Public-țintă vizat: personal didactic de predare;

Justificare: Pentru că banii  primiți de la buget sunt puțini iar nevoile școlilor tot mai mari este necesar ca fiecare cadru didactic sau manager să realizeze aplicații și proiecte prin care să poată utiliza noi surse de finanțare pentru o școală modernă de tip european. Profesorilor le va fi  util să capete deprinderea de a obține finanțări pentru participări la conferințe și cursuri organizate la nivel european, mobilități individuale sau schimburi de bune practici cu elevii, să diversifice și finanțeze activități, să deprindă managementul de proiect, să poată susține financiar planurile de dezvoltare instituțională.

Durata: 60 ore

Curriculum-ul programului:

Scop:

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în domeniul managementului de proiect.

Obiective generale:

O.1.  Utilizarea managementului de proiect în creșterea calității procesului educațional;

O.2. Dezvoltarea competențelor și abilităților cadrelor didactice la nivelul unității școlare prin utilizarea managementului de proiect;

O.3. Identificarea și atragerea altor surse de finanțare bugetară sau nerambursabilă pentru organizația școlară;

O.4. Formarea  competențelor pentru o școală modernă de tip european;

O.5. Identificarea căilor de implicare și motivare a cadrelor didactice prin management de proiect;

Competenţe vizate:

  • Utilizarea unui set de concepte specifice în realizarea analizei de nevoi a organizațiilor școlare din perspectiva  managementului de proiect;
  • Analizarea rolului şi responsabilităţilor managerului școlar/cadrului didactic cu  competențe în management de proiect;
  • Dezvoltarea strategiilor de planificare inovativă la nivelul şcolii prin utilizarea  managementului de proiect;
  • Formarea competențelor în domeniul  managementului de proiect;
  • Utilizarea managementului de proiect pentru atingerea obiectivelor din planul de dezvoltare instituțională  la nivelul organizației școlare;

Planificarea pe module tematice         

MODULUL I

Managementul de proiect –de la analiză de nevoi la studiul de impact      

MODULUL II. Activități educative naționale și regionale  

MODULUL III. Surse de finanțare nerambursabilă pentru o școală modernă de tip european     

MODULUL IV. Management de proiect – aspecte teoretice și abordări practice în  organizațiile  școlare

MODULUL V. Management de proiect – aplicații

Evaluare finală 

Modalități de evaluare a cursanților: Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

  prof. Samoilă Daniela Mihaela

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Responsabil curs: prof. Șandru Valeria