1. Criterii curriculare:

Public – ţintă vizat: cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar

Justificarea ofertei: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului pentru învăţământul preşcolar şi primar, în scopul sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competențe ce presupun aşezarea elevului în centrul activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere științific.

Durata cursului: 24 ore.

Curriculum-ul programului:

Scopul: Îmbunǎtǎṭirea competenṭelor de comunicare ale profesorilor din învǎṭǎmântul primar şi preşcolar, în vederea facilitǎrii utilizǎrii metodelor interactive şi creşterea calitǎṭii procesului educativ.

Obiective:

  1. Dezvoltarea abilitǎṭilor de comunicare a cadrelor didactice din învǎṭǎmântul primar şi preşcolar;
  2. Maximizarea efectelor de învǎṭare pentru elev.

a. Competențe vizate:

- Cunoaşterea şi înṭelegerea conceptelor cheie în procesul de comunicare;

- Explicarera şi interpretarea diferitelor mesaje de comunicare generate în spaṭiul de interacṭiune al clasei de elevi, între principalii actori – elev-cadru didactic;

- Aplicarea cunoatinṭelor dobândite în rezolvarea unor situaṭii – problemǎ, precum şi în analizarea posibilitǎṭilor personale de dezvoltare.

 

b. Planificarea pe stagii / module tematice:

MODUL TEMATIC

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Managementul și negocierea în clasa de elevi

1.1. Conflictul - perspectivele educaṭionale

1.2. Cum comunicǎm în clasa de elevi. Avantaje / limite în clasa de elevi

1.2.1. Perspectivele managementului clasei. Utilizǎm stimulente în clasa de elevi?

1.3. Relația profesor  ‐ elev

1.3.1. Pașii parcurşi  în negociere. Elementele forte în negociere

8

1

1

 

2

1

1

2

5,5

1

1

 

1

1

0,5

1

1,5

-

-

 

0,5

-

0,5

0,5

1

-

-

 

0,5

-

-

0,5

2.Comunicarea și conflictul în metodologia didactică

și evaluare

2.1. Avantajele şi limitele metodelor expozitive şi metodelor interactive.

2.2. Strategii interactive. Construcţia şi dezvoltarea grupurilor

educaţionale.

2.3.Repere practice de inovare a metodologiei interactive de predare ‐ învăţare - evaluare. Exemplificări de metode.

2.3.1. Comunicarea în cadrul metodelor tradiţionale şi complementare de evaluare.

2.3.2. Managementul autaoevaluării elevului.

2.3.3. Factori perturbatori/Erori de evaluare

14

 

2

 

3

 

3

 

3

 

1

2

5,5

 

1

 

1

 

1

 

1

 

0,5

1

6,5

 

1

 

1

 

2

 

1

 

0,5

1

2

 

-

 

1

 

-

 

1

 

-

-

3.Evaluare

2

-

-

2

Total

24

11

8

5

 

c. Calendarul programului:  

Ziua

Intervalul orar

Tema

Tip de activitate

Formator

 

I

(8 h)

8:00 – 13:30

1.Managementul și negocierea în clasa de elevi

1.1. Conflictul - perspectivele educaṭionale

1.2. Cum comunicǎm în clasa de elevi. Avantaje / limite în clasa de elevi

1.2.1.Perspectivele managementului clasei. Utilizǎm stimulente în clasa de elevi?

1.3. Relația profesor  ‐ elev

1.3.1.Pașii parcurşi  în negociere. Elementele forte în negociere

Teorie

 

 

Prof. Onogea Ioan

 

Prof. Pârvulescu

Mihaela Marcela

 

 

 

 

14:00 – 15:30

Aplicaţii

16:00-17:00

Evaluare

 

II

(8 h)

8 – 11

2.Comunicarea și conflictul în metodologia didactică și evaluare

2.1.Avantajele şi limitele metodelor expozitive şi metodelor interactive.

2.2.Strategii interactive. Construcţia şi dezvoltarea grupurilor

educaţionale.

2.3.Repere practice de inovare a metodologiei interactive de predare ‐ învăţare - evaluare. Exemplificări de metode.

Curs

11:30 – 15:30

Aplicaţii

16:00– 17:00

Evaluare

   III

(6h)

8:00-10:30

2.3.1.Comunicarea în cadrul metodelor tradiţionale şi complementare de evaluare.

2.3.2.Managementul autaoevaluării elevului.

2.3.3.Factori perturbatori/Erori de evaluare

Curs

11:00 – 13:30

Aplicaţii

14:00– 15:00

Evaluare

IV

(2h)

9-11

Evaluare finală: Realizarea temelor propuse:

Tema1

Analizaţi o situaţiede negociere (unde aţi fost participant sau observator) prin prisma greşelilor frecvente în negociere; dacă ar fi acum să reluaţi respective situaţie de comunicare ce aţi face diferit?

Tema2

Dacă un cadru didactic încearcă săfacă pe un elev să nu mai întârzie la şcoală şi pentru asta îi propune drept stimulent ideea de a nu mai realize tema pentru acasă este o opţiune corectă? Argumentaţi răspunsul!

Evaluare

 

        

Modalităţi de evaluare a cursanţilor

Evaluare teorie

Evaluare

aplicaţii

Evaluare finală

10% Prezenţă şi implicare

40%, procent repartizat pentru:

  • Frecvenţă – 10% (prezenţă fizică);
  • Activitatea la seminar – 20% (prezenţă activă, alcătuirea unor bibliografii, comentarii de citate, analize de text, dezbateri, jocuri de rol, studiul de caz, brainstormingul, interviul, înregistrări audio-video);
  • Proiecte, referate, portofolii – 10%

50% - elaborarea temelor propuse, susţinerea  uneia  dintre ele, prin utilizarea unor programe digitale alese de propunător.

 

2. Resurse umane

  • Prof. Onogea Ioan, ISJ Vâlcea
  • Prof. Pârvulescu Mihaela Marcela, CNI Matei Basarab Rm.Vâlcea