1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: profesori si maiștri instructori din învăţământul liceal tehnologic care predau discipline din învățământul preuniversitar tehnologic din județul Vâlcea

Justificare

Continuarea şi aprofundarea pregătirii profesionale a profesorilor si maiștrilor instructori  prin formarea unei viziuni unitare asupra disciplinelor ca tehnologie şi obiect de învăţământ prin înţele-gerea principiilor care stau la baza procesului de formare a noțiunilor; această pregătire are ca impli-cație directă abordarea competentă a conţinutului programelor şcolare pentru învăţământul preuni-versitar;

- Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului şi maistrului instructor în scopul sporirii eficienţei lecției, încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi, corectă din punct de vedere ştiin-ţific şi metodic.

- Condiții pentru conceperea unui CDL eficient și performant

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Liceul Tehnologic ”Nicolae Pleșoianu”, Sala curs CCD

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

Să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală, de metodică a specialităţii şi psihopedagogie;

Să adopte strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ.

Să-şi dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării măsurilor adiacente reformei din educaţie (stabilirea curriculum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice etc.)

S-şi reactualizeze cunoştinţele psiho-pedagogice şi să-şi dezvolte capacităţile de utilizare a metodelor moderne de educaţie.

Planificarea  pe module tematice

Nr.

crt.

Modul

Nr. ore

1.

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Strategii didactice inovatoare 

Metodele de predare – învăţare între tradițional şi modern

8

2.

Mijloacele de învăţământ şi rolul lor

Modalităţi de sporire a motivației pentru învăţare

Activitatea suplimentară pentru elevii dotați în vederea concursurilor interdisciplinare tehnice şi concursurilor pe meserii

8

3.

Activitatea diferențiată şi de recuperare pentru elevii cu dificultăți de învăţare

Noutate şi actualitate în IPT

Modalităţi de integrare a lor în activitatea la clasă

Elaborarea CDL

6

4.

Evaluare

2

 

           

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

Proiectarea didactică – de la concept la realizare practică

Strategii didactice inovatoare 

Metodele de predare – învăţare între tradițional şi modern

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

Mijloacele de învăţământ şi rolul lor

Modalităţi de sporire a motivației pentru învăţare

Activitatea suplimentară pentru elevii dotați în vederea concursurilor interdisciplinare tehnice şi concursurilor pe meserii

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

Activitatea diferențiată şi de recuperare pentru elevii cu dificultăți de învăţare

Noutate şi actualitate în IPT

Modalităţi de integrare a lor în activitatea la clasă

Elaborarea CDL

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Portofoliu

Evaluare

 

Modalităţi de evaluare

Evaluare teorie

Evaluare aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);

Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);

Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE

Proiect de lecție

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- Ciobanu Dumitru,  electromecanica, gradul I, superior, profesor metodist CCD , certificat ANPC formator, adeverința CCD

- Manea Luminița, electrotehnică, gradul I, superior, inspector de  specialitate, certificat ANPC formator, adeverință CCD

Coordonatorul programului profesor metodist CCD Diaconu Aurelia