1. Criterii curriculare

Public țintă vizat: responsabili formare continuă și perfecțipnare în unitățile școlare (cu decizie) din județul Vâlcea, membrii comisiilor de  formare continuă și perfecționare în unitățile școlare (cu decizie) din județul Vâlcea

Justificare: Responsabilul cu formarea continuă este persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ să gestioneze activitatea de dezvoltare profesională şi personală a angajaţilor din instituţie. Pe parcursul întregii activităţi colaborează şi este consiliat de către inspectorul pentru dezvoltare profesională al ISJ şi de către profesorul metodist al CCD, responsabil de zonă.

Durata: 24 ore

Locul de desfășurare a programului: Liceul Tehnologic Nicolae Pleșoianu Râmnicu Vâlcea

Curriculum-ul programului

Competențe vizate:

Asigurarea promovării ofertei de formare continuă a Casei Corpului Didactic şi a altor furnizori de formare profesională,

Asigurarea respectării legislației specifice formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Respectarea principiilor de etică profesională şi adoptarea unui comportament psiho-social adecvat, în scopul realizării unei comunicări eficiente între cadrul didactic şi responsabilul cu formarea continuă şi perfecționarea.

Ţine evidenţa ciclului de formare în care se găseşte fiecare cadru didactic (perioade de 5 ani calculate de la data acordării definitivării în învăţământ);

  • Planificarea pe module tematice – timp alocat

Nr.

crt.

Modul

Nr.

 ore

1.

Prezentarea legislaţiei în vigoare, a regulamentelor şi metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar  

4

2.

Rolul CCD Valcea în formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

Raportul de activitate al CCD Valcea pe anul şcolar 2017-2018 (sinteză)

Oferta de programe de formare pentru anul şcolar 2018-2019

4

3.

Managementul formării continue în unităţile de învăţământ preuniversitar

Instrumente de lucru în sprijinul activităţii responsabililor cu formarea continuă

7

4.

Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă

7

 

Evaluare finală

2

 

Calendarul programului:

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

I (8 h)

8 – 10

1. Prezentarea legislaţiei în vigoare

2. Rolul CCD Valcea în formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

Curs

10 - 12

Aplicaţii

12 – 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

II (8 h)

8 – 10

3. Managementul formării continue în unităţile de învăţământ preuniversitar

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 - 14

Curs

14 - 16

Aplicaţii

III (6h)

8 – 10

4. Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă

Curs

10 – 12

Aplicaţii

12 – 14

Aplicaṭii

IV (2h)

9 - 11

Evaluare finală: proiect metodico-ştiinţific (prezetare Power Point ), la una din temele programului, prezentat în cadrul şedinţei publice (în conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C. 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video proiector)

Evaluare

Întocmirea dosarului de comisie RFC

 

Modalități de evaluare:

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător:

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE Întocmirea dosarului de comisie RFC

 

2. Resurse umane

Formatori implicați:

- Ciobanu Dumitru, electromecanica, gr. I, certificat ANPC formator

- Șandru Valeria, economic, gr. I, certificat ANPC formator

- Luca Adrian, filosofie, doctorat, certificat ANPC formator

Coordonatorul programului: profesor metodist CCD Pleșea Adina Cristina