu funcţional educaţia incluzivă. Aceasta a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia acesteia de a asigura cadrul necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe educative speciale.

            Educaţia inclizivă presupune extinderea scopului şcolii obişnuite, transformarea acesteia pentru a putea răspunde şi altor categorii de copii, în special copiilor cu CES. „Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, şi mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul uneo comunităţi”, afirmaţie formulată de către UNICEF în 1999.

            Educaţia incluzivă are ca scop adaptarea continuă a şcolii la cerinţele speciale de învăţare ale elevilor şi se realizează prin eliminarea barierelor în învăţare şi asigurarea participării tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare printr-o abordare strategică menită să faciliteze necesarul învăţării pentru toţi copiii.

Pasul care poate constitui model de bună practică aplicat şi în alte şcoli îl reprezintă profesorul itinerant, care prezintă avantajul că elevii cu deficienţe pot învăţa alături de ceilalţi copii normali şi permite o intervenţie timpurie pentru copii şi pentru părinţi: se evită deplasările la cabinete de specialitate, se întocmeşte un raport după fiecare şedinţă pentru părinţi şi cadrul didactic astfel încât, acesta din urmă să poată folosi strategiile didactice  cele mai potrivite pentru remedierea deficienţei semnalate.

Durata: 24 ore   

Curriculum-ul programului:

a. Competenţe vizate

  • promovarea educaţiei incluzive drept prioritate educaţională în vederea evitării excluderii şi /sau marginalizării copiilor, tinerilor şi adulţilor;
  • dezvoltarea cadrului normativ şi didactico-metodic pentru promovarea şi asigurarea implementării educaţiei incluzive;
  • formarea unui mediu educaţional prietenos, accesibil, capabil să răspundă aşteptărilor şi cerinţelor speciale ale beneficiarilor;
  • formarea unei culturi şi a unei societăţi incluzive.

b. Planificarea moduleler tematice

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1. Evoluţia concepţiilor în ascensiunea educaţiei incluzive

Istoricul dezvoltării

Teorii ale educației inclusive

3

1

2

-

2. Strategii de integrare a copiilor cu CES în medii educaționale obișnuite

1. Egalizarea șanselor de participare

2. Asigurare socilizării (diminuarea intimidării, )·

3

2

1

-

3. Incluziunea şcolară a copiilor cu nevoi speciale – provocare pentru sistemul şcolar tradiţional

Planul de interventie individualizat

Abordarea sistemică (EMD, Comisiile intrașcolare)

5

1

3

1

4. Evaluarea psihologica complexa a copilului cu CES

4

1

3

-

5.Managementul implementării educației incluzive

Mecanismele de colaborare intersectorială

Sensibilizarea opiniei publice cu privire la educația incluzivă

2

1

1

-

6. Copii cu cerințe educative speciale (CES)

Necesități specifice ale diferitor grupuri de copii cu CES

Partcicularități de dezvoltare și învățare a copiilor cu CES

5

1

3

1

Evaluare finală

2

-

-

2

Total

24

7

13

4

c. Calendarul programului

Ziua

Tema

Tip de activitate

1

 

1.  Evoluţia concepţiilor în ascensiunea educaţiei incluzive( 3 h)  Aplicaţii- formator Dicu S.

Istoricul dezvoltării (1h)- formator Dicu S.

Teorii ale educației inclusive ( 2h)

Curs

Aplicaţii

Evaluare

Curs

2

2. Strategii de integrare a copiilor cu CES în medii educaționale obișnuite (3h)

1. Egalizarea șanselor de participare (2h) – formator Raru-Darie B.

2. Asigurare socilizării (diminuarea intimidării, )  (1h)

3. Incluziunea şcolară a copiilor cu nevoi speciale – provocare pentru sistemul şcolar tradiţional (5h)

Planul de interventie individualizat (2h)- formator Dicu S.

Abordarea sistemică (EMD, Comisiile intrașcolare)(3h)

4. Evaluarea psihologica complexa a copilului cu CES(4h)- formator Raru-Darie B.

5.Managementul implementării educației incluzive (2h)

Mecanismele de colaborare intersectorială (1h)- formator Dicu S

Sensibilizarea opiniei publice cu privire la educația incluzivă(1h)

Aplicaţii

Evaluare

Curs

Aplicații

3

6. Copii cu cerințe educative speciale (CES) (5h)

Necesități specifice ale diferitor grupuri de copii cu CES  (2h)

Particularități de dezvoltare și învățare a copiilor cu CES  (3h) Aplicatii

Formator: Şandru Valeria

Curs

Aplicaţii

Curs

Aplicaţii

Evaluare finală:  - (2h) formatorii Şandru Valeria, Dicu Sevastia- Lizuca, Raru-Darie Bogdan

Evaluare

 

d. Modalităţi de evaluare a cursanţilor:

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finala

Prezenţa si implicare

frecvenţă

activitatea la seminar (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brain-stormingul, interviul, înregistrări audio-video);

proiecte, referate, portofolii (plan de intervenţie personalizat, planificarea unei lecţii)

    

2. Resurse umane

Formatori

  • prof. Şandru Valeria, formator national
  • prof.drd. Dicu Sevastia Lizuca, formator national
  • prof. Raru-Darie Bogdan, formator judetean