Criterii curriculare

Public țintă vizat: personal didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic din județul Vâlcea

Justificare:

Acest curs își propune o abordare sistemică, integrată  la nivel de județ care să genereze beneficii pe termen lung pentru elevii rromi care se află în situații de risc în cee ce privește excluziunea socială și discriminarea pe criterii etnice și / sau rasiale.

Acest program de formare vine să răspundă unor exigențe din ”Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020”. În concordanță cu aceste cerințe, acest program își propune ca formabilii să intre în posesia unor cunoștințe care țin de istoria rromilor, de modul în care aceștia au interacționat și interacționează cu populația majoritară, maniera în care au fost percepuți în cultura românească, dar și modul în care s-au implicat în principalele evenimente ale istoriei românilor.

Premisa fundamentală de la care se pornește în acest program de formare este aceea că o educație de calitate presupune existența unui mediu școlar unde diferențele culturale sunt asumate de toți actorii implicați în procesul educational. Pornind de la aceasta, cultura organizațională a școlii este, sau ar trebui să fie fundamentată pe niște  valori și atitudini precum: toleranță, acceparea alterității, cultivarea unui climat sociopsihologic adecvat învățării, responsabilitate între partenerii implicaţi în activitățile care se desfășoară la nivelul unei unități școlare, interacțiune deschisă între indivizii aparținând unor culturi diferite.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Școala Gimnazială “I. Gh. Duca” Rm. Vâlcea

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

- Cunoașterea unor apecte ale istoriei comunității rrome din spațiul românesc;

- Valorificarea acestor cunoștințe în cadrul interacțiunii cu persoanele care aparțin minorității rrome;

- Construirea unei ”imagini” cât mai adecvate, cu cât mai puține prejudecăți, asupra comunității rrome;

- Crearea unei conduite flexibile, tolerante în raport cu persoanele care aparțin comunității rrome;

Planificarea  pe module tematice:

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

MODUL 1. INTRODUCERE ÎN ISTORIA ȘI CULTURA RROMILOR.

TEMA1. Origini, migrație, statut juridic, etc

Rromii- o origine disputată.

Statutul juridic al rromilor din provinciile istorice. Robia.

TEMA 2. Emanciparea rromilor.

Rromii în provinciile istorice.

Limitele legilor de emancipare a rromilor.

Rromii la începutul secolului XX.

15 ore

2.

MODUL 2. HOLOCAUSTUL. RROMII ȘI EXPERIENȚA COMUNISTĂ ȘI POSTCOMUNISTĂ.

”Problema țigănescă”. Deportarea în Transnistria.

Rromii și experiența comunistă.

Rromii din România de astăzi. Eforturi pentru construirea unei identități rrome moderne.

7 ore

 

Calendarul programului:

Ziua

Interval orar

Tema

Tip activitate

 

 

1

9-16

MODUL 1. INTRODUCERE ÎN ISTORIA ȘI CULTURA RROMILOR.

 

TEMA1. Origini, migrație, statut juridic, etc

 

 

curs

aplicaţii

evaluare pe parcurs

 

 

 

2

 

9-17

 

 

MODUL 1. INTRODUCERE ÎN ISTORIA ȘI CULTURA RROMILOR.

 

TEMA 2. Emanciparea rromilor.

 

curs

aplicaţii

 

curs

aplicaţii

evaluare pe parcurs

3

9-13

 

MODUL 2. HOLOCAUSTUL. RROMII ȘI EXPERIENȚA COMUNISTĂ ȘI POSTCOMUNISTĂ.

 

curs

aplicaţii

3

13-16

curs

aplicaţii

evaluare pe parcurs

4

9-11

Evaluarea finală

Evaluare finală

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10%

Prezenţa şi gradul de implicare în activități

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 30% (prezenţă activă, lucrul în echipă, calitatea produselor activităţii).

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE:

- Un eseu cu tema ”Rromii  în istoria țărilor române”. Maxim 2 pagini.

 - Analiza unui eveniment istoric ce a marcat puternic viața comunității  rrome.

 

2. Resurse umane:

2.1. Formatori implicați:

- prof. Popescu Mihaela, Inspector pentru Minorități, Inspectoratul Școlar Județean Valcea, gr. I, certificat ANPC formator

- prof. Diaconu Maria Aurelia – profesor metodist, Casa Corpului Didactic Vâlcea; doctorat, certificat ANPC formator

2.2. Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Șandru Valeria