Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar  în  prevenirea Bullying-ului în şcoală pentru realizarea unei școli moderne, incluzive.

Durata: 60 ore

Obiective:

O.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru realizarea,  la nivel de școală, a unor activități de prevenire a Bullying-ului în rândul elevilor;

O.2. Dezvoltarea receptivității tinerilor pentru combaterea situaţiilor de Bullying ca premisă a formării cetățeanului activ într-o societate incluzivă;

O.3. Utilizarea strategiilor de prevenire a Bullying-ului în școală pentru creșterea calității în educație.

Competenţe vizate:

C.1.     Cunoașterea și utilizarea unor noţiuni necesare prevenirii Bullying-ului;

C.2.     Analizarea comparativă a diferitelor tipuri de Bullying;

C.3.     Identificarea unor elemente specifice Bullying-ului în diferite contexte;

C.4.     Analizarea unor situații de Bullying;

C.5.     Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea unor situații de Bullying în școală.

Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

I.    MODULUL I. Empatie și compasiune – 11 ore

II.  MODULUL II. «La fel » sau « diferiți» – 11 ore

III. MODULUL III. Incluziunea și combaterea Bullying-ului bazat pe dizabilități și marginalizare – 12 ore

IV.  MODULUL IV. Depășirea stereotipurilor – 12 ore

V.   MODULUL V. Programe de prevenire a Bullying-ului -  13 ore

Modalități de evaluare a cursanților: Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria