Noutati an scolar 2018-2019

Dacă în urmă cu mai mulţi ani, termenului de carieră i se conferea mai mult sensul profesional, ulterior i s-au adăugat conotaţii ce ţin de viaţa personală, comunitară, economică. Orientarea profesională și dezvoltarea carierei au fost privite mai mult la nivel individual, cel organizațional fiind doar implicit, de aceea considerăm oportun să susținem preocuparile constante   față de problematica alegerii si dezvoltării carierei  didactice , sub forma orientării si reorientării profesionale.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar  

Data: Semestrul al II-a lea al anului școlar 2017-2018

Locul: sala de curs a Casei Corpului Didactic Vâlcea

Certificare: diplomă de participare persoanelor care susţin lucrarea şi participă la dezbateri.

Responsabil : prof. metodist CCD Șandru Valeria

Demersul este focalizat  atât asupra investigării  sistemului actual de formare a cadrelor didactice (rată de participare, frecvenţă, furnizori, durată, certificare, finanţare, modalităţi de organizare, surse de informare), cât şi asupra  detalierii unor aspecte precum motivaţia participării, calitatea ofertei de formare, impactul programelor asupra beneficiarilor, facilităţi. Vor fi analizate, de asemenea, principalele categorii de obstacole în formarea continuă, nevoile viitoare de formare a cadrelor didactice, fiind elaborate şi o serie de recomandări relevante pentru îmbunătăţirea cadrului, practicilor şi impactului politicilor.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2017-2018

Locul: sala de curs a Casei Corpului Didactic Vâlcea

Certificare: diplomă de participare persoanelor care susţin lucrarea şi participă la dezbateri.

Responsabil : prof. metodist CCD Șandru Valeria      

Parteneri: Liceul de Arte Victor Giuleanu Rm.Vâlcea și Colegiul Național Mircea cel Bătrân Rm.Vâlcea

Simpozionul se adresează profesorilor și învățătorilor din școlile și liceele de cultură generală /vocațională sau grădiniţe, care doresc să participe la această dezbatere cu o comunicare ştiinţifică, rezultat al preocupărilor proprii pentru rezolvarea problematicilor întâlnite în practica educaţiei şi a instrucţiei școlare  pe care o desfăşoară.

Simpozionul are în vedere schimbul de experiență între profesori, prin îmbunătățirea procesului instructiv-educativ al elevilor și al cadrelor didactice conform schimbărilor sistemului educațional  modern european ce pune bazele unui concept de implementare a practicii pedagogice în sistemul de învățământ preuniversitar românesc.

Simpozionul se desfășoară pe trei secțiuni :

 • Cadre – educatoare din grădinițe și cămine de copiii
 • Învățătoare din sistemul primar
 • Profesori din sistemul preuniversitar (școli și licee)

Sesiunea de referate și comunicări științifice urmărește:

„Importanța stabilirii unor standarde de calitate pentru practica pedagogică”.

„Modele de educație diferențiată în sistemul educațional actual”

Dorim ca finalitatea  acestei manifestări să constituie un sprijin real în vederea ridicării ștachetei și calității profesorului din sistemul de învățământ preuniversitar românesc, parte integrantă a sistemului de învățământ european.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2017-2018

Responsabil:  prof. metodist CCD Șandru Valeria

Parteneri: ISJ Vâlcea și Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea

Simpozionul se adresează cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, care doresc să participe la această dezbatere cu o comunicare ştiinţifică, rezultat al preocupărilor proprii pentru dezvoltarea culturii organizaționale din unitățile de învățământ.

Educația financiară este esențială pentru fiecare dintre noi. Publicul trebuie educat din punct de vedere financiar, iar această educație se poate face numai printr-o comunicare eficientă, folosind un limbaj pe înțelesul tuturor. De aceea este foarte important ca această educație să se înceapă de la o vârstă fragedă, chiar din timpul perioadei preșcolare, deoarece îi ajută pe copii să crească mai siguri pe ei din punct de vedere financiar.

Scopul acestui simpozion este de a conștientiza cadrele didactice și publicul larg cu privire la importanța studierii educației financiare începând cu vârsta preșcolarității.

Grup ţintă: personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) 

Data: Semesctrul al II-lea al anului școlar 2017-2018

Responsabil:  prof. formator Samoilă Daniela Mihaela.

Public-țintă vizat: Personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studii superioare

Justificare: Asigurarea calităţii activităţii profesorilor metodişti prin cunoasterea tehnicilor adecvate de evaluare a proiectării, organizării şi desfăşurării unui demers didactic eficient. Cadrele didactice cu experienţă au nevoie să-şi formeze competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a activităţilor ştiinţifico-metodice şi a inspecţiei şcolare.

Durata: 120 ore (30 credite)

Curriculum-ul programului:

Scop:

- Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar prin leadership și management educațional

Obiective:

O.1. Utilizarea leadership-ului în creșterea calității managementului educațional;

O.2. Dezvoltarea competențelor și abilităților necesare la nivelul unității școlare prin antreprenoriat și management educațional;

O.3. Identificarea și atragerera surselor de finanțare extrabugetară pentru o școală europeană;

O.4. Formarea competențelor transversale pentru realizarea unei școli incluzive;

O.5.  Managementul programelor de excelență și/sau de detecție timpurie și intervenție pentru copiii în risc de abandon școlar;

O.6. Identificarea și utilizarea  resurselor motivaționale pentru profesori;

O.7. Proiectarea  activităților extra-curriculare și non-formale;

Competenţe vizate:

C.1.     Utilizarea unui set de concepte specifice în analiza de nevoi a şcolilor din perspectiva  leadership-ului și managementului educational;

C.2.     Analizarea rolului şi responsabilităţilor managerului școlar cu  competențe antreprenoriale;

C.3.     Dezvoltarea strategiilor de planificare inovativă a intervenţiilor la nivelul şcolii prin utilizarea  surselor de finanțare extrabugetară;

C.4.     Formarea și utilizarea competențelor transversale în realizarea unei școli inclusive;

C.5. Utilizarea de strategii inovative de facilitare a diferitelor intervenţii educaţionale necesare la nivelul şcolii;

C.6. Selectarea/utilizarea adecvată a metodelor și mijloacelor necesare motivării cadrelor didactice din unitatea școlară pentru creșterea calității procesului educațional;

C7.      Elaborarea de oferte extracurriculare și non-formale la nivelul şcolii, centrate pe elev și nevoile acestuia;

Planificarea pe stagii / module tematice – timp alocat:         

I. MODULUL I. Analiza de nevoi a școlii din perspectiva leadership-ului  și managementului educațional – 16 ore

II. MODULUL II. Antreprenoriat și management educațional – 10 ore

III.    MODULUL III. Surse de finanțare pentru o școală europeană – 29 ore

 IV. MODULUL IV. Competențele transversale și managementul școlar 21h30`

V. MODULUL V. Managementul programelor de excelență și/sau de detecție timpurie și intervenție pentru copii în risc de abandon școlar – 17 ore

VI. MODULUL VI. Resurse motivaționale pentru profesori – 4h 30’

VII. MODULUL VII. Managementul activităților extra-curriculare și non-formale – 22 ore

Modalități de evaluare a cursanților: Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 420 lei/cursant

Public-țintă vizat: personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Studierea atentă a legislației în domeniul educației nonformale ne-a condus la constatarea că statul român sprijină inițiativele de realizare a educației în contexte nonformale variate, care contribuie semnificativ la formarea competențelor cheie ale formabililor.

Prin realizarea acestui program de formare continuă, urmărim diversificarea activităților de educație nonformală desfășurate în școală, precum și creșterea calității implementării programelor de educație nonformală în învățământul preuniversitar românesc. Prin rezultatele sale, acest program se dorește a fi pentru cadrele didactice un pilon de articulare a complementarității formal-nonformal în educație, care generează exemple concrete de contexte de învățare nonformală, valorificând experiențe de succes în proiectarea și implementarea de proiecte educaționale din mediul nonformal.

Durata: 60 ore(15 credite)

Curriculum-ul programului:

Scop: Dezvoltarea competenţelor  transversale ale cadrelor didactice din perspectiva educației nonformale, în vederea îmbunătățirii practicilor didactice utilizate la clasă

Obiective:

 • Familiarizarea cu specificul educației nonformale, în vederea valorificării complementarității formal-nonformal în activitatea didactică
 • Dezvoltarea competențelor metodologice ale cadrelor didactice privind proiectarea și implementarea de proiecte și parteneriate educaționale la nivel național, regional sau local, respectiv în Săptămâna Școala Altfel
 • Dezvoltarea competențelor transversale digitale ale cadrelor didactice prin utilizarea instrumentelor TIC  pentru organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activităților  educaționale formale și nonformale

Competenţe vizate:

 • Planificarea şi organizarea eficientã a activitãților specifice săptămânii Școala Altfel
 • Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate pentru eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației elevilor pentru învățare
 • Utilizarea metodelor specifice educației nonformale pentru diversificarea strategiilor de dezvoltare a competenţelor transversale ale elevilor în procesul de învăţare – evaluare – autoevaluare,
 • Valorificarea influențelor educației nonformale în planul dezvoltării personale, al orientării şcolare şi profesionale, precum și al integrării socioprofesionale a elevilor
 • Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

I.    IMPORTANȚA EDUCAȚIEI NONFORMALE ÎNTR-O ȘCOALĂ ALTFEL – 23 ore

II.  PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ– 35 ore

Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Public-țintă vizat: Cadre didactice din preuniveritar care au studii superioare si care doresc sa isi certifice o cariera in domeniul formarii profesionale.

Justificare:

 1. Este conform cu cerinţele UE privind cadrul European pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi formare profesională

2. Conform art. 23, alin. 2 din OG 129/2000începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională/continua cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire” dovedita prin urmatoarele:

• detine un certificat de absolvire cu recunoastere nationala, obtinut in urma parcurgerii unui program de formare profesionala pentru ocupatia de FORMATOR sau FORMATOR DE FORMATORI la un furnizor autorizat, derulat pe baza standardului ocupational ptr FORMATOR sau FORMATOR DE FORMATORI.

• Detine un certificat de competente profesionale, cu mentiunea Competent pentru toate competentele din standardul ocupational FORMATOR sau FORMATOR DE FORMATORI, eliberat de un Centru de evaluare de competente autorizat pentru una din cele 2 ocupatii;

Cadrele didactice care doresc sa lucreze ca formatori acreditati ai MENCS pe diverse programe acreditate de CCD-uri sau furnizori de formare privati trebuie sa fie certificati ANC pentru cursul de Formator.

Durata: 30 ore

Curriculum-ul programului:

Competente  vizate:

 • pregatirea formarii
 • realizarea activitatilor de formare
 • evaluarea participantilor la formare
 • aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
 • marketing-ul formarii
 • proiectarea programelor de formare
 • organizarea programelor si a stagiilor de formare
 • evaluarea,revizuirea si asigurarea calitatii programelor si stagiilor de formare

Tematica:

 1. Pregatirea formarii
 2. Realizarea activitatilor de formare
 3. Evaluarea participantilor la formare
 4. Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
 5. Marketing-ul formarii
 6. Proiectarea programelor de formare
 7. Organizarea programelor si a stagiilor de formare
 8. Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare.

Modalități de evaluare a cursanților: Examen de absolvire constand in proba scrisa ( grila ) si tema practica sub forma unui portofoliu, pe o tema data de catre formator.

Costul programului/ al activității: 300 lei/ cursant

Public-țintă : personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Formarea iniţială a cadrelor didactice  nu asigură o pregătire metodică  şi socio-profesională necesară unei integrări eficiente în cariera didactică. Această situaţie generează dificultăţi  în toate fazele de exercitare a profesiei didactice: proiectare/întocmire de  documente, managementul clasei, predare, evaluare. Beneficiile interacţiunii cu profesorul mentor sunt: optimizarea activităţii  profesorului  prin supervizare, remedierea deficienţelor în procesul de predare – evaluare-comunicare, îmbunatăţirea relaţiilor la nivelul organizaţiei.

Durata: 60 ore(15 credite)

Curriculum-ul programului:

SCOP Prin programul “Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate, în învățământul preuniversitar”, se urmăreşte  furnizarea de competenţe necesare cadrelor didactice care deţin sau vor deţine rol de mentori în vederea realizării predării şi evaluării cu un grad ridicat de profesionalism și pentru asigurarea standardelor de performanţă în învăţământul preuniversitar.

Obiective:

 • Consolidarea corpului de profesionişti activi în zona de mentorat la înalte standarde de calitate;
 • Dezvoltarea unor competenţe specifice, asociate statutului profesorului mentor;
 • Consolidarea de competenţe transversale utile pentru exercitarea cu flexibilitate a activităţilor de mentorat  şcolar în contexte cu profil diferit;

Competenţe vizate:

 • Dezvoltarea strategiilor de comunicare eficientă;
 • Proiectarea conținuturilor specific activităților de mentorat;
 • Exersarea capacităților de interrelaționare, de muncă în echipă și parteneriate educaționale, bazate pe învățare experiențială și transfer de bune practice;
 • Proiectarea evaluării activităților de mentorat.
 • Planificarea pe module tematice – timp alocat:         

a) Comunicarea mentor-debutant – 16 h

b) Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale – 13 h

c) Profesorul mentor- rolul şi importanţa activităţii de mentorat – 19 h

d) Utilizarea noilor tehnologii în mentorat – 10 h

Modalități de evaluare a cursanților:

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori.

Costul programului/ al activității: 300 lei/cursant